Välj mall:
Företag:

1. Tillgångar

10. Immateriella anläggningstillgångar

 1010. Balanserade utgifter

Vid behov kan kontot underindelas

 1012. Balanserade utgifter för dataprogram

Utveckling av skräddarsytt system för eget bruk

 1018. Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter

 1019. Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter

Årets avskrivning debiteras konto ‘7811 Avskrivningar på balanserade utgifter’

 1020. Koncessioner med mera

 1028. Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.

 1029. Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

Årets avskrivning debiteras konto ‘7812 Avskrivningar på koncessioner med mera’.

 1040. Licenser

 1048. Ackumulerade nedskrivningar på licenser

 1049. Ackumulerade avskrivningar på licenser

Årets avskrivning debiteras konto ‘7814 Avskrivningar på licenser’.

 1050. Varumärken

 1058. Ackumulerade nedskrivningar på varumärken

 1059. Ackumulerade avskrivningar på varumärken

Årets avskrivning debiteras konto ‘7815 Avskrivningar på varumärken’.

 1060. Hyresrätter

 1068. Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter

 1069. Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter

Årets avskrivning debiteras konto ‘7816 Avskrivningar på hyresrätter’

 1070. Goodwill, franchise- och nyttjanderätter

 1079. Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter

Årets avskrivning debiteras konto ‘7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter’.

 1080. Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar

11. Byggnader och mark

I hotell- och restaurangbranschen ägs i regel byggnader och mark av en extern fastighetsägare. Hotelldriften betalar istället en hyra för att disponera byggnader och mark. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier.En anläggning som är avsedd att användas under en tid av endast tre år eller kortare anses som tillfällig och får omedelbart kostnadsföras.I de fallen både fastighet och rörelse finns i samma bolag kan följande konton läggas upp:

 1110. Byggnader

Kontot kan underindelas:

 1111. Byggnader på egen mark

 1112. Byggnader på annans mark

 1118. Ackumulerade nedskrivningar på byggnader

 1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader

Årets avskrivning debiteras konto ‘7821 Avskrivningar på byggnader’.

 1120. Förbättringsutgifter på annans fastighet

 1129. Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

 1130. Mark

 1140. Tomter och obebyggda markområden

 1150. Markanläggningar

 1158. Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar

 1159. Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar

Årets avskrivning debiteras konto ‘7824 Avskrivningar på markanläggningar’.

 1180. Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

Vid ny-, till- och ombyggnad, som medför en höjning av fastighetsvärdet, är det ofta lämpligt att inte direkt debitera byggnadskontot utan i stället använda konto ‘1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark’. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1181. Pågående ny-, till- och ombyggnad

 1188. Förskott för byggnader och mark

12. Maskiner och inventarier

I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier som stadigvarande används i rörelsen. Tillgångarnas beräknade livslängd skall vara minst tre år. Skatteverket har fastställt nya riktlinjer för anskaffningsvärdet. Beloppsgränserna exklusive moms per inventarie är för• 10/24-företag 5 000 kronor :• Medelstora företag 10 000 kronor• 200/1000-företag 20 000 kronorI anskaffningsvärdet räknas alla kostnader fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. I anskaffningskostnaden inräknas bland annat importavgifter, transport- och hanteringskostnader, installation, montering med mera. Moms skall ej räknas in i anskaffningskostnaden. I anskaffningskostnaden inräknas även kostnader för värdehöjande förbättringar av tillgången, vilka lagts ner av företaget.Avskrivning på maskiner och inventarier bör enligt god redovisningssed ske med stöd av en avskrivningsplan, utformad efter den beräknade nyttjandeperioden för olika anläggningstillgångar, se kontogrupp 78 Avskrivningar för lämpliga avskrivningstider för branschen.I de flesta företag är inköp av maskiner och inventarier beslut som skall fattas av företagsledningen. En del av investeringsbeslutet är att besluta om hur inköpet skall finansieras. Huvudalternativen för finansiering av inköp av anläggningstillgångar är att använda likvida medel, låna pengar, satsa mer eget kapital eller leasing. För alla typer av investeringar i anläggningstillgångar bör en investeringskalkyl upprättas i förväg som utvisar om investeringen är lönsam eller inte. Därefter fattas beslut om investering och dess finansiering av företagets ledning.

 1210. Maskiner och andra tekniska anläggningar

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anläggningar som används i produktionen av mat, dryck, restaurang- och hotelltjänster

 1211. Maskiner, hotell

 1212. Maskiner, restaurang

 1213. Maskiner, konferens

 1214. Maskiner, hälsa och rekreation

 1218. Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

 1219. Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

 1220. Inventarier

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för inventarier som används i verksamheten. Med inventarier avses de inventarier som normalt finns i hotellrum, lobby, restauranger, barer och kontor. Exempel på dessa är stolar, fåtöljer, skåp, bord, sängar, sängskåp, garderober, skrivbord, kassaskåp, bokhyllor, mappskåp, konferensstolar och konferensbord. Verktyg som används inom hotellets fastighetsavdelning eller i restaurangen för enklare reparationer och underhåll debiteras konto ‘5520 Reparation och underhåll inventarier och datorer, med mera’På kontot redovisas även byggnadsinventarier i byggnad för affärsändamål såsom bardiskar, receptionsdiskar, badrum och annan inredning..Vid behov kan kontot underindelas efter typ av inredning:

 1221. Inventarier, hotell

 1221. Inventarier

 1222. Inventarier, restaurang

 1223. Kontorsinventarier

 1223. Inventarier, konferens

 1224. Inventarier, hälsa och rekreation

 1225. Inventarier, administration och försäljning

 1228. Ackumulerade nedskrivningar på inventarier

 1229. Ackumulerade avskrivningar på inventarier

Årets avskrivning debiteras konto ’7832 Avskrivningar på inventarier’. Överavskrivningar krediteras konto 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier, med konto ‘8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier’, som motkonto.

 1230. Installationer

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för installationer som gjorts i företagets lokaler och som har ett värde för företaget. Exempel är installationer av datornätverk, telefonledningar, larm, nödbelysning, ventilation och luftkonditionering. Om företaget hyr lokalerna där installationen gjorts bör den skrivas av som längst över hyreskontraktets återstående löptid. Vid behov kan kontot underindelas i:

 1231. Installationer på egen fastighet

 1232. Installationer på annans fastighet

 1238. Ackumulerade nedskrivningar på installationer

 1239. Ackumulerade avskrivningar på installationer

Årets avskrivning debiteras konto ‘7833 Avskrivningar på installationer’.

 1240. Bilar och andra transportmedel

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon såsom personbilar, motorcyklar, snöskotrar, lastbilar, sopmaskiner, pistmaskiner, bussar, båtar och flygplan. I anskaffningsvärdet ingår eventuell accis men inte avbetalningstillägg, som bokförs som räntekostnad. I anskaffningsvärdet för personbilar ingår i de flesta fall även moms, då momsen oftast inte är avdragsgill vid inköp av personbilar. Kontot kan underindelas efter typ av fordon:

 1241. Personbilar

 1242. Lastbilar

 1244. Arbetsmaskiner

 1246. Motorcyklar, mopeder och skotrar

 1248. Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel

 1249. Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel

Årets avskrivning debiteras konto ‘7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel’.

 1250. Datorer

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för elektronisk utrustning och datorer som används i verksamheten. Exempel är OH-apparater, videoprojektorer, storbilds-TV, TV-apparater, faxar, telefonväxel och systemtelefoner, kopiatorer, kassaregister, restaurangkassasystem, datoriserade lagersystem, hotelldatasystem, PC: s, skrivare, skanners, routrar, servrar och terminaler. Kontot kan underindelas efter typ av utrustning eller efter avdelning:

 1251. Datorer, företaget

 1257. Datorer, personal

 1258. Ackumulerade nedskrivningar på datorer

 1259. Ackumulerade avskrivningar på datorer

Årets avskrivning debiteras konto ‘7835 Avskrivningar på datorer’.

 1260. Leasade tillgångar

På kontot redovisas finansiella leasingavtal som tas upp som tillgång, då de ekonomiska riskerna och fördelarna i allt väsentligt övergår till leasetagaren. Avskrivning görs enligt plan i enlighet med företagets avskrivningspolicy för liknande tillgångar.

 1269. Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar

Årets avskrivningar debiteras konto ‘7836 Avskrivningar på leasade tillgångar’.

 1280. Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

Kontot används för redovisning av sådana utgifter som avser investeringar i nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier. När anläggningen färdigställts och tagits i bruk skall investeringen överföras till annat lämpligt konto i kontogrupp 12 och avskrivning påbörjas. I årsredovisningen skall pågående nyanläggningar för såväl byggnader och mark som maskiner och inventarier på balansdagen redovisas tillsammans som en separat post i balansräkningen.

 1290. Övriga maskiner och inventarier

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för övriga inventarier och maskiner för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

 1291. Konst och liknande tillgångar

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för konstföremål, såsom tavlor, skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill kostnad enligt gällande skatteregler. Dessa tillgångar kan ändå behöva skrivas av enligt en avskrivningsplan eller skrivas ned vid varaktig värdenedgång.

 1292. Inventarier i annans fastighet

På kontot redovisas anskaffningsvärdet för byggnads- och markinventarier samt andra inventarier i annans fastighet.

 1298. Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier

 1299. Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

På kontot redovisas ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier. Årets avskrivning debiteras konto ‘7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier’.

13. Finansiella anläggningstillgångar

I kontogruppen redovisas tillgångar avsedda för långfristigt innehav, dvs. mer än ett år. Såsom värdepapper som förvärvats för långsiktig placering,långfristiga fordringar,uppskjutna skattefordringar.För de flesta hotell- och restaurangföretag är det relativt ovanligt med finansiella anläggningstillgångar. De fall där denna kontogrupp vanligtvis används är för bokföring av ägarandelar i frivilliga kedjor och andra organisationer, aktier i egna dotterbolag och eventuellt någon långsiktig placering i börsaktier.

 1310. Aktier och andelar i koncernföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1311. Aktier och andelar i svenska dotterföretag

 1312. Aktier och andelar i utländska dotterföretag

 1313. Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag

 1314. Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag

 1316. Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar)

för insatsemission i ekonomiska föreningar

 1318. Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag

 1320. Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1321. Långfristiga fordringar hos moderföretag

 1322. Långfristiga fordringar hos dotterföretag

 1323. Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

 1328. Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag

 1330. Andelar i intresseföretag

 1336. Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission i ekonomiska föreningar)

 1338. Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag

 1340. Långfristiga fordringar hos intresseföretag

 1348. Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

 1350. Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern och intresseföretag)

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1351. Aktier i börsnoterade bolag

 1352. Aktier, andelar och värdepapper i andra företag

På kontot redovisas andra långfristiga värdepappersinnehav, det vill säga andra än innehav i koncern- och intresseföretag. Här bokförs bland annat aktier i frivilliga kedjesammanslutningar och intresseorganisationer.

 1353. Andelar i bostadsrättsföreningar

 1354. Obligationer

 1356. Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag

 1358. Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper

 1360. Derivat (långfristiga värdepappersinnehav)

 1370. Uppskjuten skattefordran

 1380. Andra långfristiga fordringar

I samband med bokslut ska fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar‘. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1381. Långfristiga reversfordringar(lån till utomstående)

 1382. Långfristiga fordringar hos anställda

 1383. Lämnade depositioner

 1384. Lån till närstående, långfristig del

 1385. Värde av kapitalförsäkring

 1386. Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del

 1387. Långfristiga kontraktsfordringar

 1389. Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar

Den del av långfristiga fordringar, som ska amorteras under nästa räkenskapsår, omförs per balansdagen till konto ‘1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar’.

14. Lager mat

 1410. Mat

På kontot redovisas lager av mat. Till mat räknas, till exempel grönsaker, kött, fisk, djupfryst, kryddor, konserver, torrvaror, frukost, bröd, kaffebröd, mjölk, saft, juice, frukt, och färdiglagad mat (inköpt eller egen). Vin och sprit som används i matlagningen räknas som kryddor och skall även bokföras på detta konto. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag eller avdelning/lagerställen

 1411. Kaffe

 1412. The

 1420. Lager lättöl, folköl, vatten, saft, mjölk, juice och läsk

På kontot redovisas lager av lättöl, folköl, bordsvatten, mineralvatten, saft, juice, mjölk och läsk.

 1430. Cider och alkoläsk

 1440. Lager starköl

På kontot redovisas lager av starköl. Vid behov kan kontot underindelas efter serveringsform (tank, fat eller flaska) eller avdelning/lagerställe:

 1441. Flasköl

 1442. Tank/fatöl

 1450. Lager lättvin

På kontot redovisas lager av vin. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (rött, vitt, mousserande, dessertvin) eller efter avdelning/lagerställe.

 1455. Lager starkvin

 1460. Lager sprit

På kontot redovisas lager av sprit. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag (whiskey, likörer, sprit, konjak) eller efter avdelning/lagerställe.

 1465. Lager tomglas och tomfat

På kontot redovisas lager av tomglas och tomfat.

 1470. Lager tobak

På kontot redovisas lager av tobak. Vid behov kan kontot underindelas efter avdelning/lagerställe, till exempel receptionen, baren eller automat.

 1472. Lager minibar

På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i minibar. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag.

 1473. Lager kioskvaror, livsmedel

På kontot redovisas lager av kioskvaror. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag.

 1474. Lager butik

På kontot redovisas lager av artiklar som säljs i företagets butik. Vid behov kan kontot underindelas efter varuslag.

 1475. Lager försäljningsprodukter SPA

På kontot redovisas lager av skönhets- och behandlingsprodukter för vidareförsäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter.

 1476. Lager SPA-behandlingsprodukter

På kontot redovisas lager av olika typer av produkter som används i behandlingarna. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar. Har man en mycket liten SPA-verksamhet bör kostnaden för dessa produkter periodiseras, men om man har en större SPA-verksamhet och behöver följa bruttomarginalerna för behandlingar så bör dessa produkter inventeras och lagerföras.

 1495. Lager övrigt

På kontot redovisas lager av övriga artiklar för vilka inte några konton lagts upp inom kontogruppen.

 1499. Inkurans varulager

På kontot redovisas i kredit det inkuransavdrag som normalt görs vid årsbokslutet.

15. Kundfordringar

I denna kontogrupp redovisas fordringar som grundar sig på företagets försäljningstransaktioner och som förfaller till betalning inom ett år.Osäkra kundfordringar redovisas på konto ‘1515 Osäkra kundfordringar’ med konto ‘6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor’ som motkonto.Löpande under året räknas kundfordringar i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’ eller konto ‘7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’.

 1510. Kundfordringar

Kontot används för redovisning av kundfordringar. I ekonomisystem med kundreskontra är detta konto huvudbokskonto för kundreskontran. Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto.I de fall fakturering inte sker direkt hamnar ofakturerad försäljning på konto 1512. När fakturering sker debiteras 1510 och 1512 krediteras. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1511. Ej fakturerade kundfordringar

Detta konto används när något skall faktureras till en kund eller annat företag. Kontot debiteras med hela beloppet inklusive moms.

 1512. Belånade kundfordringar(factoring)

Kontot debiteras för sådana kundfordringar som pantförskrivs till finansieringsföretag som en del av ett factoringavtal

 1513. Avräkning reception

På kontot redovisas obetalda räkningar, avseende ej avresta gäster (inneliggare). Saldot visar vid varje tillfälle summan av inslagna ej fakturerade/ej betalda notor i hotellverksamheten.

 1514. Avräkning restaurang

På kontot redovisas obetalda notor/räkningar, avseende ej avresta gäster som satt upp sina notor/räkningar på rummet eller som bör faktureras från receptionen. Saldot visar vid varje tillfälle summan av ej fakturerade/ej betalda notor. Detta konto används av hotell med restaurang.

 1515. Osäkra kundfordringar

Här redovisas kundfordringar som ej anses helt säkra. Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker. En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust. Du bokar upp fakturabeloppet exklusive moms. Samtliga osäkra kundfordringar krediteras detta konto med konto‘6352 Befarade kundförluster och smitnotor’ som motkonto. Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot. Vid konstaterad förlust krediteras fordringens ursprungskonto mot ‘6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor’ och momskonto 2610 2620 eller 2630.

 1516. Tvistiga fordringar

 1518. Ej reskontraförda kundfordringar

 1519. Värdereglering av kundfordringar

Kontot används för att bokföra mellanskillnad som uppstår när kundfordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs i samband med bokslut. Motkonto är konto ‘3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’ eller konto ‘7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’.

 1560. Kundfordringar hos koncernföretag

På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga koncernmellanhavanden särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på koncernföretag särredovisas. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1561. Kundfordringar hos moderföretag

 1562. Kundfordringar hos dotterföretag

 1563. Kundfordringar hos andra koncernföretag

 1565. Osäkra kundfordringar hos koncernföretag

 1568. Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag

 1569. Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag

 1570. Kundfordringar hos intresseföretag

På kontot särredovisas sådana kundfordringar som avser intresseföretag. I samband med upprättande av företagets Årsredovisning skall samtliga fordringar (och skulder) till intresseföretag särredovisas och därför rekommenderas att kundfordringar på intresseföretag särredovisas. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 1575. Osäkra kundfordringar hos intresseföretag

 1578. Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag

 1579. Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag

 1580. Avräkning kontokort

På kontot redovisas företagets fordringar på kontokortsföretag och företag som löser in kuponger. Avstämning bör ske löpande för att vara säker på att samtliga kontokortsfordringar inbetalas till företaget. Det är vanligt att kontot underindelas enligt nedan.

 1581. Avräkning American Express

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med American Express kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto.

 1582. Avräkning övriga kontokort

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med VISA, Eurocard, Master Card eller bankkort samt krediteras när betalning sätts in på företagets checkkonto, som i princip vid användandet av kreditkortsterminaler sker dagen efter (samma dag).

 1583. Avräkning Diners

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Diners kreditkort och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto.

 1585. Avräkning Rikskuponger

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med Rikskuponger och krediteras när betalning sätts in via bankgiro på företagets bankkonto.

 1586. Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med egna ej förbetalda lunchkuponger och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro.

 1587. Avräkning resebyråkuponger/vouchers

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med resebyråkuponger/vouchers och krediteras när betalning sätts in via företagets bankgiro alternativt plusgiro.

 1588. Avräkning kedjor och organisationer

Kontot debiteras när varor och tjänster betalas med till exempel värdecheckar utställda av frivilliga medlemskedjor, franchisekedjor, bransch- och turistorganisationer och krediteras när betalning sätts in via bankgiro alternativt plusgiro eller direkt på företagets bankkonto.

16. Övriga kortfristiga fordringar

I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses sådana fordringar som förfaller till betalning inom ett år.

 1610. Fordringar hos anställda

På kontot redovisas kortfristiga fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott och tillfälliga lån. För långfristiga fordringar används konto ‘1382 Långfristiga fordringar hos anställda’. Vanligtvis indelas kontot i följande underkonton:

 1611. Reseförskott

Här bokförs reseförskott, till exempel traktamenten eller utlägg för biljetter och logi. En god grundregel är att anställda skall redovisa sina reseräkningar senast en vecka efter avslutad resa. Detta konto skall efter inlämnad reseräkning vara nollställt.

 1613. Övriga förskott

 1614. Tillfälliga lån till anställda

 1630. Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

Kontot debiteras/krediteras varje månad vid upprättande av skattedeklaration samt vid inbetalning och utbetalning från skattekontot och debitering och betalning av F-skatt. Enligt BFN U 97:2 skall samtliga transaktioner på företagets avräkningskonto hos Skatteverket bokföras i huvudbokens konto 1630.

 1640. Skattefordringar

På kontot redovisas inkomstskattefordran hos staten, till exempel fordran i aktiebolag som uppstår på grund av att inbetald preliminärskatt överstiger den slutliga skatten. Kontot debiteras vid bokslut med det belopp vilket den slutliga skatten beräknas understiga den preliminära skatten. Kontot krediteras när återbetalning sker. Ränta på överskjutande skatt skall bokas på konto ’8314 Skattefria ränteintäkter’.

 1650. Momsfordran

Moms redovisas i kontogrupp 26 vilket gäller såväl utgående som ingående moms. Konto 1650 används endast vid bokslut om företaget då har en momsfordran.

 1660. Fordringar hos koncernföretag

Kontot används för kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas i följande underkonton:

 1661. Fordringar hos moderföretag

 1662. Fordringar hos dotterföretag

 1663. Fordringar hos andra koncernföretag

 1670. Fordringar hos intresseföretag

Kontot används för kortfristiga fordringar hos intresseföretag.

 1680. Andra kortfristiga fordringar

På kontot redovisas andra kortfristiga fordringar som inte redovisats på särskilda konton inom kontogruppen. Vid behov kan följande underkonton läggas upp:

 1681. Utlägg för kunder

 1682. Kortfristiga lånefordringar

 1683. Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

 1684. Fordringar hos leverantör

Här bokförs eventuella förskott till leverantörer samt andra fordringar på leverantörer till exempel returnerade varor. OBS! Förskott till företag avseende varuleveranser till lager redovisas på konto ’1480 Förskott för varor och tjänster’.

 1685. Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående

Kontot används för redovisning av kortfristiga fordringar på delägare eller närstående personer och organisationer som inte är koncernföretag eller intresseföretrag.

 1687. Kortfristig del av långfristiga fordringar

 1688. Fordran arbetsmarknadsförsäkringar

Kontot debiteras för den del av en fordran på Fora mm, som avser pensionsförsäkringspremier. Beloppet framgår av årsavräkning från försäkringsgivaren. Observera att särskilda beskattningsregler styr beskattningspunkten. Resultatet ska justeras i deklarationen.

 1689. Övriga kortfristiga fordringar

 1699. OBS-konto

Detta konto används för poster som behöver särskild bevakning eller bör utredas närmare. Kontot ska användas mycket sparsamt.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med debetsaldo, s.k. interimsfordringar. Gruppen omfattar dels förutbetalda kostnader, dels upplupna intäkter. Kontona i kontogruppen används vid periodisering av utgifter respektive inkomster vid års- eller månadsbokslut. Kontona kan även användas i den löpande redovisningen. Det är viktigt att företaget jobbar med en nedre gräns för när periodisering inte ska ske.I många ekonomisystem är det vanligt att periodisering sker automatiskt. Systemen kräver i regel att ett periodiseringskonto skall anges. Av praktiska skäl bör periodiseringar under innevarande verksamhetsår och periodiseringar till nästa verksamhetsår redovisas separat.OBSERVERA! Pensionsförsäkringar skall aldrig periodiseras.Interimskonton debiteras med de periodiserade beloppen med respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. Större belopp skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) specificeras i not eller i balansräkningen.

 1700. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (samlingskonto)

Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, det vill säga både för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som omfattas av kontogrupp 17.

 1710. Förutbetalda hyreskostnader

Kontot är används för periodisering av hyreskostnader. Kontot debiteras för förutbetalda hyror som avser en kommande period.

 1720. Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del

Kontot används för periodisering av leasingavgifter. Kontot debiteras för förutbetalda leasingavgifter som avser en kommande period. Kontot kan även användas för debitering av en första förhöjd avgift, vilket är vanligt vid bland annat billeasing.

 1730. Förutbetalda försäkringspremier.

Kontot är interimskonto för periodisering av försäkringspremier. I de flesta fall debiteras försäkringspremier års- eller halvårsvis i förskott. Kontot debiteras för förutbetalda försäkringspremier som avser kommande period.OBSERVERA: Pensionsförsäkringar skall aldrig periodiseras.

 1740. Förutbetalda räntekostnader

Här bokförs förutbetalda räntor, det vill säga utgiftsräntor som betalas i förskott.

 1750. Upplupna hyresintäkter

Här bokförs upplupna hyresintäkter som ännu ej erhållits.

 1760. Upplupna ränteintäkter

Här bokförs ränteintäkter som ännu inte utbetalats till företagets bankkonto. Motkonto är ‘8311 Ränteintäkter från bank’.

 1780. Upplupna avtalsintäkter

Kontot är interimskonto för periodisering av intäkter som grundar sig på avtal om provisionsintäkter, licensintäkter och royalties.

 1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kontot är interimskonto för periodisering av andra förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

18. Kortfristiga placeringar

Det är ovanligt att hotell och restauranger gör kortfristiga placeringar. Finns behov av detta kan nedanstående konton läggas upp.

 1800. Kortfristiga placeringar

Kontot kan användas om man inte vill dela upp de kortfristiga placeringarna.

 1810. Andelar i börsnoterade bolag

 1820. Obligationer

 1830. Konvertibla skuldebrev

 1880. Andra kortfristiga placeringar

 1886. Andelar i koncernföretag

 1889. Andelar i övriga företag

 1890. Värdereglering av kortfristiga placeringar

19. Kassa och bank

I kontogruppen redovisas kassa-, plusgiro- och bankbehållningar, det vill säga de tillgångar som även kallas likvida medel. Innehav av utländsk valuta bör särredovisas på eget konto.

 1910. Kassa

Inom hotell- och restaurangbranschen används vanligtvis växel eller fixkassor, det vill säga vid varje skiftslut räknas kassan till det bestämda beloppet. Överskjutande del bankas, det vill säga sätts in på banken vanligtvis genom att en kassett läggs i bankens bankbox. Används flera växelkassor eller fixkassor bör kontot underindelas. Exempelvis:

 1912. Växelkassa hotell

 1913. Växelkassa restaurang

 1915. Bankinsättning

Här bokförs receptions/hotellkassor som lämnats till banken men ännu inte är insatta på bankkontot. Avstämning bör ske när kvitto kommer från banken. Här bokförs även totalinsättningen om företaget inte skiljer på hotell- och restauranginsättningarna.

 1916. Bankinsättning 2 (exempelvis restaurang)

Här bokförs restaurangkassor som lämnats till banken men ännu inte är insatta på bankkontot. Avstämning bör ske när kvitto kommer från banken. Vid behov kan kontot underindelas per kassaställe.

 1920. Plusgiro

Detta konto används för plusgirotransaktioner. Kontot kan ha automatisk överföring till checkkonto eller manuellt regelbundet tömmas till checkkonto om detta ger högre ränta. Företaget kan även använda plusgirokontot som det dagliga transaktionskontot och med koppling till automatiska betalningsrutiner. Om flera olika plusgirokonton förekommer, kan detta konto underindelas:

 1921. Plusgiro 1

 1922. Plusgiro 2

 1930. Företagskonto/checkkonto/affärskonto

Kontot avser checkräkning utan kredit. För checkräkning med kredit används konto ‘2330 Checkräkningskredit’. Vanligtvis är detta företagets transaktionskonto och kopplat till bankgiro och automatiska betalningsrutiner. Avstämning kan ske dagligen genom dagligt kontoutdrag från banken. Detta kan i regel erhållas via internet, faxsvar eller per post. Om flera olika checkräkningskonton förekommer, kan detta konto underindelas:

 1931. Företagskonto 1

 1932. Företagskonto 2

 1940. Övriga bankkonton

Kontot används som huvudkonto för andra bankkonton än checkräkningskonto. Om flera olika bankkonton förekommer, kan detta konto underindelas:

 1941. Övrig bank 1

 1942. Övrig bank 2

Alternativt kan kontona användas i kombination med konto ’2335 (och 2336) Beviljad checkräkningskredit’, som i så fall utvisar den checkräkningskontolimit som beviljats företaget. Saldot på till exempel konto 1930 utvisar då disponibelt belopp på företagets checkräkningskredit.

 1960. Koncernkonto moderföretag

Kontot är ett gemensamt checkräkningskonto för en koncern.

 1970. Särskilda bankkonton

 1980. Valutakonton

2. Skulder och eget kapital

20. Eget kapital

Denna kontogrupp omfattar konton för eget kapital för olika företagsformer.Nedan redovisas kontona 2081-2099, som gäller för den inom hotell- och restaurangbranschen vanligast förekommande företagsformen aktiebolag.

 2080. Bundet eget kapital

 2081. Aktiekapital

Kontot visar aktiekapitalets storlek enligt bolagsordningen. Ändring av aktiekapitalet beslutas av bolagsstämman.

 2082. Ej registrerat aktiekapital

 2085. Uppskrivningsfond

 2086. Reservfond

Detta konto krediteras med det belopp som avsatts till reservfond vilket beslutas av bolagsstämman. OBS! För årsredovisning som upprättas från och med 2006 finns inget krav på avsättning från årets nettovinst.

 2087. Insatsemission

 2088. Fond för yttre underhåll

 2090. Fritt eget kapital

 2091. Balanserat resultat

Detta konto krediteras med den vinst och debiteras med den förlust som enligt fastställd balansräkning balanserats. Beslutas av bolagsstämman.

 2092. Mottagna/lämnade koncernbidrag

 2093. Erhållna aktieägaretillskott

 2094. Egna aktier

 2095. Fusionsresultat

 2096. Fond för verkligt värde

 2097. Överkursfond

 2098. Vinst eller förlust från föregående år

Detta konto visar den odisponerade vinsten eller ansamlade förlusten från föregående år tills beloppet efter fastställd balansräkning förs över till de konton som beslutas på bolagsstämman. Detta konto används för årets resultat vid överföring av ingående balanser.

 2099. Årets resultat

Detta konto används som bokslutskonto för att visa räkenskapsårets eller periodens resultat. Motkonto vid bokföring är konto ’8999 Årets resultat’.

21. Obeskattade reserver

 2110. Periodiseringsfond vid 2010 års taxering

 2111. Periodiseringsfond vid 2011 års taxering

 2112. Periodiseringsfond vid 2012 års taxering

 2123. Periodiseringsfond vid 2013 års taxering

 2124. Periodiseringsfond vid 2014 års taxering

 2125. Periodiseringsfond vid 2015 års taxering

 2126. Periodiseringsfond vid 2016 års taxering

 2127. Periodiseringsfond vid 2007 års taxering

 2128. Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

 2129. Periodiseringsfond vid 2009 års taxering

Från och med taxeringsåret 2006 gäller räntebeläggning av periodiseringsfond i juridisk person. 72 % av summan av periodiseringsfonderna vid beskattningsårets ingång multipliceras med en faktor som motsvaras av statslåneräntan vid utgången av november månad under andra året före taxeringsåret. Denna schablonintäkt ska inte bokföras utan endast tas upp i inkomstdeklarationen som justerad intäktspost.

 2150. Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Kontot används vid årsbokslut om avskrivningar görs utöver plan (se avskrivningar). Vid behov kan följande underkonton läggas upp:

 2151. Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

 2152. Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar

 2153. Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier

 2160. Ersättningsfond

På kontot redovisas avsättningar avseende skattepliktig ersättning som erhållits för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller livsmedelslager, vilka skadats eller förlorats genom brand eller annan olyckshändelse.

 2190. Övriga obeskattade reserver

På kontot redovisas övriga obeskattade reserver för vilka särskilda konton inte lagts upp i kontogruppen. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2191. Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld

 2196. Lagerreserv

 2199. Övriga obeskattade reserver

22. Avsättningar

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall särskild redovisning ske för avsättningar. Avsättningar är sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt då de skall infrias.Vid bedömning om en förpliktelse är en avsättning eller en interimsskuld uppstår vissa praktiska svårigheter. Generellt sett är avsättningar mer långsiktiga och det råder större osäkerhet om det exakta beloppet och utbetalningstidpunkten. Interimsskulder förfaller i regel till betalning inom ett år från bokslutsdagen och det är lättare att fastställa både belopp och utbetalningsdag.

 2210. Avsättningar för pensioner

Kontot används för redovisning av den del av företagets pensionsskuld som inte täcks av kapital i en fristående pensionsstiftelse. Det är numera mycket ovanligt att företag inom hotell- och restaurangbranschen gör egna pensionsutfästelser till sina anställda. I regel sköts pensionsåtagandena enligt avtal av externt pensionsförsäkringsbolag och dessa avgifter bokförs löpande i kontogrupp 74. Vid behov kan följande underkonton läggas upp:

 2220. Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 2230. Avsättningar för bonussystem

På kontot redovisas den beräknade utestående skulden för framtida inlösen av gästförmåner och bonus. Inom hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med gästlojalitetsprogram eller bonussystem för kunderna. Uttag av bonus och andra gästförmåner kan ske någon gång i framtiden när ett visst antal poäng uppnås eller ett visst antal besök gjorts på hotellet eller restaurangen. I regel löper bonusprogrammen över flera år och det är mycket svårt att fastställa exakt utbetalningstidpunkt och belopp.

 2250. Avsättningar för skatter

Kontot används för avsättning för latent skatt, skatter som är tvistiga samt övriga skatter. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2252. Avsättningar för tvistiga skatter

 2253. Avsättningar för särskild löneskatt, deklarationspost

 2259. Avsättningar för övriga skatter

 2290. Övriga avsättningar

På kontot redovisas övriga avsättningar för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

23. Långfristiga skulder

I kontogruppen redovisas företagets samtliga långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. I företagets årsredovisning, antingen direkt i balansräkningen eller i not, skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) anges hur stor del av skulderna som förfaller inom ett år, efter mer än ett år och senare än fem år efter balansdagen.

 2310. Obligations- och förlagslån

 2320. Konvertibla lån och liknande

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2322. Lån förenade med optionsrätt

 2323. Vinstandelslån

 2324. Kapitalandelslån

 2330. Checkräkningskredit

Kontot används för checkräkningskonto med kredit, under förutsättning att beviljad kredit är långfristig. För checkräkningskonto utan kredit används konto ’1930 Checkräkningskonto’. Om någon del skall amorteras inom det närmaste året, kan denna del redovisas som kortfristig skuld på konto ’2418 Kortfristig del av checkräkningskredit’. Enligt ÅRL skall alltid upplysning lämnas i årsredovisningen om storleken på beviljad checkräkningskredit. Vidare anser Redovisningsrådet och FAR i sina vägledningar att utnyttjad checkräkningskredit utgör en kortfristig skuld. Vid behov kan särskilda konton läggas upp för olika checkräkningskrediter, till exempel:

 2331. Utnyttjad checkräkningskredit 1

 2332. Utnyttjad checkräkningskredit 2

 2335. Beviljad checkräkningskredit 1

 2336. Beviljad checkräkningskredit 2

 2340. Byggnadskreditiv

På kontot redovisas byggnadskreditiv, det vill säga en kredit som lämnas för uppförande av en byggnad.

 2350. Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

Vid behov kan ytterligare konton läggas upp för skulder till banker och andra kreditinstitut. Finns lån i utländsk valuta läggs konto ’2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut’ upp. Här redovisas långfristiga lån i utländsk valuta omräknade till svenska kronor. I samband med bokslut ska skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘8430 Valutakursdifferenser skulder‘. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2351. Fastighetslån, långfristig del

 2355. Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut

 2359. Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

 2360. Långfristiga skulder till koncernföretag

Här redovisas långfristiga skulder till koncernföretag, det vill säga skulder till moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Kortfristig del redovisas på ’2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag’. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2361. Långfristiga skulder till moderföretag

 2362. Långfristiga skulder till dotterföretag

 2363. Långfristiga skulder till andra koncernföretag

 2370. Långfristiga skulder till intresseföretag

På kontot redovisas långfristiga skulder till intresseföretag. Kortfristig del redovisas på ’2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag’.

 2390. Övriga långfristiga skulder

Kontot används för övriga långfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2391. Avbetalningskontrakt, långfristig del

På kontot redovisas skulder som grundar sig på avbetalningskontrakt. Kontot krediteras med hela kontraktsbeloppet och debiteras vid avbetalningar.

 2392. Villkorliga långfristiga skulder

 2393. Lån från närstående personer, långfristig del

Kontot används för långfristiga lån från aktieägare där låneskulden inte är avsedd att bytas ut mot aktier.

 2394. Långfristiga leverantörskrediter

 2395. Andra långfristiga lån i utländsk valuta

 2397. Mottagna långfristiga depositioner

 2399. Övriga långfristiga skulder

Kontot används för övriga långfristiga skulder för vilka några särskilda underkonton inte lagts upp under huvudkontot.

24. Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

I kontogruppen redovisas skulder som grundar sig på företagets låne-, försäljnings- och inköpstransaktioner.

 2410. Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut

Kontot används för kortfristiga låneskulder till banker och andra kreditinstitut samt för den kortfristiga delen av de långfristiga skulder som redovisas i kontogrupp 23. Kortfristig del är den del som skall amorteras inom ett år från balansdagen. Vid behov kan kontot underindelas:

 2411. Kortfristiga lån från kreditinstitut

 2417. Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut

 2418. Kortfristig del av checkräkningskredit

 2419. Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut

 2420. Förskott från kunder

Kontot används för redovisning av sådana rörelseinkomster som avser ej utförda respektive ej avslutade arbetsprestationer, till exempel kuponger, presentkort, förskott och depositioner. Kontot debiteras när arbetet avslutats/tjänsten levererats och avräkning skett med kunden, med lämpligt konto i klass 3 som motkonto. Kontot kan indelas i följande underkonton:

 2421. Ej inlösta presentkort

På detta konto redovisas presentkort som sålts till kunder, men ännu inte lösts in. Vid inlösen av presentkort debiteras kontot med något försäljningskonto i klass 3 som motkonto. Samtliga presentkort bör ha en sista giltighetsdag. Då denna passerats kan beloppet för ej inlösta eller ogiltiga presentkort debiteras detta konto och krediteras konto 3780, intäkter omlösta kuponger och presentkort. En bilaga utvisande utestående presentkort skall upprättas i samband med bokslut.

 2422. Kuponger

På detta konto redovisas kuponger som sålts till kunder, men ännu inte lösts in. Vid inlösen av kupong debiteras kontot med något försäljningskonto i klass 3 som motkonto. Samtliga kuponger bör ha en sista giltighetsdag. Då denna passerats kan beloppet för ej inlösta eller ogiltiga kuponger debiteras detta konto och krediteras konto 3780, intäkter omlösta kuponger och presentkort. En bilaga utvisande utestående kuponger skall upprättas i samband med bokslut.

 2424. Förskott festvåning

På detta konto redovisas inbetalade förskott från kunder för festvåningsarrangemang som ännu ej genomförts. Vid slutfakturering debiteras kontot.

 2425. Förskott grupper

På detta konto redovisas förskott från utländska och svenska grupper avseende framtida bokade övernattningar. Vid slutfakturering debiteras kontot.

 2426. Förskott möten

På detta konto redovisas inbetalade förskott från kunder för mötesarrangemang som ännu ej genomförts. Vid slutfakturering debiteras kontot.

 2427. Depositioner

På detta konto redovisas inbetalade depositioner från gäster avseende framtida övernattningar. Vid slutavräkning debiteras kontot.

 2429. Övriga förskott från kunder

Detta konto används för redovisning av övriga förskott.

 2440. Leverantörsskulder

På detta konto redovisas företagets samtliga leverantörsskulder utom leverantörsskulder till koncern- och intresseföretag. Kontot krediteras vid mottagande av leverantörsfakturor och debiteras vid betalning. Observera att dröjsmålsränta på leverantörsskulder redovisas på konto ’8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder’. Kontot är vanligtvis kopplat till en leverantörsreskontra. Löpande under året räknas leverantörsskulder i utländsk valuta om till SEK enligt kurs per fakturadatum och vid betalningstillfället till dagskursen. I samband med bokslut ska leverantörsskulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta redovisas på konto ‘3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’ eller konto ‘7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’. Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:

 2441. Leverantörsskulder

 2442. Betalningsreskontra

Till detta konto överförs samtliga leverantörsskulder som sänts iväg för betalning via elektroniska betalningssystem från konto ’2440 Leverantörsskulder’. Vid återrapportering från betalningssystemen bokförs betalningen mot ’1930 Checkräkningskonto’ eller ’2330 Checkräkningskredit’.

 2445. Tvistiga leverantörsskulder

Kontot kan användas om företaget har pågående tvister med leverantörer och därför speciellt vill bevaka dessa fakturor.

 2448. Ej reskontraförda leverantörsskulder

Kontot används vid bokslut för leverantörsskulder som tillhör räkenskapsåret men som erhållits och bokförts i efterföljande period. Posten återförs efter bokslut.

 2450. Avräkning spelarrangörer

Kontot används för spel som inte bedrivs i egen regi. Vid behov kan kontot underindelas till exempel:

 2451. Avräkning Svenska Spel

 2452. Cherrybolagen

 2460. Leverantörsskulder till koncernföretag

Kontot avser leverantörsskulder som företaget har till koncernföretag, det vill säga moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen. Förutsättningen är att fordran och skuld är likvärdiga ur likviditetssynpunkt. Denna princip gäller även övriga företag. Vid behov kan kontot underindelas:

 2461. Leverantörsskulder moderföretag

 2462. Leverantörsskulder till dotterföretag

 2470. Leverantörsskulder till intresseföretag

På kontot redovisas leverantörsskulder som företaget har till intresseföretag.

 2490. Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

Kontot används för övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:

 2491. Växelskulder

 2499. Andra övriga kortfristiga skulder

25. Skatteskulder

I kontogruppen redovisas företagets skulder avseende skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Avsättningar för latent skatt, tvistiga skatter och liknande redovisas i kontogrupp 22.

 2510. Skatteskulder

Kontot används för redovisning av den totala skatteskuld som belastar aktiebolag och ekonomiska föreningar vid en viss tidpunkt, till exempel på balansdagen. Kontot utvisar då den beräknade återstående skatten för det aktuella räkenskapsåret. Sedan debetsedeln på slutlig skatt erhållits korrigeras den eventuella skillnaden mellan slutlig skatt och beräknad skatt med konto ’8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat’ som motkonto. Avgift för kvarstående skatt debiteras konto ’6995 Dröjsmålsavgifter för skatter och sociala avgifter’ Skatteskulden kan bestå av: 1. Skillnaden mellan beräknad slutlig skatt och inbetald preliminär F-skatt för det senaste räkenskapsåret 2.Kvarstående, ännu inte betald skatt som avser räkenskapsåret före det aktuella räkenskapsåret. Vid behov kan kontot underindelas:

 2512. Beräknad inkomstskatt

På kontot redovisas de belopp som framräknats som den kvarstående skatten även om slutgiltig skattsedel ej erhållits.

 2513. Beräknad fastighetsskatt

Om företaget påförs fastighetsskatt kan det ur avstämningssynpunkt vara praktiskt att den beräknade kvarstående fastighetsskatten krediteras detta konto.

 2514. Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

På kontot redovisas beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader. Kontot krediteras med beräknat belopp med konto ’7530 Särskild löneskatt’ som motkonto. Här bör löpande reserveras upplupen löneskatt baserad på till exempel ITP, ITPK, tjänstepensioner, beräknade avtalspensioner och premiebefrielseförsäkringar (debiterade av FORA). Kontot debiteras i samband med taxering då man erhåller slutskattsedeln följande år. I vissa fall skall konto ’2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader’ (se dock anvisning BFN U 97:2 när löneskatten ska redovisas som skatteskuld respektive upplupen kostnad) användas.

 2515. Beräknad avkastningsskatt

 2516. Moms

Juridisk person som deklarerar moms via inkomstdeklaration krediterar kontot med konto '2650 Redovisningskonto för moms' som motkonto vid skuld. Fordran debiteras kontot.

 2517. Beräknad utländsk skatt

 2518. Betald F-skatt

Kontot används i de fall företaget vill redovisa betalningar av preliminära skatter separat.

26. Moms och särskilda punktskatter

I kontogruppen redovisas den moms som företaget är redovisningsskyldigt för enligt lagen om mervärdesskatt (ML). Redovisningsskyldigheten för moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring av faktura eller motsvarande handling enligt god redovisningssedHuvudregeln är att momsen bokförs på konto för in- respektive utgående moms i samband med att en momspliktig affärshändelse bokförs, till exempel försäljning i kontoklass 3, inköp i kontoklass 4 eller då fakturor avseende omkostnader bokförs.Den vanligaste metoden är att bokföra momsen samtidigt som fakturan bokförs. Saldona på kontona för in- respektive utgående moms överförs per redovisningsperiodens sista dag till konto ”2650 Redovisningskonto för moms”.Enligt EU-regler kan som mest tre olika momssatser förekomma. I kontoplanen finns därför tre olika huvudkonton för moms enligt följande:• Konto ”2610 Utgående moms, 25 % används vid utgående moms som beräknats till oreducerat beskattningsvärde.• Konto ”2620 Utgående moms, 12 % används för utgående moms som beräknats till ett reducerat värde som ligger mellan det oreducerade och det mest reducerade värdet.• Konto ”2630 Utgående moms, 6 % används för utgående moms som beräknats till det mest reducerade beskattningsvärdet.

 2610. Utgående moms, (25 %)

Kontot krediteras med utgående moms för följande produkter och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen.

 2611. Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

 2612. Utgående moms på egna uttag, 25 % (Enskild firma, HB)

 2613. Utgående moms för uthyrning, 25 %

 2614. Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 %

 2615. Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 25 %

 2616. Utgående moms VMB 25 %

 2617. Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 %

 2618. Vilande utgående moms, 25 %

 2620. Utgående moms, 12 %

Kontot krediteras med utgående moms för följande produkter och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen.

 2621. Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %

 2622. Utgående moms på egna uttag, 12 %

 2623. Utgående moms för uthyrning, 12 %

 2624. Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 12 %

 2625. Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 12 %

 2626. Utgående moms VMB 12 %

 2627. Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 %

 2628. Vilande utgående moms, 12 %

 2630. Utgående moms, 6 %

Kontot krediteras med utgående moms för följande produkter och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen. Moms 6 % skall tillämpas på försäljning av dagstidningar, kulturevenemang (teater/konsert), idrott med mera. Kontot avslutas efter varje momsperiod till konto ”2650 Redovisningskonto för moms”.

 2631. Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %

 2632. Utgående moms på egna uttag, 6 %

 2633. Utgående moms för uthyrning, 6 %

 2634. Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 6 %

 2635. Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 6 %

 2636. Utgående moms VMB1 6 %

 2637. Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 %

 2638. Vilande utgående moms, 6 %

 2640. Ingående moms

Här bokförs all ingående moms som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota, kvitto eller motsvarande handling som företaget erhåller vid köp av material, varor, anläggningstillgångar, tjänster med mera. I flera fall är avdragsrätten för ingående moms begränsad. Detta gäller till exempel leasingavgifter för personbilar (halva den ingående momsen är avdragsgill), stadigvarande bostad, personbilar (ingående moms är ej avdragsgill om företaget inte avser sådan verksamhet som avser yrkesmässig personbefordran, återförsäljning eller uthyrning), motorcyklar (samma som för personbilar) eller privat konsumtion. Kontot avslutas efter varje momsperiod till konto ’2650 Redovisningskonto för moms’. Vid inköp av tjänster från utlandet och vid andra förvärv från annat EU-land sker momsbeskattningen enligt den s.k. destinationsprincipen. Denna innebär att köparen beräknar och bokför ingående moms enligt den procentsats som gäller i köparens land. Om avdragsrätt föreligger för ingående moms beräknas även denna s.k. förvärvsskatt av köparen. Framräknat belopp för ingående moms bokförs i debet på konto ’2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet’. Vid inköp från land utanför EU påförs införselmoms av tullverket. Avdrag för momsen får tidigast göras för den redovisningsperiod under vilken den skattskyldige har tagit emot en av tullverket utfärdad tullräkning. Speditören gör ofta utlägg för införselmomsen och fakturerar sedan importören. Speditören anger i sådana fall på fakturan tidigaste tidpunkt för avdrag. Tills rätt för avdrag förekommer kan den ingående momsen debiteras på ett särskilt underkonto ’2648 Vilande ingående moms’. För att underlätta redovisningen av moms i momsdeklarationen kan kontot indelas i följande underkonton:.

 2641. Debiterad ingående moms

På kontot debiteras ingående moms samt s.k. införselmoms från länder utanför EU.

 2642. Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet

 2645. Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

På kontot redovisas ingående moms (s.k. förvärvsskatt) avseende • varor förvärvade från EU-land • tjänster förvärvade från utlandet Denna moms redovisas i momsdeklarationen tillsammans med annan avdragsgill ingående moms.

 2646. Ingående moms på uthyrning

 2647. Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige

 2648. Vilande ingående moms

På kontot debiteras ingående moms som enligt specialregler i ML skall redovisas enligt kontantmetoden.

 2649. Ingående moms, blandad verksamhet

 2650. Redovisningskonto för moms

Efter varje momsperiod, numera varje kvartal avslutas momskontona mot konto ’2650 Redovisningskonto för moms’. Vid kreditsaldo på kontot betalas detta in på momsinbetalningsdagen. Vid debetsaldo redovisas detta så snart som möjligt efter momsperiodens slut för att återbetalning skall ske så snabbt som möjligt. Uppstår en momsfordran vid årsbokslut kan även konto ’1650 Momsfordran’ användas. När betalning av moms sker debiteras detta konto, varigenom kontot för föregående momsperiod skall bli utjämnat. När betalning för överskjutande moms erhålls, krediteras kontot. Motkonto är alltid konto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

 2660. Särskilda punktskatter

Kontot används för olika typer av punktskatter som företag är skyldiga att redovisa till staten enligt särskilda förordningar. Dessa punktskatter är branschspecifika och läggs upp individuellt för olika företag. I dag finns inga punktskatter för hotell- och restaurangbranschen i Sverige. I andra länder är det vanligt med olika former av punktskatter på till exempel övernattningar. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2661. Reklamskatt

 2669. Övriga punktskatter

27. Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

 2710. Personalskatt

Kontot används som avräkningskonto för de anställdas källskatter (preliminära skatter). I samband med lönebokföringen krediteras kontot med de anställdas avdragna preliminär skatt. Påföljande månad när uppbörden inbetalas debiteras kontot med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

 2730. Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt

Kontot används för de lagstadgade sociala avgifterna och särskild löneskatt som skall betalas under den efterföljande månaden. Påföljande månad när uppbörden inbetalas debiteras kontot med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Upplupna avgifter på exempelvis semesterlöner redovisas på konto ’2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter’. Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:

 2731. Avräkning lagstadgade sociala avgifter

På kontot redovisas det belopp som förfaller till betalning efterföljande månad. Beloppet beräknas på under månaden utbetalda löner och ersättningar och fastställda förmånsvärden. Vid redovisning till skattemyndigheten debiteras detta konto med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Vid behov kan ett särskilt konto ’2732 Avräkning särskild löneskatt’ läggas upp.

 2732. Avräkning särskild löneskatt

Kontot krediteras för det belopp som förfaller till betalning efterföljande månad och avser sådan löneskatt som ska betalas på löner för till exempel pensionärer. Beloppet beräknas på under månaden utbetalda löner och ersättningar och fastställda förmånsvärden. Vid redovisning till skattemyndigheten debiteras detta konto med motkonto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)’.

 2740. Avtalade sociala avgifter

Kontot används för avtalade sociala avgifter som skall betalas i efterföljande månad, till exempel sådana som betalas till AFA/FORA och Alecta (f d AMF och SPP).

 2750. Utmätning i lön m.m.

Kontot används i de fall Kronofogdemyndigheten har begärt införsel i någon anställds lön. Krediteras i samband med löneberäkning och debiteras vid inbetalning av utmätningen.

 2760. Semestermedel

Kontot används som avräkningskonto för semestermedel om dessa redovisas till fackförbunds semesterkassa. Kontot krediteras för avdrag för semestermedel som gjorts på anställdas löner och debiteras vid utbetalning av semestermedel till respektive fackförbunds semesterkassa. Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:

 2761. Avräkning semesterlöner

 2762. Semesterlönekassa

 2790. Övriga löneavdrag

På kontot redovisas övriga löneavdrag för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:

 2791. Personalens intressekonto

 2792. Lönesparande

 2793. Gruppförsäkringspremier

Detta konto används som avräkningskonto för kollektivförsäkringspremier, till exempel grupplivförsäkring med mera. Kontot krediteras vid löneavdrag och debiteras vid inbetalning av premier till försäkringsbolaget.

 2794. Fackföreningsavgifter

Detta konto används som avräkningskonto för fackföreningsavgifter. Kontot krediteras för gjorda avdrag för fackföreningsavgifter och debiteras vid inbetalning till fackföreningen. För att minimera företagets administration är det bra om den anställde sköter betalningen själv med hjälp av autogiro.

 2795. Mätnings- och granskningsarvoden

 2799. Övriga löneavdrag

Detta konto används som avräkningskonto för övriga löneavdrag som inte redovisas på ovanstående underkonton.

28. Övriga kortfristiga skulder

I kontogruppen redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, momsskulder, varuskatteskulder och personalskatteskulder, om några särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 24-27.

 2810. Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar

Kontot används för redovisning av skulder till finansieringsföretag som belånat företagets kundfordringar (factoring). På kontot krediteras lånebelopp och debiteras betalningar som kunderna gör direkt till finansieringsföretaget. Vid behov kan kontot underindelas:

 2811. Avräkning för factoring

 2812. Avräkning för belånade kontraktsfordringar

 2820. Kortfristiga skulder till anställda

Detta konto används som avräkningskonto vid utlägg och för bonus till personalen. Kontot används även för löneskulder som inte är betalda på bokslutsdagen. Vid behov kan kontot underindelas:

 2821. Löneskulder

 2822. Reseräkningar

 2823. Tantiem, gratifikationer

 2829. Övriga kortfristiga skulder till anställda

 2830. Avräkning för annans räkning

 2840. Kortfristiga låneskulder

Kontot används för kortfristiga låneskulder till andra än kreditinstitut. I företagets årsredovisning, antingen direkt i balansräkningen eller i not, skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) anges hur stor del av skulderna som förfaller inom ett år, efter mer än ett år och senare än fem år efter balansdagen. Vid behov kan kontot underindelas:

 2841. Kortfristig del av långfristiga skulder

 2849. Övriga kortfristiga låneskulder

 2850. Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

Kontot kan användas av de företag som har ett negativt saldo på sitt skattekonto under året istället för konto ’1630 Avräkning skatter och avgifter (skattekonto).

 2860. Kortfristiga skulder till koncernföretag

På kontot redovisas kortfristiga skulder till koncernföretag, det vill säga moderföretag, dotterföretag och andra koncernföretag. Beträffande kvittning mot fordringar, se konto ’2460 Leverantörsskulder till koncernföretag’. Leverantörsskulder till koncernföretag redovisas på konto 2460. Vid behov kan kontot underindelas:

 2861. Kortfristiga skulder till moderföretag

 2862. Kortfristiga skulder till dotterföretag

 2863. Kortfristiga skulder till andra koncernföretag

 2870. Kortfristiga skulder till intresseföretag

På kontot redovisas kortfristiga skulder till intresseföretag. Leverantörsskulder till intresseföretag redovisas på konto 2470.

 2880. Skuld erhållna bidrag

Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som ska uppfyllas. Om villkoren inte uppfylls blir mottagaren återbetalningsskyldig. Bidraget ska i dessa fall redovisas som en skuld i den period då bidraget utbetalas.

 2890. Övriga kortfristiga skulder

Kontot används för andra kortfristiga skulder, för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 2891. Skulder under indrivning

 2893. Skulder till närstående personer, kortfristig del

 2895. Derivat (kortfristiga skulder)

 2897. Mottagna depositioner, kortfristiga

 2898. Outtagen vinstutdelning

Kontot används som avräkningskonto för vinstutdelning. Kontot krediteras med beslutad vinstutdelning och debiteras med utbetald vinstutdelning.

 2899. Övriga kortfristiga skulder

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kontogruppen används vid periodisering av inkomster och utgifter vid årsbokslut, delårsbokslut eller månadsbokslut. Dessa konton kan även användas i den löpande bokföringen.I det fall företaget tillämpar efterskottslön och för att minska effekterna av sjukfrånvaro, vid resultatjämförelser mellan olika månader under året, kan företaget lägga upp en sjuklönereserv på ett interimskonto.

 2900. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, det vill säga både för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som omfattas av kontogrupp 29.

 2910. Upplupna löner

Kontot används för upplupna löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid, mertid och extra ledighetsdagar (röda dagar) som ännu ej tagits ut. All övertid respektive mertid bör bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. (Se även konto ’7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda'.) Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:

 2911. Löneskulder

På detta konto redovisas det nettobelopp som avser månadens löner, som skall utbetalas efterföljande månad.

 2916. Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna löner

 2919. Övriga upplupna löner

 2920. Upplupna semesterlöner

Semesterlöneskulden finns på detta konto. Den skall ökas varje månad vid löneutbetalningar och minskas då den anställde har semester. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:

 2926. Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna semesterlöner

 2930. Upplupna pensionskostnader

Kontot är interimskonto för periodisering av företagets pensionskostnader för anställd och tidigare anställd personal. I de flesta fall betalas premier till externt pensionsförsäkringsbolag istället för att företaget gör egna pensionsutfästelser. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:

 2931. Upplupna pensionsutbetalningar

 2940. Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter

På kontot redovisas upplupna sociala avgifter avseende dels lagstadgade arbetsgivaravgifter (på konto ’2910 Upplupna löner’ och konto ’2920 Upplupna semesterlöner’), dels upplupen löneskatt som beräknas på utbetalda löner och ersättningar eller fastställda förmånsvärden (anställda över 65 år). OBSERVERA dock att om konto 2916 och 2926 används bör inte 2940 användas. Vid behov kan kontot underindelas:

 2941. Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter

På kontot redovisas beräknade upplupna sociala avgifter på upplupna löner och semesterlöner vid bokslut. Kontot krediteras med beräknat belopp, med konto ’7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld’ som motkonto.

 2942. Beräknad upplupen löneskatt

På kontot redovisas beräknad upplupen särskild löneskatt för löner och semesterlöner vid bokslut (anställda över 65 år). Kontot krediteras med beräknat belopp, med konto ’7531 Särskild löneskatt för löner och ersättningar’ som motkonto.

 2943. Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost

På kontot redovisas beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader. Kontot krediteras med beräknat belopp med konto ”7530 Särskild löneskatt” som motkonto. Här bör löpande reserveras upplupen löneskatt baserad på till exempel ITP, ITPK, tjänstepensioner, beräknade avtalspensioner och premiebefrielseförsäkringar (debiterade av FORA). Kontot debiteras i samband med taxering då man erhåller slutskattsedeln följande år. I vissa fall skall konto ”2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader” (se dock anvisning BFN U 97:2 när löneskatten ska redovisas som skatteskuld respektive upplupen kostnad) användas.

 2944. Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader

 2950. Upplupna avtalade sociala avgifter (FORA avgifter)

Kontot är interimskonto för periodisering av bland annat FORA-avgifter, det vill säga kostnader för kollektivavtalade försäkringar. Kontot krediteras för upplupna ännu inte betalda avgifter, med konto ’7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar’ som motkonto. I regel betalas avgifter enligt en i förväg uppgjord plan. Vid inbetalningar debiteras kontot och vid löneberäkningar krediteras kontot. FORA-avgifter skall även beräknas för semesterlöneskulden. Vid årets slut fastställs definitiva avgifter (oftast enligt underlag från lönesystemet) och då består detta konto av en årsavräkning (slutbetalning eller återbetalning) samt avgifter baserade på upplupen lön och semesterskuld.

 2951. Upplupna avtalade försäkringsavgifter

Kontot krediteras i bokslutet för den del av en reservering för framtida försäkringsavgifter som avser andra kostnader än pensionsförsäkringspremier. Motkontot är 7571 Arbetsmarknadsförsäkringer, försäkringsavgifter, deklarationspost. Beskattningstidpunkten följer god redovisningssed.

 2959. Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost

Kontot krediteras i bokslutet för reservering för pensionsförsäkringspremier. Reserveringen beräknas dels utifrån uppgifter årsavräkningen för arbetsmarknadsförsäkringar, dels utifrån saldot på konto 2920 Upplupna semesterlöner och gällande avtalsvillkor för försäkringspremien. Motkonto är 7572 Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionförsäkringspremier, deklarationspost. Särskilda beskattningsregler styr beskattningstidpunkten. Resultatet ska justeras i deklarationen.

 2960. Upplupna räntekostnader

Kontot är ett interimskonto för periodisering av räntekostnader. Upplupna, ännu inte betalda räntekostnader krediteras kontot, med lämpligt konto i kontogrupp 84 som motkonto.

 2970. Förutbetalda intäkter

Kontot är interimskonto för periodisering av intäkter. Kontot krediteras för förutbetalda intäkter, med lämpligt konto i kontogrupp 3 som motkonto. Vid behov kan kontot underindelas:

 2971. Förutbetalda hyresintäkter

 2972. Förutbetalda medlemsavgifter

 2979. Övriga förutbetalda intäkter

 2980. Upplupna avtalskostnader

Kontot är interimskonto för periodisering av utgifter som grundar sig på avtal såsom licensavgifter, royalties, m.m. Kontot krediteras vid räkenskapsårets slut för upplupna ännu inte betalda kostnader med motsvarande avtalskonto som motkonto.

 2990. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kontot är interimskonto för periodisering av andra upplupna utgifter och förutbetalda intäkter för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. För hotell- och restaurangbranschen har kontot underindelats i för några vanligt förekommande interimsposter:

 2991. Beräknat arvode för bokslut

På kontot redovisas beräknat arvode för återstående arbete för upprättande av företagets bokslut om detta arbete utförs av utomstående person.

 2992. Beräknat arvode för revision

På kontot bokförs beräknat återstående arvode för revision av företagets redovisning och förvaltning för räkenskapsåret.

 2993. Upplupna teleavgifter

På kontot bokförs beräknad kostnad för ringda men ännu ej debiterade telefonsamtal för gäster och administrativa telefoner. De markeringar som förbrukats skall belasta räkenskapsårets (alternativt månadens) resultat. En beräkning görs utifrån antal sålda gästmarkeringar och en bedömning av andra samtal.

 2994. Upplupna avgifter för energi, vatten, el m.m.

På kontot bokförs en beräkning av avgifter för el, fjärrvärme och vatten som faktureras i efterskott. Den verkliga förbrukningen skall belasta räkenskapsårets (alternativt månadens) resultat.

 2995. Upplupna hyror/hyresskuld

Hyra betalas normalt sett i förskott. I de fall hyresavtalet innehåller en rörlig del, till exempel en procent på försäljningen eller en vinstandel beräknas denna och bokförs på detta konto.

 2998. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2999. OBS konto

Kontot debiteras eller krediteras när underlag för en affärshändelse

3. Intäkter

30. Försäljning logi

I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs. logiintäkter vid uthyrning av hotellrum och stugor samt intäkter som har ett direkt samband med logiintäkterna, t.ex. avgifter för No-Show, Early departure och röksanering, intäkter när flera personer bor i hotellrummet, t.ex. intäkter för extrasängar. I kontogruppen redovisas även rörliga provisioner som hotellet betalar till bokningssystem och resebyråer. Summan av kontogruppen visar därmed hotellets nettointäkt av uthyrning av hotellrum.

 3010. Hotellrum (moms 12 %)

Här redovisas alla intäkter från uthyrning av hotellrum. Här ingår bland annat normalpriser, avtalspriser, helger, grupper, personalpriser, tjänsteövernattningar och diverse värdekort (netto). Detta konto kan ha antalsredovisning, det vill säga antalet sålda rum kan redovisas på ett konto i klass 9.Vid behov kan kontot underindelas efter till exempel marknadssegment:

 3011. Affärsresenärer

 3012. Möten

 3013. Privat

 3014. Grupp

 3019. Rabatt hotellrum (moms 12 %)

Här bokförs lämnade rabatter på hotellrum, utöver normala säsongs- och veckovariationer.

 3020. Andra logiintäkter (moms 12 %)

Här redovisas andra logiintäkter.

 3021. No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning)

Två olika situationer a) Intäkter till bolaget som uppstår när gästen har gjort en avbokning efter den tid avbokning kan ske utan avgifter men innan gästen kan sägas ha tillträde till rummet, d.v.s. kunden debiteras för rummet. Sådana intäkter utgör en form av skadestånd och är inte att hänföra momspliktig omsättning. b) Beträffande intäkter som hänför sig till situationer när kunden inte har gjort någon avbokning och inte anländer eller då avbokning sker så sent att gästen kan sägas haft tillträde till rummet är rättsläget för närvarande ännu osäkert. Skatteverket har preliminärt uttryckt att sådana intäkter ändå skall hänföras till uthyrning av hotellrum (enligt konto 3010). Skatteverkets bedömning får dock enligt vad Visita erfarit från momsexpertis betraktas som tveksam eftersom visst stöd för att behandla sådana intäkter som ej momspliktig omsättning återfinns bl a i en dom från EG-domstolen. Vista verkar för en lösning i frågan. Väljer man att inte redovisa moms på dessa intäkter rekommenderar Visita att man för Skatteverket skriftligen öppet redovisar förutsättningarna och hur man hanterar momsen, gärna i en bilaga till skattedeklarationen.

 3022. Dagrum (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för uthyrning av hotellrum under dagen (ej övernattning).

 3023. Early departure (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkter för ”Early departure”, dvs. när gästen åker tidigare än bokad avresedag och ska betala en avgift, hela eller delar av kostnaden för hotellrummet. Moms ska inte redovisas då någon tjänst inte har tillhandahållits.

 3024. Late check-out (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för ”Late check-out”, dvs. när gästen behåller sitt rum längre än hotellets normala utcheckningstid och ska betala en avgift, hela eller delar av kostnaden för hotellrummet.

 3025. Extrasängar (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för extrasängar, dvs. när gästen ska betala för extrasäng och barnsäng.

 3026. Husdjur (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för husdjur, dvs. när gästen ska betala för husdjur, till exempel hund och katt.

 3027. Röksanering (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkter för röksanering, dvs. när gästen har rökt i ett hotellrum och ska betala för röksanering, då ersättningen har skadeståndskaraktär.

 3030. Stughyror (moms 12 %)

Här redovisas alla intäkter från uthyrning av stugor. Om uthyrningen av stugan förmedlas i eget namn blir bokningsbolaget hotellrörelse med 12 % moms på uthyrningen som följd.

 3039. Rabatt stughyror (moms 12 %)

Här redovisas lämnade rabatter till kund på stugor.

 3040. Uthyrning av lägenheter (moms 12 %)

Här redovisas alla intäkter från uthyrning av lägenheter. Om uthyrningen av lägenheten förmedlas i eget namn blir bokningsbolaget hotellrörelse med 12 % moms på uthyrningen som följd.

 3045. Intäkter av skötsel av lägenheter (moms 12 %)

Här redovisas alla intäkter från skötsel av lägenheter (timeshare).

 3081. Gästfrihet/VIP – Complimentary logi (moms 12 %)

På detta konto redovisas gästfrihet för logi som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster, kunder och bokare. Detta konto bör inte användas vid avdrag på notan eller fakturan när en gäst klagar eller är missnöjd. Istället debiteras konto 3082 Gästkompensation hotell.

 3082. Gästkompensation hotell (moms 12 %)

På detta konto redovisas kostnaden för kompensationer när en gäst klagar eller är missnöjd (t.ex. med rummet, städningen eller receptionsservicen). Antingen består kompensationen av ett prisavdrag eller av en vara eller tjänst som verksamheten bjuder på som kompensation. Denna internomförs och bokförs då på detta konto. Observera alltså att kontot debiteras.

 3083. Rörliga bokningsavgifter

På detta konto redovisas (debiteras) rörliga bokningsavgifter till reservationssystem, t.ex. Best Western, Choice Hotels, internet service providers och andra.

 3085. Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system (25% moms)

På detta konto redovisas (debiteras) provisioner till resebyråer och bokningsbolag.Vid bokningar för grupper, kurser, möten etc. är provisionen i regel lägre än vid bokning av hotellrum. Detsamma gäller för restaurangtjänster.Förmedlingstjänster för vilka ersättning betalas till utländska näringsidkare anses fr.o.m. 1 januari 2010 omsatta i det land där köparen är etablerad (enligt huvudregeln).Om en utländsk näringsidkare (t.ex. utländsk resebyrå) tillhandahåller förmedlingstjänster till ett svenskt hotell anses dessa tjänster omsatta i Sverige. Detta innebär att när den utländska näringsidkaren fakturerar dessa tjänster så skall det ske utan moms och det svenska hotellet ska redovisa utgående moms (samt ingående moms) på dessa förvärv i sin skattedeklaration. Om tillhandahållaren av tjänsterna även är etablerad i Sverige och det svenska etableringsstället på något sätt medverkar i tillhandahållandet av tjänsterna ska fakturering ske med svensk moms. Om förmedlaren (agenten) är ett svenskt bolag skall alltid svensk moms debiteras om du som betalar är ett svenskt hotell. I Skattedeklarationen skall skiljas på provision som betalas till resebyrå etc. i annat EU land och provision som betalas till icke EU-land.

31. Försäljning övrigt hotell

I kontogruppen redovisas hotellets övriga intäkter, det vill säga intäkter från telefon, kioskvaror, minibar, gästtvätt, tidningar, betal-TV, m.m.

 3110. Kommunikation och underhållning(moms 25 %, moms 12 %)

Här redovisas intäkter från telefonförsäljning, fax, datakommunikation och Internet-Access i gästrummen och business center samt intäkter från underhållning i Tv-system, etc. Vid exempelvis Internet-Access, telefon för dagmöten bör moms 25 % gällaTelefoni och fax i restaurang och lobby medför moms 25 %.Vid behov kan kontot underindelas:

 3111. Telefon(moms 12 %)

Här redovisas intäkter för telefoni och fax för hotellgäster.

 3112. Internet-access (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för internet-access för hotellgäster.

 3114. Rabatt kommunikation (moms 12 %)

Här redovisas rabatter för telefoni och internet-access för hotellgäster.

 3115. TV (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för betalkanaler på TV för hotellgäster.

 3116. Film (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för film som visas för hotellgäster.

 3118. Övrig underhållning (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för övrig underhållning för hotellgäster som inte specificerats ovan.

 3119. Rabatter underhållning (moms 12 %)

Här redovisas rabatter på underhållning.

 3120. Minibar – livsmedel (moms 12 %)

Här redovisas försäljning av livsmedelsprodukter i minibar i hotellrummen. Om alkohol säljs i minibaren måste kontot underindelas efter olika varuslag:

 3122. Minibar – lättöl, vatten, läsk (moms 12 %)

 3123. Minibar – cider och alkoläsk (moms 25 %)

 3124. Minibar – starköl (moms 25 %)

 3125. Minibar – vin (moms 25 %)

 3126. Minibar – sprit (moms 25 %)

 3127. Minibar – varor ej livsmedel (moms 25 %)

 3128. Rabatt minibar (moms 12 %)

Moms på kioskvaror t.ex. konfektyr, nötter, läsk och dylikt

 3129. Rabatt minibar (moms 25 %)

Moms på drycker (vin, öl)

 3130. Försäljning kioskvaror livsmedel (moms 12 %)

Här redovisas försäljning av kioskvaror som är livsmedel, t.ex. öl, vatten, läsk, mat, godis, chips och frukt som säljs i receptionen på hotellet. Vid behov kan kontot underindelas:

 3131. Kioskvaror, icke livsmedel (moms 25 %)

 3132. Kioskvaror, livsmedel (moms 12 %)

 3133. Automatförsäljning, icke livsmedel (moms 25 %)

 3134. Automatförsäljning, livsmedel (moms 12 %)

 3135. Tobak (moms 25 %)

 3138. Rabatt kioskvaror (moms 12 %)

Kioskvaror livsmedel t ex .läsk, vatten, lättöl, mat, godis, chips och frukt

 3139. Rabatt kioskvaror (moms 25 %)

Kioskvaror t ex. öl och vin

 3140. Försäljning butiksvaror

Här redovisas försäljning i egen butik, t.ex. hygienartiklar, gåvor, kläder, tidningar och souvenirer. Vid behov kan kontot underindelas:

 3141. Hygienartiklar (moms 25 %)

 3142. Kläder (moms 25 %)

 3144. Dagstidningar (moms 6 %)

 3145. Souvenirer, icke livsmedel (moms 25 %)

 3146. Souvenirer, livsmedel (moms 12 %)

 3147. Rabatt butiksvaror (moms 6 %)

 3148. Rabatt butiksvaror (moms 12 %)

 3149. Rabatt butiksvaror (moms 25 %)

 3150. Övriga hotelltjänster (moms 12 %)

Här redovisas intäkter av övriga hotelltjänster som utförts för gästs räkning. Vid behov kan kontot underindelas:

 3151. Gästtvätt (moms 12 %)

Här redovisas intäkter av tvätt och pressning som utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern tvättanläggning.

 3152. Bagagehantering (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för bagagehantering som utförts för gästs räkning.

 3153. Leveranser till hotellrummet (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för leveranser till hotellrummet, t.ex. program, presenter, blommor, mat och dryck etcetera som utförts för gästs räkning.

 3154. Barnpassning (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för barnpassning som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.

 3155. Massage (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för massage och behandlingar, i hotell som inte har särskild SPA-avdelning, som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi. Angående moms, se även ingressen till kontogrupp 36.Nya regler har införts avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder. När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregelnDet innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln (t.ex. massage) till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad). Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket. När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer. Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk). Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad.

 3156. Bad/bastu (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för bad/bastu, det vill säga oftast fördelade intäkter, i hotell som inte har särskild SPA-avdelning (så kallade SPA och kurortshotell, se kontogrupp 36) Ang. hantering av moms se kontot, 3155.

 3160. Transporter och parkering

Här redovisas intäkter av transporter/taxi som utförts för gästs räkning samt parkeringsavgifter i eget eller inhyrt garage. Vid behov kan kontot underindelas:

 3161. Taxi (moms 6 %)

Här redovisas intäkter av taxiresor som utförts för gästs räkning i hotellets namn. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen taxirörelse som i extern taxirörelse.

 3162. Flygplatstransport (moms 6 %)

Här redovisas intäkter för transporter till och från flygplats som utförts för gästs räkning i hotellets namn.

 3163. Buss (moms 6 %)

Här redovisas intäkter för busstransporter som utförts för gästs räkning i hotellets namn.

 3164. Kollektivtrafikbiljetter (moms 6 %)

Här redovisas intäkter för kollektivtrafikbiljetter och kollektivtrafikkort som sålts till gästen i hotellets namn.

 3165. Garage (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för garageuthyrning för hotellets gäster.

 3166. Garage (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för garage från hyra av icke boende hotellgäster, t.ex. mötesgäster endast dag.

 3167. Cykeluthyrning (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av cykeluthyrning.

 3168. Båtuthyrning (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av båtuthyrning

 3169. Övriga transporter (moms 6 %)

Här redovisas intäkter av övriga transporter.

 3170. Turistkort/rabattkort/biljetter

Här redovisas intäkter av sålda turistkort. Vid behov kan kontot underindelas:

 3171. Turistkort (moms 25 %)

 3172. Rabattkort (moms 25 %)

 3173. Teaterbiljetter (moms 6 %)

 3174. Biobiljetter (moms 6 %)

 3175. Kultur (moms 6 %)

Här avses teater, balett, cirkus, opera med mera.

 3180. Övriga intäkter från övernattningar (moms 12 %)

Här bokförs övriga intäkter från övernattningar, t.ex. bostadsrätter, stugor, camping, etc som är en sidoverksamhet till hotellrörelse, stugbyar, camping. Vid behov kan kontot underindelas:

 3181. Bostadsrätter

 3182. Stugor

 3183. Camping

 3184. Personalbostäder

 3189. Rabatt övriga intäkter från övernattningar

 3190. Försäljning övrigt hotell (moms 25 %)

Här redovisas övriga hotellintäkter för vilka inget särskilt konto lagts upp i kontogruppen. Här bokförs t.ex. växlingsavgifter, kursvinst vid växling, faktureringsavgifter som avser fakturor från hotellets verksamhet samt uthyrning av monteryta och reklamplatser. Vid behov kan kontot underindelas:Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder. När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln.Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad). Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket. När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer. Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad.

 3191. Växlingsavgifter (ej momspliktig omsättning)

 3192. Upplåtelse av reklamplats/monterhyra (moms 25 %)

 3193. Uthyrning butiksyta, t.ex. i lobby efter ansökan om frivillig skattskyldighet-

 3194. Uthyrning butiksyta, t.ex. i lobby (ej momspliktigomsättning)

 3195. Faktureringsavgifter (moms 25 %)

 3199. Övrig försäljning (ej momspliktig omsättning)

32. Försäljning mat

I kontogruppen redovisas företagets försäljning av mat. För att få en bättre kontroll på försäljningen rekommenderas att statistik på olika produkter och målgrupper förs utanför bokföringen, se kontoklass 9.

 3210. Mat i restaurangen och/ eller kaféet (moms 12 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av mat. Till mat räknas t.ex. kalla och varma rätter, smörgåsar, nattmackor, kaffebröd. Vid behov kan kontot underindelas t.ex.:

 3211. Mat Restaurangen

 3212. Mat Kaféet

Detta konto kan ha antalsredovisning, dvs. antalet matgäster kan redovisas på ett konto i klass 9.

 3215. Hämtmat/avlämning av mat (catering utan kringtjänster) (moms 12 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av mat och som levereras till kund, såväl från en matvarubutik som från en restaurang eller cateringföretag.Detta konto tillämpas endast när det är fråga om ren försäljning av mat utan några kringtjänster såsom ytterligare tillagning av mat på plats, iordningställande av lokal, service, städning eller liknande. Tillhandahållande av värmeskåp samt uppvärmning och diskning av serveringsfat etc. får dock anses underordnat leveransen av mat, varför detta inte betraktas som kringtjänster.

 3216. Catering med kringtjänster, mat (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från sådana cateringtjänster som utöver leverans av mat innefattar tjänster som är nära förbundna med serveringen av maten.Exempel på sådana tjänster är t. ex. iordningställande av lokalen där serveringen kommer att ske, eventuell tillagning av maten, tillhandahållandet av serveringstjänst, servering av själva måltiden eller städning efter tillställningen.

 3219. Rabatt mat (moms 12 %)

Här bokförs lämnade rabatter på mat.

 3220. Frukost (moms 12 %)

Här redovisas försäljning av frukost, både om det ingår i rumspriset vid försäljning av hotellrum och om det säljs utan övernattning. En rekommendation är att fördela en del av totalpriset för en övernattning till kontotDetta konto kan ha antalsredovisning, dvs. antalet frukostgäster kan redovisas på ett konto i klass 9..

 3230. Personalmat (moms 12 %)

Beräkningsunderlag för moms vid tillhandahållande av personalmåltider.När ett restaurangföretag tillhandahåller personalmåltider så ska beskattningsunderlaget för moms beräknas med utgångspunkt i den faktiska ersättningen som personaler betalar om ersättningen motsvarar eller överstiger företagets kostnader för att tillhandahålla måltiden.Om ersättningen däremot understiger restaurangföretagets kostnader för tillhandhållandet av personalmåltiden bör ersättningen enligt Skatteverket inte anses som marknadsmässigt betingad. Skatteverket anser att marknadsvärdet för personalmåltiden i sådana fall får fastställas till restaurangföretagets kostnader för att tillhandahålla måltiden. Reglerna om omvärdering av beskattningsunderlaget blir därmed aktuella. Vid omvärdering kan beskattningsunderlaget för personalmåltiderna beräknas utifrån ett belopp som motsvarar företagets fasta och rörliga kostnader för tillhandahållandet av personalmåltiderna.

 3281. Gästfrihet/VIP – Complimentary MAT (moms 12 %)

På detta konto redovisas bjudnotor som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare.

 3282. Gästkompensation MAT (moms 12 %)

Konton används vid avdrag på notan/fakturan när en gäst klagar/är missnöjd.

33. Försäljning dryck

I kontogruppen redovisas företagets försäljning av dryck. För att få en bättre kontroll på försäljningen rekommenderas att statistik på olika produkter och målgrupper förs utanför bokföringen, se kontoklass 9.

 3310. Kaffe och te för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 12 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av kaffe och te. Kontot kan vid behov underindelas t.ex.:

 3311. Kaffe (moms 12 %)

 3312. Te (moms 12 %)

 3315. Hämtdryck/avlämning av dryck (catering utan kringtjänster) (moms 12 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av drycker och som levereras till kund, såväl från en matvarubutik som från en restaurang, café eller cateringföretag. Detta konto tillämpas endast när det är fråga om ren försäljning av drycker utan några kringtjänster såsom ytterligare beredning av drycker på plats, iordningställande av lokal, service, städning eller liknande.Tillhandahållande av kylskåp för förvaring av drycker och liknande får dock anses underordnat leveransen av drycker varför detta inte betraktas som kringtjänster.

 3316. Catering med kringtjänster, drycker (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från sådana cateringtjänster som utöver leverans av drycker innefattar tjänster som är nära förbundna med serveringen av drycken. Exempel på sådana tjänster är t.ex. iordningställande av lokalen där serveringen kommer att ske, tillhandahållandet av serveringstjänst, servering av själva drycken eller städning efter tillställningen.

 3320. Lättöl, vatten, läsk och juice för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 12 %)

Här redovisas intäkter från lättöl, mineralvatten och annat bordsvatten,

 3321. Folköl för förtäring i restaurangen /kaféet(moms 12 %)

Här redovisas intäkter från Folköl.

 3325. Lättöl, vatten, läsk och juice för avhämtning (moms 12 %)

 3326. Folköl för avhämtning (moms 12 %)

 3329. Rabatt öl, vatten och läsk för förtäring i restaurangen /kaféet ( moms 12 %)

Här bokförs lämnade rabatter på drycker som bokförts på konto 3320 och 3321 (moms 12 %)

 3330. Cider och alkoläsk för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av cider och all övrig s.k. alkoläsk.

 3340. Starköl för förtäring i restaurangen /kaféet(moms 25 %)

Här redovisas intäkter från starköl, t.ex. från tank, fat eller flaska. Vid behov kan kontot underindelas på flasköl och tank/fatöl:

 3341. Flasköl

 3342. Tank/fatöl

 3350. Vin för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från vin med alkoholhalt upp till och med 15 %.

 3355. Starkvin för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från starkvin med alkoholhalt över 15 %.

 3360. Sprit för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från sprit.

 3365. Drinkar för förtäring i restaurangen /kaféet (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från drinkförsäljning då fördelning på respektive konto för sprit/vatten/vin/kaffe inte redovisas.

 3381. Gästfrihet/VIP – Complimentary DRYCK (moms 25 %)

På detta konto redovisas bjudnotor som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare.

 3382. Gästkompensation DRYCK (moms 12 %)

Kontot används vid avdrag på notan/fakturan när en gäst klagar/är missnöjd.Avser alkoholfri dryck

34. Försäljning övrigt restaurang

I kontogruppen redovisas restaurangens övriga intäkter. För att få en bättre kontroll på försäljningen rekommenderas att statistik på olika produkter och målgrupper förs utanför bokföringen, se kontoklass 9.

 3410. Lokalhyra restaurang (moms 12 %)

Här redovisas intäkter för lokalhyra för restaurangavdelningar i restauranger som används vid festvåningsarrangemang.

 3415. Hyra för utrustning (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för uthyrd utrustning i samband med temamiddagar, festvåningsarrangemang i restauranger.

 3420. Roulett, casino och spel i egen regi (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkten av spel som företaget driver i egen regi, t.ex. flipperspel.

 3422. Spelintäkter, vinstandel spel (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas vinstandel från t.ex. spelautomater och casino som inte drivs i egen regi. T.ex. Svenska Spel och Cherry Casino.

 3430. Tobak (moms 25 %)

Här redovisas försäljning av tobak. Även vinstandelar från tobaksautomater bokförs här.

 3441. Entré(moms 25 %)

Här redovisas erhållna entréavgifter för t ex. dans, stand up comedy eller andra liknande evenemang

 3442. Entré kultur (moms 6 %)

Här redovisas entréavgifter som avser konserter, teater, revy, trolleri- och musikalföreställningar. Gäller även när någon abonnerar en hel föreställning eller ett helt evenemang.

 3450. No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkter för No-show, dvs. när gästen inte har avbokat i rätt tid eller när färre gäster kommer än som bokat och restaurangen tagit betalt för hela eller delar av besöket. Intäkten är en ej momspliktig omsättning då ingen prestation har utförts, t.ex. vid julbord.

 3460. Blommor, dekorationer, festvåningsarrangemang (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för blommor, dekorationer temamiddagar och festvåningsarrangemang.

 3469. Inköp festvåningsarrangemang (moms 25 %)

Här bokförs de inköp av dekorationer som görs för festvåningsarrangemang.

 3470. Garderob (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från garderob.

 3490. Gästaktiviteter Restaurang (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från till exempel vinprovning.

 3497. Försäljning övrigt restaurang (moms 6 %)

Här redovisas övrig försäljning som det inte finns något konto för i kontogruppen, 6% moms.

 3498. Försäljning övrigt restaurang (moms 12 %)

Här redovisas övrig försäljning som det inte finns något konto för i kontogruppen,12% moms.

 3499. Försäljning övrigt restaurang (moms 25 %)

Här redovisas övrig försäljning som det inte finns något konto för i kontogruppen, 25% moms.

35. Försäljning möten

I kontogruppen redovisas intäkter från mötesverksamhet. Det gäller oavsett om verksamheten sker i anslutning till en hotellverksamhet eller enskilt som t.ex. en dagmötesanläggning. Intäkter från mat/dryck som ingår i konferensarrangemang redovisas med moms 25 % (se vidare bilaga SKV ställningstaganden) För att få en bättre kontroll på försäljningen rekommenderas att statistik på olika produkter och målgrupper förs utanför bokföringen. Antalsredovisning kan göras på konton i klass 9.

 3510. Hyra möteslokaler (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av uthyrning av möteslokaler. Även den del av paket, som avser lokalhyra, skall redovisas på detta konto. Resterande del av mötespaket skall fördelas på respektive konton. Vid behov kan kontot underindelas efter intäktskälla (t.ex. Fakturerad hyra möteslokaler samt Paketfördelad hyra möteslokaler)Vid behov kan kontot kompletteras med:.

 3511. Hyra möteslokaler påföljande dag (moms 25 %)

 3512. Hyra möteslokaler dagmöten (moms 25 %)

 3513. Telefon (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för telefoni och fax för mötesgäster.

 3514. Internet-Access (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för internet-access för mötesgäster.

 3515. Rabatt kommunikation (moms 25 %)

Här redovisas rabatter för telefoni och internet-access för mötesgäster.

 3516. Hyra grupprum (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av uthyrning av grupprum, som inte ingår i ordinarie lokalhyra eller mötespaket.

 3517. Övrig underhållning (moms 25 %)

Här redovisas intäkter för övrig underhållning för mötesgäster som inte specificerats ovan

 3518. Rabatt underhållning (moms 25 %)

Här redovisas rabatter för underhållning för mötesgäster

 3520. Avbokningsavgifter möten (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkter vid för sent avbokade möten.

 3530. Hyra mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av uthyrning av mötesutrustning samt försäljning av mötesmaterial och kopieringstjänster, som inte ingår i lokalhyran eller mötespaket. Vid behov kan kontot underindelas enligt följande:

 3531. Hyra mötesutrustning (moms 25 %)

 3532. Mötesmaterial/kopiering (moms 25 %)

 3540. Gäst- och mötesaktiviteter externa

Här redovisas intäkter från mötesaktiviteter såsom t.ex. go cart, hästridning, teambuilding, skotersafari etc. som inköps från en extern underleverantör. Om någon del i mötespaket avser mötesaktiviteter skall denna del redovisas här. Vid behov kan kontot underindelas utifrån momssats enligt följande:

 3541. Gäst- och mötesaktiviteter externa (moms 25 %)

 3542. Gäst- och mötesaktiviteter externa (moms 12 %)

 3543. Gäst- och mötesaktiviteter externa (moms 6 %)

 3544. Gäst- och mötesaktiviteter externa (ej momspliktig omsättning)

 3545. Gäst- och mötesaktiviteter interna (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från mötesaktiviteter såsom t.ex. 5-kamp, poängpromenad, drakbygge, pilkastning, musikfrågetävling etc. som utförs internt i den egna organisationen. Om någon del i mötespaketet avser mötesaktiviteter skall denna del redovisas här.

 3546. Föreläsningar (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från interna föreläsningar eller utbildning av mötesgäster. Det kan t.ex. handla om förebyggande av stress eller en historielektion. Om någon del i mötespaketet avser föreläsningar skall denna del redovisas här.

 3549. Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa

Här redovisas inköp av gäst- och mötesaktiviteter såsom t.ex. gocart, hästridning, teambuilding, skotersafari etc. som inköps från en extern underleverantör. Observera att detta konto skall debiteras. Kan även som alternativ bokföras på konto ’4540 Gäst- och mötesaktiviteter externa’. Se respektive inköpsfaktura för korrekt momssats.

 3550. Mat som ingår i konferensarrangemang (moms 25 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av mat som ingår som del i konferensarrangemang.

 3551. Dryck som ingår i konferensarrangemang (moms 25 %)

Här redovisas intäkter vid försäljning av dryck som ingår som del i konferensarrangemang.

 3581. Gästfrihet/VIP – Complimentary MÖTEN (moms 25 %)

På detta konto redovisas bjudnotor som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare.

 3582. Gästkompensation MÖTEN (moms 25 %)

På detta konto redovisas kostnaden för kompensationer när en gäst klagar eller är missnöjd (t.ex. med möteslokalen eller mötesservicen). Observera att kontot debiteras.

 3583. Bokningsavgifter (moms 25 %)

På detta konto redovisas rörliga bokningsavgifter till reservationssystem, till exempel hotellkedjor och fristående bokningsförmedlingsföretag

 3584. Bokningsavgifter utländska företag (ej momspliktig omsättning)

På detta konto redovisas provisioner till resebyråer och bokningsbolag, Utländska bolag.

 3585. Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system (moms 25 %)

På detta konto redovisas provisioner till resebyråer och bokningsbolag.

 3586. Rabatt möteskunder (moms 25 %)

Om det finns behov av att fokusera lite extra på mötesverksamhetens förhandlingsutrymme, prissättning och rabattering kan man använda sig av detta konto. På detta konto redovisas i så fall mellanskillnaden mellan ordinarie listpris och slutligt förhandlat pris för mötespaketet. Observera att kontot debiteras.

 3587. Rabatt möteskunder med avtal (moms 25 %)

På samma sätt som konto 3586 kan detta konto användas för att redovisa mellanskillnaden mellan ordinarie listpris och faktiskt pris för mötespaket för avtalskunder. På så sätt kan man följa nivån på rabatter för avtalskunder. Observera att kontot debiteras.

36. Försäljning SPA, idrott och teamaktiviteter

Kontogruppen används speciellt för så kallade SPA- och kurortshotell.I kontogruppen redovisas intäkter från verksamhet inom SPA, idrott, hälsa och rekreation. Det gäller oavsett om verksamheten sker i anslutning till en hotellverksamhet eller enskilt som till exempel ett dag-SPA eller en träningsanläggning. För att få en bättre kontroll på försäljningen rekommenderas att statistik på olika produkter och målgrupper förs utanför bokföringen, se vidare i kontoklass 9.VISITA har genom en överenskommelse med Skatteverket gjort en fördelning av de intäkter som ska redovisas med moms 6 % respektive moms 25 % i denna kontogrupp. Grunden för att en intäkt ska redovisas med moms 6 % är att aktiviteten kan klassificeras under rubriken Idrott. För att klassificeras som Idrott krävs en egen fysisk aktivitet för utövaren. Vi har nedan försökt ge flertalet exempel på olika aktiviteter som kan klassificeras som Idrott.

 3610. Behandling och mentala aktiviteter (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av behandlingar och mentala aktiviteter oavsett om behandlingarna ingår i paketfördelat belopp eller inte. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar. Exempel på underkonton kan vara:

 3611. Massage av olika slag, kroppsbehandlingar

 3612. Kurbehandlingar, kurbad

 3613. Ansiktsbehandlingar och hudvård

 3614. Manikyr/pedikyr

 3615. Hårvård, frisör och liknande

 3616. Floating och liknande meditativa aktiviteter

 3617. Meditativa aktiviteter, avslappning

 3618. Solarium, soldusch

Här redovisas intäkter av solarium oavsett om det är försäljning av poletter eller betalning sker kontant eller på annat sätt. Även vinstandel från extern solarieleverantör bokförs här.Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder.När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln.Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln (t.ex. massage) till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad). Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket.När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer. Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad.Visita har bedömt att detta konto berörs av förändringarna och att moms då ska redovisas enligt ovan.

 3620. Sjukvårdande behandlingar (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkter av olika typer av sjukvårdande behandlingar. Det är behandlingar som är godkända för statlig finansiering och utförda av Socialstyrelsen legitimerad personal. Vid behov kan kontot underindelas efter behandlingar i grupp respektive individuella alternativt efter olika typer av behandlingar till exempel sjukgymnastik, naprapati etc.Ang. hantering av moms se kontot ovan, 3610

 3625. Livsstilsrådgivning och liknande rådgivning

Här redovisas intäkter av olika typer av individuell rådgivning. Det kan till exempel handla om kostrådgivning, PT (personlig träning), tester, personlig utveckling, coachning och liknande. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av rådgivning, vem som utför dem alternativt olika momssatser, till exempel enligt följande:

 3626. Livsstilsrådgivning (moms 25 %)

Avser rådgivning av ej legitimerad personal, till exempel personlig utveckling, coachning av friskvårdsterapeut.

 3627. Livsstilsrådgivning (moms 6 %)

Avser tränings- och idrottsrelaterad rådgivning, till exempel PT (personlig träning), konditionstest och liknande.

 3628. Livsstilsrådgivning ej momspliktig

Avser rådgivning av socialstyrelsen legitimerad personal, till exempel terapisamtal, kostrådgivning av legitimerad dietist eller läkarkonsultation.

 3630. Idrott och fysiska aktiviteter (moms 6 %)

Här redovisas intäkter av Idrott och fysiska aktiviteter oavsett om aktiviteterna ingår i paketfördelat belopp eller inte. Notera att uthyrning av hjälpmedel och redskap omfattas av denna skattesats om de nyttjas vid utövandet av den idrottsliga aktiviteten i fråga och denna tillhandahålls av hotellet. Ren uthyrning av cyklar, kanoter, skidor etcetera utan samband med idrottsligt tillhandahållande omfattas inte av momsskattesatsen 6 %. Vid behov kan kontot underindelas i olika typer av aktiviteter, till exempel inne- respektive uteaktiviteter eller beroende på tillgänglighet.

 3631. Bad i badanläggning (moms 6 %) (motionssim och andra vattenaktiviteter såsom vattenpass med fysiska inslag etc.)

Här redovisas fördelade intäkter, badentré till bad och bastu samt hyra av badkläder och handdukar etcetera som ingår i priset.

 3632. Vattenpass med fysiska inslag (moms 6 %)

 3633. Gym för styrke- och/eller konditionsträning (moms 6 %)

Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av träningskort till exempel beroende på innehåll eller tillgänglighet

 3634. Work Out, gymnastik, aerobics etcetera (moms 6 %)

 3635. Tha Chi, Yoga (fysisk), Qi Gong och kampsporter (moms 6 %)

 3636. Motions- och träningsdans (ej diskotek) (moms 6 %)

 3637. Innebandy, bandy, volleyboll, bowling, bangolf, vanlig golf, racketsporter och andra lagsporter samt uthyrning av kläder i samband med utövandet om detta ingår i priset. (moms 6 %)

 3640. Stavgång under ledning av ledare samt uthyrning av stavar om detta ingår i priset på aktiviteten (moms 6 %)

 3641. Cykling under ledning av ledare samt uthyrning av cyklar om detta ingår i priset på aktiviteten (moms 6 %)

 3642. Skid- och skridskoåkning, uthyrning av redskapen om detta ingår i aktiviteten (moms 6 %)

 3643. Liftkort (moms 6 %)

Här redovisas intäkter från försäljning av liftkort. Vid behov kan kontot underindelas för olika liftar eller olika typer av liftkort.

 3644. Ridning (moms 6 %)

Ledarledda ridutbildningar

 3645. Ridning (moms 25 %)

Turridning utan ledare

 3646. Kanot/kajakpaddling och uthyrning om detta ingår i priset på aktiviteten (moms 6 %)

 3647. Motorcrossåkning (moms 6 %)

 3650. Övriga aktiviteter (moms 25 %)

Här redovisas intäkter av övriga aktiviteter oavsett om aktiviteterna ingår i paketfördelat belopp eller inte. Företaget anordnar eller hyr ut. Exempel på underkonton kan vara:

 3651. Kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning (moms 25 %)

 3652. Matlagningskurser och liknande kurser (moms 25 %)

 3653. Kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter (moms 25 %)

 3654. Teambuildings aktiviteter och liknande aktiviteter (moms 25 %)

 3655. Ren/hundspann och liknande aktiviteter (moms 25 %)

 3656. 5-kamp och liknande aktiviteter (moms 25 %)

 3657. Föreläsningar om friskvård och liknande (moms 25 %)

Det bör här observeras att fr.o.m. 2010 har införts nya regler avseende omsättningsland för tjänster. Den mest väsentliga förändringen som genomförts är att den s.k. huvudregeln förändrats i fråga om tillhandahållandet av tjänster mellan företag på så sätt att sådana tjänster som avses i huvudregeln anses omsatta i köparens land, varvid köparen ansvarar för inbetalning av skatten (omvänd skattskyldighet) om säljaren och köparen är etablerade i olika länder.När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln.Det ska också observeras att dessa regler innebär att om ett hotell säljer tjänster som omfattas av huvudregeln (t.ex. massage) till en utländsk företagare inom EU skall dessa tjänster rapporteras i en periodisk sammanställning varje kvartal (eller varje månad). Som säljare behöver man därför för varje rapporteringsperiod veta till vem man säljer (VAT-nummer) och för hur mycket.När ett svenskt företag tillhandahåller en tjänst som omfattas av huvudregeln ska säljaren kunna visa att köparen är en näringsidkare. Säljaren måste dessutom vara i god tro att köparen gör sitt inköp i egenskap av näringsidkare. Säljaren ska enligt Skatteverket i normalfallet anses vara i god tro om säljaren har utrett att köparen är näringsidkare med hjälp av t.ex. köparens VAT-nummer. Endast när det är fråga om sådana tjänster som normalt tillhandahålls även till annan än näringsidkare (vilket är fallet med t.ex. massagetjänster) ska säljaren begära att köparen särskilt intygar att han gör förvärvet i egenskap av näringsidkare (och således inte för privat bruk).Vid försäljning till privatpersoner är dock huvudregeln såsom tidigare att beskattning skall ske i det land där säljaren är etablerad. Visita har bedömt att detta konto berörs av förändringarna och att moms då ska redovisas enligt ovan.

 3660. Produktförsäljning SPA- och behandlingsprodukter (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från skönhets- och behandlingsprodukter till försäljning. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter såsom till exempel eget SPA-märke respektive övriga försäljningsprodukter eller kroppsvårdande produkter, hudvårdsprodukter, fotvårdsprodukter, hårvårdsprodukter etc. Om man driver hotellverksamhet och har en butik kan kontogruppen 314X användas för olika typer av butiksförsäljning. Har man ingen hotellverksamhet eller om butiken har en utpräglad SPA-prägel bör istället denna försäljning redovisas i kontogruppen 366X.

 3670. Uthyrning av lokaler, kläder och material (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från uthyrning av relaxavdelning, bastu och annan SPA-lokal samt uthyrning av material för utövandet av idrott och/eller behandlingar/mentala aktiviteter. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av lokaler alternativt olika momssatser, till exempel enligt följande:

 3671. Uthyrning SPA-lokaler (moms 25 %)

Avser uthyrning av till exempel relaxavdelning eller bastu.

 3672. Uthyrning SPA-lokaler (moms 6 %)

Avser uthyrning av lokaler för idrottsutövande, till exempel tennisbana eller sporthall.

 3673. Uthyrning av badrock, handduk, bad- och sportkläder (moms 25 %)

Här redovisas intäkter från uthyrning av badrockar, handdukar, tofflor, badkläder och liknande. Här bokförs också intäkter från uthyrning av sportkläder. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av artiklar. Se även text till kontogrupp 3630.

 3674. Uthyrning av skidor, sportartiklar etc.( moms 25 %)

Här redovisas intäkter från uthyrning av skidor, skidutrustning, skridskor, skoter, cyklar och andra sportartiklar samt eller provisioner från förmedling av uthyrning av sportartiklar. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av artiklar.Observera dock noteringarna under kontogrupp 3630.

 3681. Gästfrihet/VIP – Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 25 % )

På detta konto redovisas de gåvor och presenter som avser stamgäster eller viktiga potentiella gäster/kunder/bokare. Detta innefattar värdecheckar på aktiviteter eller liftkort.Moms på konto 3681 beror på typ av gästfrihet.

 3682. Gästkompensation - Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 6 %)

På detta konto redovisas kostnaden för kompensationer när en gäst klagar eller är missnöjd (till exempel med sin SPA-upplevelse eller gruppaktivitet). Antingen består kompensationen av ett prisavdrag eller av en vara eller tjänst som verksamheten bjuder på som kompensation. Denna internomförs och bokförs då på detta konto. Observera alltså att kontot debiteras.Moms på konto 3682 beror på vad som kompenseras. Kontot kan med fördel underindelas beroende på momsuttag.

 3695. Rabatt- Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 25 %)

På detta konto redovisas mellanskillnaden mellan ordinarie listpris och faktiskt pris för en behandling, ett träningskort eller en gruppaktivitet. Vid behov kan kontot underindelas beroende på vad som rabatteras alternativt till vem eller vilka rabatten ges.Observera att kontot debiteras.

 3696. Rabatt- Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 6 %)

 3698. Försäljning övrigt- Spa, idrott och teamaktiviteter (moms 6 %)

Här bokförs försäljning av övrigt inom verksamhet som avser SPA, sport, hälsa och rekreation, där inte ett särskilt konto lagts upp inom kontogruppen, till exempel faktureringsavgifter för fakturor som skickas från avdelningen.

 3699. Avbokningsavgifter, SPA-behandlingar No-Show-intäketr (ej momspliktig omsättning)

Här redovisas intäkter för No-show, dvs. när gästen inte har avbokat i rätt tid och företaget har tagit betalt för hela eller delar av besöket. Intäkten är en ej momspliktig omsättning då ingen prestation har utförts.

37. Intäktskorrigeringar

Inom denna grupp redovisas intäkter och kostnader som inte utgör självständiga intäkts- eller kostnadsslag utan betraktas som intäktskorrigeringar. Även öresutjämning redovisas i kontogruppen.

 3730. Rabatter/intäktsreduktioner (moms 25 %)

På detta konto bokförs generella rabatter och intäktsreduktioner för vilka det inte finns något särskilt konto upplagt i kontoklass 3.

 3740. Öresutjämning/kassadifferenser (ej momspliktig omsättning)

På kontot redovisas positiva och negativa öresdifferenser som uppstår mellan exempelvis redovisad moms och betald moms samt andra öresdifferenser. Även mindre kassadifferenser på grund av felräkningar bokförs på detta konto.

 3760. Bank- och kreditkortsavgifter

På detta konto redovisas kostnader för kreditkortsterminaler och inlösenavgifter till kreditkortsföretag, bl.a. avgifter till Amex, Diners, Eurocard och Visa, samt av bankerna utgivna kort.

 3765. Kuponginlösenavgifter

På detta konto redovisas kostnader för inlösenavgifter till kupongföretag, bl.a. avgifter till Rikskuponger m fl. kupongföretag.

 3780. Intäkter oinlösta kuponger och presentkort (ej momspliktig omsättning)

Samtliga kuponger och presentkort bör ha en sista giltighetsdag. Står inget angivet på presentkortet har det en giltighetstid om 10 år enligt konsumentköplagen. Då giltighetstiden har passerats kan beloppet för ej inlösta eller ogiltiga presentkort krediteras detta konto och debiteras konto ’2421 Ej inlösta presentkort’ alternativt konto ’2422 Ej inlösta kuponger’.

 3785. Provisioner till resebyråer och bokningsbolag (ej fördelade)

På detta konto redovisas provisioner till resebyråer och bokningsbolag som avser t.ex. paket bestående av delar från flera olika avdelningar i verksamheten. Den totala provisionen bokförs på ett konto istället för att delas upp på olika avdelningar.

 3790. Övriga intäktskorrigeringar

Kontot används endast för diverse korrigeringsposter som uppgår till små belopp.

38. Fri grupp

39. Övriga rörelseintäkter

I kontogruppen redovisas de rörelseintäkter som normalt inte räknas till den egentliga försäljningen. Intäkterna kan exempelvis avse hyres- eller arrendeintäkter, försäkringsersättningar och vinster vid avyttring av anläggningstillgångar.

 3910. Hyres- och arrendeintäkter

På kontot redovisas hyres- och arrendeintäkter som inte utgör del av företagets huvudintäkter. Dessa kan avse hyresintäkter för lokaler i företagets egen fastighet som inte har direkt samband med hotell- eller restaurangverksamheten. Vid behov kan kontot underindelas:

 3911. Hyresintäkter momsfria

 3912. Hyresintäkter momsbelagda (observera reglerna om s.k. frivillig momsregistrering,(moms 25 %)

 3920. Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties (moms 25 % )

På kontot redovisas intäkter från erhållna provisioner, licensintäkter samt royalties som inte utgör en del av företagets huvudintäkter. Vid behov kan kontot underindelas:

 3921. Provisionsintäkter (moms 25 %)

 3922. Licensintäkter och royalties (moms 25 %)

 3923. Erhållna reklambidrag (moms 25 %)

 3925. Franchiseintäkter (moms 25 %)

 3960. Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (ej momspliktig omsättning)

På kontot redovisas valutakursvinster som har samband med kortfristiga fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

 3970. Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

På kontot redovisas vinst vid avyttring av anläggningstillgångar som utgör immateriella tillgångar, byggnader och mark samt maskiner och inventarier som ingår i kontogrupperna 10-12.

 3980. Erhållna offentliga stöd

Här redovisas vederlagsfria inkomster som inte härrör från företagets normala verksamhet. Här redovisas t.ex. EU-bidrag samt statliga och kommunala bidrag. Vid behov kan kontot underindelas:

 3981. Erhållna EU-bidrag

 3982. Erhållna statliga bidrag

 3987. Erhållna kommunala bidrag

 3988. Erhållna bidrag och ersättningar för personal

På kontot redovisas bidrag och ersättningar för personal. Här kan även ersättningar från mindre företags försäkring för sjuklönekostnader redovisas.

 3989. Erhållna övriga bidrag

 3990. Övriga ersättningar och intäkter

Kontot används för övriga ersättningar och intäkter för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:

 3994. Försäkringsersättning (ej momspliktig omsättning)

4. Varu- och tjänsteinköp/kostnad för sålda varor och tjänster

I kontoklass 4 redovisas kostnaden som avser inköp av varor och tjänster som säljs vidare till hotell-, restaurang-, mötes-, spa- och rekreationsgäster.Med varor och tjänster

40. Inköp logi

I kontogrupp 40 redovisas hotellrörelsens inköp av varor och tjänster som ingår i hotellrummet som säljs till gästen, till exempel inhyrda hotellrum (vid överbokning), gästartiklar i hotellrummet samt tvätt av sänglinne och handdukar.

 4010. Inhyrd logi - hotellrum

Här redovisas inköpskostnader för inhyrda rum. Detta gäller till exempel vid överbokning, då hotellet skickar vidare en gäst till ett annat hotell och betalar för logi, taxi, med mera. Alla extra inköpskostnader för gästen vid överbokning bör belasta detta konto. Debitering av gästen hamnar på försäljningskonton.

 4030. Inhyrd logi - stugor

Här redovisas inköpskostnader för inhyrda stugor.

 4060. Förbrukningsmaterial hotell

På detta konto redovisas kostnader för gästartiklar, bland annat askfat, plastmuggar, brevpapper och kuvert för gäster, tvålar, schampo, toalettpapper, pappershanddukar, handtork, flytande tvål, gästformulär, klädgalgar, lokaltelefonkataloger, rumsnycklar, kaffebryggare i hotellrummet, skoputs, engångsdukar, pappersservetter och tändstickor. Vid behov kan kontot underindelas:

 4061. Gästartiklar hotell

Här redovisas kostnader för gästartiklar i form av galgar, muggar, glas, pappersvaror, rumsnycklar, etcetera.

 4062. Badrumsartiklar

Här redovisas kostnader för gästartiklar i badrummet, till exempel tvål, schampo, balsam och andra liknande gästartiklar.

 4063. Trycksaker

Här redovisas kostnader för gästartiklar i form av trycksaker, till exempel små skyltar, gästenkätformulär, rumsnyckelkort, incheckningsformulär, informationsmaterial, etcetera.

 4064. Tidningar

Här redovisas kostnader för gratistidningar som ingår som en tjänst i hotellrummet, till exempel gratis dagstidning, tidskrifter, böcker, etcetera.

 4065. VIP-artiklar

Här redovisas kostnader för presenter, frukt, choklad, mat och dryck som hotellet bjuder sina viktigaste gäster på i hotellrummet.

 4069. Övrigt förbrukningsmaterial

På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

 4070. Tvätt och inköp av sänglinne, handdukar och övrigt hotellrum

På detta konto redovisas kostnader för tvätt, bland annat tvättkostnad hos externt tvätteri inklusive leasing/hyra av eget linne. Vid behov kan kontot underindelas:

 4071. Tvätt sänglinne

Här redovisas kostnader för tvätt av sänglinne i egen eller extern regi inklusive hyra/leasing och inköp av eget linne.

 4075. Tvätt handdukar

Här redovisas kostnader för tvätt av handdukar i egen eller extern regi inklusive hyra/leasing och inköp av egna handdukar.

 4079. Tvätt övrigt

Här redovisas kostnader för tvätt av gardiner, mattor, etcetera.

 4090. Övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial, hotellrum

På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

41. Inköp övrigt hotell

I kontogruppen redovisas inköp av andra varor och tjänster än hotellrum och gästartiklar som köps in för vidareförsäljning till hotellets gäster, till exempel telefonmarkeringar, kioskvaror, gästtvätt, tidningar och betal-TV.

 4110. Kommunikation och underhållning

Här redovisas kostnader för telefonförsäljning, fax, datakommunikation och internet-access i gästrummen och business center samt kostnader från underhållning i TV-system, etcetera. Vid behov kan kontot underindelas:

 4111. Telefonmarkeringar gästrum

Här redovisas kostnaden för telefonsamtal och fax sålda till gästen.

 4112. Internet-access

Här redovisas kostnader för såld internet-access till gästen.

 4115. TV

Här redovisas kostnader för betalkanaler på TV. Det finns teknologi på väg som gör det möjligt att visa flera tusen TV-kanaler, till exempel från varje gästs hemland. System för beräkning av visningstid och kostnad håller på att utvecklas.

 4116. Film

Här redovisas kostnaden för film som visas i hotellrummet.

 4118. Övrig underhållning

Här redovisas kostnader för övrig underhållning som inte specificerats ovan.

 4120. Minibar livsmedel

Här redovisas varukostnaden för sålda livsmedelsprodukter i minibar i hotellrummen.Om alkohol säljs i minibaren måste kontot underindelas efter olika varuslag:

 4121. Minibar livsmedel

 4122. Minibar lättöl, vatten, läsk

 4124. Minibar starköl

 4125. Minibar vin

 4126. Minibar sprit

 4127. Minibar varor ej livsmedel

 4130. Inköp kioskvaror livsmedel

Här redovisas varukostnaden för sålda kioskvaror som är livsmedel, till exempel öl, vatten, läsk, mat, godis, chips och frukt som säljs i receptionen på hotellet. Vid behov kan kontot underindelas:

 4131. Kioskvaror, icke livsmedel

 4132. Kioskvaror, livsmedel

 4133. Automatförsäljning, icke livsmedel

 4134. Automatförsäljning, livsmedel

 4135. Tobak

 4140. Inköp butiksvaror

Här redovisas varukostnaden för sålda varor i egen butik, till exempel hygienartiklar, gåvor, kläder, tidningar och souvenirer. Vid behov kan kontot underindelas:

 4141. Hygienartiklar

 4142. Kläder

 4145. Dagstidningar

 4147. Souvenirer, icke livsmedel

 4148. Souvenirer, livsmedel

 4150. Övriga hotelltjänster

Här redovisas kostnaden för övriga hotelltjänster som utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi. Vid behov kan kontot underindelas:

 4151. Gästtvätt

Här redovisas kostnaden för tvätt och pressning som utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern tvättanläggning.

 4152. Bagagehantering

Här redovisas kostnaden för bagagehantering som utförts för gästs räkning.

 4153. Leveranser till hotellrummet

Här redovisas kostnaden för leveranser till hotellrummet, till exempel program, presenter, blommor, mat och dryck, etcetera. som utförts för gästs räkning.

 4154. Barnpassning

Här redovisas kostnaden för barnpassning som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.

 4155. Massage

Här redovisas kostnaden för massage och behandlingar, i hotell som inte har särskild SPA-avdelning, som har utförts för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen som i extern regi.

 4160. Transporter och parkering

Här redovisas kostnaden för transporter/taxi som utförts för gästs räkning samt parkeringsavgifter i eget eller inhyrt garage. Vid behov kan kontot underindelas:

 4161. Taxi

Här redovisas kostnaden för taxiresor som utförts av gästen för gästs räkning. Tjänsten kan ha utförts såväl i egen taxirörelse som i extern taxirörelse.

 4162. Flygplatstransport

Här redovisas kostnaden för transporter till och från flygplats som utförts för gästs räkning.

 4163. Buss

Här redovisas kostnaden för busstransporter som utförts för gästs räkning.

 4164. Kollektivtrafikbiljetter

Här redovisas intäkter för kollektivtrafikbiljetter och kollektivtrafikkort som sålts till gästen.

 4166. Garage

Här redovisas kostnaden för inhyrda parkeringsplatser. Hyra för eget garage redovisas i kontogrupp 77.

 4167. Cykeluthyrning

Här redovisas kostnader för cykeluthyrning.

 4168. Båtuthyrning

Här redovisas kostnader för båtuthyrning

 4169. Övriga transporter

Här redovisas kostnaden för övriga transport.

 4170. Turistkort/rabattkort/biljetter

Här redovisas kostnaden för sålda turistkort. Vid behov kan kontot underindelas:

 4171. Turistkort

 4172. Rabattkort

 4173. Teaterbiljetter

 4174. Biobiljetter

 4175. Kultur

 4180. Övriga kostnader för övernattningar

Här bokförs övriga kostnader för övernattningar, till exempel bostadsrätter, stugor, camping, etcetera. som är en sidoverksamhet till hotellrörelse, stugbyar, camping. Vid behov kan kontot underindelas:

 4181. Bostadsrätter

 4182. Stugor

 4183. Camping

 4185. Personalbostäder

 4190. Inköp övrigt hotell

Här redovisas övriga inköp hotell för vilka inget särskilt konto lagts upp i kontogruppen. Här bokförs till exempel växlingsavgifter samt kostnaden uthyrning av monteryta och reklamplatser. Vid behov kan kontot underindelas:

 4191. Växlingsavgifter

 4192. Uthyrning reklamplats/monterhyra

 4193. Uthyrning butiksyta

Uthyrning av butiksyta kan vara till exempel i lobby.

 4195. Faktureringsavgifter

 4199. Övrig försäljning

42. Inköp mat

I kontogruppen redovisas företagets inköp av mat och kaffe. Inköp av mat som försäljs som del i konferensarrangemang med moms 25 % bokförs under klass 45 Inköp möten. För att hålla god kontroll på inköp rekommenderas att statistik på olika produkter erhålls från respektive leverantör eller att en separat lagerbokföring upprättas. Se vidare statistikkonton i klass 9.

 4210. Mat

Här redovisas löpande inköp av matvaror. Till mat räknas till exempel kalla och varma rätter, frukost, smörgåsar, nattmackor, kaffebröd. Vid månadsslut justeras inköpen med lagerförändringen som fastställs genom fysisk inventering. Vid behov kan kontot underindelas:

 4211. Mat Restaurang

 4212. Mat Kaféet

 4230. Personalmat

Detta konto används för varukostnaden för personalmat. De två olika beräkningssätten som kan användas vid fastställande av varukostnaden för personalmat är följande:1. För personalmatsinköpen kan man be leverantören om ett separat konto med ett särskilt kundnummer. Om man dessutom håller ett separat lager för dessa varor är varuförbrukningen varje månad (som fastställs genom fysisk inventering) direkt hänförbar till personalmaten.2. En schablon fastställs genom en beräkning av varukostnaden för personalmaten. Varje månad beräknas varukostnaden för personalmat genom att multiplicera månadens antal personalmåltider med schablonbeloppet. Beloppet bokförs i debet på konto ’4230 Personalmatt' och i kredit på konto ’4210 Mat ', där alla inköp skett under månaden.

 4280. Inköpsrabatter mat

Här redovisas de inköpsrabatter som avser mat. På kontot bokförs såväl kassarabatter och produktrabatter som årsbonus.

43. Inköp dryck

I kontogruppen redovisas företagets inköp av drycker. Inköp av dryck som försäljs som del i konferensarrangemang med moms 25 % bokförs under klass 45 Inköp möten. För att hålla god kontroll på inköp rekommenderas att statistik på olika produkter erhålls från respektive leverantör eller att en separat lagerbokföring upprättas. Se vidare statistikkonton i klass 9.

 4310. Inköp Kaffe och Te

Vid behov kan kontot underindelas till exempel:

 4311. Kaffe

 4312. Te

 4320. Lättöl, vatten, läsk och juice

Här redovisas inköp av mineralvatten, läsk, portionsförpackade stilldrinkar, lättöl samt alkoholfria drycker.

 4321. Folköl

Här redovisas inköp av Folköl.

 4330. Cider och alkoläsk

Här redovisas inköp av cider och alkoläsk.

 4340. Starköl

Här redovisas inköp av starköl, till exempel tankar, fat och flasköl. Vid behov kan kontot underindelas:

 4341. Flasköl

 4342. Tank/fatöl

 4350. Vin

Här redovisas inköp av vin med alkoholhalt upp till och med 15 %.

 4355. Starkvin

Här redovisas inköp av starkviner med alkoholhalt över 15 %.

 4360. Sprit

Här redovisas inköp av sprit.

 4370. Kolsyra

Här redovisas inköp av kolsyra. Tuber redovisas under tomglas konto ’4390 Tomglas, gastuber’.

 4380. Inköpsrabatter dryck

Här redovisas de inköpsrabatter som avser dryck. På kontot bokförs såväl kassarabatter och produktrabatter som årsbonus.

 4390. Tomglas, gastuber

Här redovisas inköp och försäljning av tomglas, tomburkar, gastuber och emballage från bryggerier och Systembolaget.

44. Inköp övrigt restaurang

I kontogruppen redovisas inköp av andra varor och tjänster än mat och dryck som köps in för vidareförsäljning i restaurangen, till exempel inhyrda lokaler för festvåningsarrangemang, utrustning, köpt musik och underhållning samt förbrukningsmaterial som ingår i restaurangprodukten.

 4410. Inhyrda lokaler, restaurang

Här redovisas kostnaden för inhyrda lokaler, till exempel för festvåningsarrangemang. Kontot kan även användas för markhyra, tält och uteservering.

 4415. Inhyrd utrustning

Här redovisas kostnaden för inhyrd utrustning i samband med festvåningsarrangemang eller andra arrangemang, till exempel stolar, bord, rekvisita, dekorationer, med mera som avser ett enskilt arrangemang. Avser inköpet utrustning som används flera gånger i restaurangen eller är permanent skall konton i grupp 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial användas.

 4420. Roulett, casino och spel i egen regi

Här redovisas inköpskostnader för spel som företaget driver i egen regi, till exempel flipperspel. Här redovisas kostnad för till exempel biljardbord och spelautomat. Fler konton kan läggas till om man har mer än en leverantör.

 4430. Tobak

Här redovisas inköp av all tobak i restaurangverksamhet.

 4440. Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader

Här redovisas kostnader för köpta artister, disco och övrig köpt musik och underhållning som förmedlas till kunden eller täcks av entréavgifter (konto ”3441 Entréavgifter” (moms 25 %). Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor och/eller artister eller underhållning som inte betalas av gästen eller täcks av entréavgifter skall belasta konto ”5430 Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor med mera”.

 4445. Köpt musik, underhållning och kultur rörliga kostnader (moms vid entréförsäljning)

Här redovisas kostnader för köpta artister och evenemang som täcks av entréavgifter (konto ”3442 Entré kultur 6 % moms”). Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor och/eller artister eller underhållning som inte betalas av gästen eller täcks av entréavgifter skall belasta konto ”5430 Scenutrustning, belysning, dekor med mera”.

 4460. Förbrukningsmaterial restaurang

På detta konto redovisas förbrukningsmaterial som ingår i restaurangprodukten, till exempel servetter (ingår i måltiden), tvätt av linnedukar (ingår i måltiden) och andra varor och tjänster som inte är mat eller dryck. Normalt underindelas kontot:

 4461. Gästartiklar restaurang

På detta konto debiteras kostnader för gästartiklar, bland annat plastmuggar, toalettpapper, pappershanddukar, handtork, flytande tvål, gästformulär, klädgalgar, skoputs, engångsdukar, ölunderlägg, pappersservetter, tandpetare och tändstickor.

 4462. Notor, bongrullar

På detta konto debiteras kostnader för bland annat notor, bongrullar och färgband.

 4463. Pappersvaror, engångsservis

På detta konto debiteras kostnader för bland annat engångsmaterial, förpackningsfilm, aluminiumfolie, förpackningspåsar, hushållsrullar och kaffefilter.

 4469. Övrigt förbrukningsmaterial restaurang

På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

 4470. Tvätt av linne, mattor med mera

På detta konto redovisas kostnader för tvätt, bland annat tvättkostnad hos externt tvätteri inklusive leasing/hyra av linne. Vid behov kan kontot underindelas:

 4471. Tvätt restauranglinne

 4472. Tvätt mattor

 4473. Tvätt gardiner och övriga textilier

 4475. Tvätt kockkläder och kökslinne

 4479. Övrig tvätt restaurang och kök

 4480. Rabatter övriga inköp, restaurang

Här redovisas de inköpsrabatter som avser övriga inköp restaurang. På kontot bokförs såväl kassarabatter och produktrabatter som årsbonus.

 4490. Inkuransavdrag

Inkuransavdrag 3 % på inventering per årsbokslutsdagen. Motkonto är konto ’1499 Inkurans varulager’.

45. Inköp möten

I kontogruppen redovisas inköp av varor, mat, dryck (se vidare bilaga Skatteverkets ställningstaganden) och tjänster för vidareförsäljning som mötesarrangemang, till exempel inhyrda lokaler, utrustning, mötesmaterial, mötesaktiviteter samt förbrukningsmaterial som ingår i mötesprodukten.

 4510. Inhyrda lokaler, möten

Här redovisas kostnader för inhyrda möteslokaler.

 4530. Inhyrd mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering

Här redovisas kostnader för inhyrd utrustning i samband med möten. Anskaffning av egen utrustning skall bokföras på konto ’1220 Inventarier’ eller konto ’1250 Datorer’. Här redovisas också inköpskostnader för mötesmaterial för försäljning och material som ingår i mötesavgiften. Mötesmaterial bör inte läggas upp som lager, utan periodiseras över året med beräknad förbrukning månadsvis. Vid behov kan kontot underindelas enligt följande:

 4531. Inhyrd mötesutrustning

 4532. Mötesmaterial/kopiering

 4540. Gäst- och mötesaktiviteter externa

Här redovisas inköp av gäst- och mötesaktiviteter såsom till exempel go-cart, hästridning, teambuilding, skotersafari etcetera. som inköps från en extern underleverantör. Kan även som alternativ bokföras i debet på konto ’3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa’.

 4550. Mat vid konferensarrangemang

Här redovisas inköp av mat som säljs som en del i konferensarrangemang med 25 % moms. Se vidare bilaga Skatteverkets ställningstagande.

 4551. Dryck vid konferensarrangemang

Här redovisas inköp av dryck som säljs som en del i konferensarrangemang med 25 % moms. Se vidare bilaga Skatteverkets ställningstagande.

 4560. Förbrukningsmaterial vid interna gäst- och mötesaktiviteter

Här redovisas inköp av förbrukningsmaterial som används vid gäst- och mötesaktiviteter som utförs internt i den egna organisationen. Till exempel bollar, pilar, material till 5-kamp etcetera.

 4561. Gästartiklar möten

På detta konto debiteras kostnader för gästartiklar, blanda annat mötesblock, pennor, vatten, godis, frukt, plastmuggar, brevpapper och kuvert för gäster och andra förbrukningsartiklar.

 4569. Övrigt förbrukningsmaterial möten

På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

46. Inköp SPA, idrott och teamaktiviteter

I kontogruppen redovisas inköp av varor och tjänster för vidareförsäljning som arrangemang inom SPA, idrott, hälsa och rekreation, till exempel inhyrda lokaler för bastu och bad, utrustning, sport och andra aktiviteter samt förbrukningsmaterial som ingår i SPA- och sportprodukten.

 4610. Behandlingsprodukter

Här redovisas inköp av olika typer av produkter som används i behandlingarna. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av behandlingar till exempel:

 4611. Produkter i massage och kroppsbehandlingar

 4612. Produkter i kurbehandlingar och kurbad

 4613. Produkter i ansiktsbehandlingar och hudvård

 4614. Produkter för manikyr/pedikyr

 4615. Produkter för hårvård och liknande

 4616. Produkter för floating och liknande meditativa behandlingar

 4617. Produkter som används vid meditativa aktiviteter

 4618. Solarium och soldusch

Här redovisas kostnader för inhyrning av solarium (leasing, polletter, service, rengöringsmedel etcetera).

 4620. Produkter i sjukvårdande behandlingar

Här redovisas inköp av olika typer av produkter och rörliga förbrukningsmaterial som används i sjukvårdande behandlingar (till exempel sjukgymnastik, naprapati).

 4630. Inköp för idrott och fysiska aktiviteter

Här redovisas rörliga kostnader för förbrukningsmaterial som används i samband med försäljning av tjänster som innefattar idrott och fysiska aktiviteter. Det kan handla om enklare redskap, bollar, stavgångsstavar, skidvalla, liftkort, motorbränsle eller inköp av aktiviteter eller delar av aktiviteter från underleverantör. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av aktiviteter.

 4650. Inköp för övriga aktiviteter

Här redovisas rörliga kostnader för förbrukningsmaterial som används i samband med försäljning av tjänster som innefattar aktiviteter utan idrottsligt eller fysiskt inslag. Det kan handla om enklare redskap, mat, bollar, pilar, material till 5-kamp, föreläsningsmaterial eller inköp av aktiviteter eller delar av aktiviteter från underleverantör. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av aktiviteter.

 4651. Inköp för kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning

 4652. Inköp för matlagningskurser och liknande kurser

 4653. Inköp för kälkåkning, skotersafari och liknande aktiviteter

 4654. Inköp för teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter

 4655. Inköp för ren/hundspann och liknande aktiviteter

 4656. Inköp för 5-kamp och liknande aktiviteter

 4657. Kostnad för föreläsningar om friskvård och liknande

 4660. Inköp försäljningsprodukter SPA

Här redovisas inköp av produkter för vidareförsäljning, till exempel skönhets- och behandlingsprodukter. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av produkter såsom till exempel eget SPA-märke respektive övriga försäljningsprodukter eller kroppsvårdande produkter, hudvårdsprodukter, fotvårdsprodukter, hårvårdsprodukter etcetera.Om man driver hotellverksamhet och har en butik kan kontoklass 414X användas för olika typer av butiksförsäljning. Har man ingen hotellverksamhet eller om butiken har en utpräglad SPA-prägel bör istället dessa inköp redovisas i 466X-kontogruppen.

 4673. Inköp uthyrda badrockar, handdukar, bad- och sportkläder

Här redovisas inköp av badrockar, handdukar, tofflor, badkläder, sportkläder etcetera som hyrs ut.

 4674. Inköp, uthyrda skidor, sportartiklar etc

Här redovisas inköp av sportkläder, skidor, skidutrustning, skridskor, skoter, cyklar och andra sportartiklar som hyrs ut. Vid behov kan kontot underindelas efter olika typer av artiklar.

 4680. Tvätt av handdukar för SPA, idrott och teamaktiviteter

På detta konto redovisas kostnader för tvätt av handdukar, bland annat tvättkostnad hos externt tvätteri inklusive leasing/hyra av handdukar.

 4691. Gästartiklar SPA, idrott och teamaktiviteter

På detta konto debiteras kostnader för gästartiklar, bland annat platsmuggar, tvålar, schampo, toalettpapper, pappershanddukar, handtork, flytande tvål, gästformulär, skåpnycklar mm.

 4698. Övrigt förbrukningsmaterial SPA, idrott och teamaktiviteter

På detta konto redovisas övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

47. Erhållna ej fördelade rabatter

Kontogruppen används för ofördelade reduktioner av inköpspriser. Om prisreduktioner kan fördelas redovisas de för respektive vara eller tjänst i kontogrupperna 40-46.

 4730. Erhållna rabatter och bonus

Kontot används om inköp av varor eller tjänster bokförs på konton i kontogrupperna 40-46 och erhållna rabatter inte kan fördelas på respektive varor eller tjänster. I hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med årsbonus på uppnådd inköpsvolym, det kan vara praktiskt tidsödande att fördela denna bonus per produktgrupp och därför enklare att bokföra på detta konto.

48. Ej fördelat förbruknings- och städmaterial

Kontogruppen används för ofördelade förbruknings- och städmaterial. Om kostnaderna kan fördelas redovisas de för respektive vara eller tjänst i kontogrupperna 40-46.

 4849. Övrig musik och underhållning

På detta konto redovisas rörliga kostnader för musik och underhållning som ej kan fördelas på de konton som finns upplagda i respektive kontogrupp eller för övriga kostnader för musik och underhållning för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

 4869. Övrigt förbrukningsmaterial

På detta konto redovisas rörliga kostnader för övrigt förbrukningsmaterial som ej kan fördelas på de konton som finns upplagda i respektive kontogrupp eller för övriga kostnader för förbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

 4870. Tvätt och städ

På detta konto redovisas kostnader för tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt städ- och tvättutrustning som ej kan fördelas på de konton som finns upplagda i respektive kontogrupp. Vid behov kan kontot underindelas:

 4872. Tvätt-, disk och rengöringsmedel

På detta konto redovisas kostnader för tvättmedel, diskmedel och rengörings- och putsmedel.

 4874. Städ- och tvättutrustning

På detta konto redovisas kostnader för städutrustning, bland annat borstar, damm- och putstrasor, hinkar, svabbar, tvättkorgar, utrustning till städvagnar, dammsugare, mattvättmaskiner med mera

 4879. Övrigt tvätt, disk och städmaterial

På detta konto redovisas rörliga kostnader för övrigt tvätt-, disk och städförbrukningsmaterial som ej kan fördelas på de underkonton som finns upplagda eller för övriga kostnader för tvätt-, disk- och städförbrukningsmaterial för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

49. Fri grupp

50. Lokalkostnader, drift och underhåll

I denna kontogrupp redovisas driftskostnader för de lokaler och den fastighet där rörelsen bedrivs utom hyror och fastighetskostnader som redovisas i kontogrupp 77 tillsammans med nedskrivningar.Hotell- och restaurangkontoplanen avviker från BAS-boken 2013 genom att hyreskostnad samt kapitalkostnader redovisas i enlighet med internationell praxis. Det betyder att vi i resultaträkningen tillför en resultatnivå som gör det möjligt att skilja ut den operativa delen av driften, så att man kan jämföra verksamheter som är ägda och verksamheter som är hyrda.Driftskostnader för lokaler och egen fastighet avser kostnader för el, värme, gas, gasol, sotning, vatten och avlopp, lokaltillbehör, sophämtning, snöröjning, trädgårdsskötsel, yttre städning, reparation och underhåll av lokaler samt övriga driftskostnader för lokaler och egen fastighet.

 5020. El

All el förutom el för uppvärmning redovisas på kontot, såsom utgifter för el som används för belysning, datorer, maskiner (till exempel spisar och kylar), utrustning samt övrig drift av verksamheten. El för uppvärmning bokförs på konto ’5030 Värme’.

 5030. Värme

Kontot debiteras för utgifter för lokalernas och fastighetens uppvärmning. Om värme ingår i hyran ska den del av hyran som avser värme debiteras detta konto. På kontot redovisas utgifter för bränsle som används för fastighetens uppvärmning. Detta är utgifter för eldningsolja, koks, gas eller kostnad för fjärrvärme. Om bränsleutgifterna är gemensamma för driften och fastigheten skall dessa utgifter fördelas.

 5031. Gasol och gas

På detta konto redovisas kostnader för gas och gasol för drift och uppvärmning.

 5032. Sotning

På detta konto redovisas kostnader för sotning.

 5040. Vatten och avlopp

På detta konto redovisas kostnader för vatten och avlopp för fastigheten/lokalerna.

 5050. Lokaltillbehör

På detta konto redovisas kostnader för sådana förbrukningsinventarier som hör till lokalen och kan betraktas som lokaltillbehör, det vill säga är nödvändiga för att göra lokalen allmänt användbar för den där bedrivna verksamheten. Till lokaltillbehör räknas bland annat fast (tak- eller vägg) armatur för belysning, persienner, fasta mattor, fasta klädhängare, med mera.

 5060. Renhållning

På kontot redovisas utgifter för städning, fönsterputsning, städmaterial och liknande. Kostnad för städning som utförs av anställd personal eller inhyrd underentreprenör skall redovisas som personalkostnader i kontogrupp 71. Direkt städmaterial avseende hotellrum redovisas i kontogrupp 48. Vid behov kan kontot underindelas:

 5062. Sophämtning

På kontot redovisas kostnader för sophantering. Här ingår till exempel hyra för sopkomprimator, sophämtningsavgifter och slamsugning av fettavskiljare.

 5064. Snöröjning

På detta konto redovisas kostnader för sandning, saltning, snöröjning samt vårstädning av parkeringsplatsen.

 5065. Trädgårdsskötsel/yttre städning

På detta konto redovisas kostnader för yttre renhållning samt trädgårdsskötsel.

 5070. Reparation och underhåll av hyrda lokaler

På detta konto redovisas kostnad för reparationer och underhåll av hyrda lokaler som ej betalas av hyresvärden. Detta kan gälla målning, tapetsering och mindre förbättringskostnader. Beträffande egen fastighet se konto 7761.

 5090. Övriga lokalkostnader

På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av sådana lokalutgifter som uppgår till mindre belopp och för vilka speciella konton inte lagts upp.

51. Fri grupp

52. Fri grupp

53. Fri grupp

54. Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

I kontogruppen redovisas utgifter för förbrukningsinventarier, musik och underhållning samt förbrukningsmaterial. Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten (så kallade korttids- eller treårsinventarier). Det är bolaget som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Inventarier av mindre värde får också dras av i sin helhet året de skaffas till näringsverksamheten. Med "mindre värde" menar Skatteverket taxeringsåret 2013 ett värde som understiger 22 000 kronor exklusive moms (d.v.s. ett halvt prisbasbelopp). När man ska avgöra vad som är mindre värde, räknas flera inventarier som på ett naturligt sätt hör ihop som ett inventarium. Samma sak gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.Observera att följande grupper av inventarier och material inte redovisas i denna kontogrupp:• Förbrukningsinventarier som räknas till lokaltillbehör.• Förbrukningsmaterial som enbart används för städning av lokaler eller fastighet redovisas på konto ”4872 Tvätt-, disk- och rengöringsmedel” eller städning av kontor på konto ”4874 Städ- och tvättutrustning”. • Kontorsmaterial redovisas på konto ”6110 Kontorsmaterial”.

 5410. Förbrukningsinventarier

På detta konto debiteras kostnader för täcken, kuddar, filtar, överkast, gardiner, mattor, möbler, kontorsinventarier inklusive datorer och annan elektronisk utrustning, mötesutrustning m m. Periodisering bör ske över flera månader. Vi behov kan kontot underindelas för olika avdelningar eller olika varuslag.

 5420. Programvaror

På detta konto redovisas inköp av alla typer av dataprogram, framförallt standardprogram som innehas med nyttjanderätt eller uppgraderingar av befintliga program, till exempel ordbehandlings-, kalkyl-, presentations-, statistik- och administrativa programvaror.Leasing av datautrustning bokförs på konto ’7712 Hyra datorsystem’. Kostnader för serviceavtal för hotell- och restaurangsystem, utvecklingsavgifter för programvaror, serviceavtal på hårdvara, och konsultarvoden skall bokföras på konto ’6540 IT-tjänster’.

 5430. Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor med mera

På detta konto debiteras kostnader för scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor, med mera som avser underhållning i restaurangen. Om inköp görs för kunds räkning och faktureras skall dessa inköp redovisas på konto ”4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader”. Vid fakturering redovisas intäkten på konto ”3441 Entréavgifter (moms 25 %)

 5440. Förbrukningsemballage

 5450. Linne, glas, porslin,  bestick och köksutrustning

På detta konto bokförs kostnader för inköp av linne, glas, porslin och bestick. Periodisering bör ske över flera månader för att få ett rättvisande månadsresultat. Det är dock vanligt att dela upp kostnadsslagen på olika konton:

 5451. Sänglinne och frotté

På detta konto debiteras kostnader för lakan, handdukar och badrockar. Periodisering bör ske över flera månader för att få ett rättvisande månadsresultat. Kostnader för hyrlinne (både tvättkostnaden och hyreskostnaden) debiteras konto ’4070 Tvätt och inköp av sänglinne, handdukar och övrigt hotellrum’. Kostnaden för badrockar som hyrs ut registreras på konto 4673 Uthyrning badrock, handduk, badkläder’.

 5452. Restauranglinne

På detta konto bokförs kostnader för restauranglinne, till exempel linnedukar, tygservetter. Kostnader för hyrlinne (både tvättkostnaden och hyreskostnaden) debiteras konto ’4470 Tvätt och inköp av linne, mattor med mera’.

 5455. Glas, porslin, bestick

På detta konto bokförs kostnader för glas, porslin och bestick, till exempel vinglas, dricksglas, tallrikar, uppläggningsfat, salladsskålar, tillbringare, tårtspadar, salladsbestick, matknivar, gafflar, skedar, teskedar, soppskålar, aparter, kaffekoppar, kaffefat, muggar, tekannor. Här bokförs även förvaringsboxar och diskbackar för glas, porslin och bestick.

 5456. Köksutrustning

På detta konto bokförs kostnader för köksutrustning, till exempel knivar, stekspadar, utensilier, skålar, bleck, förvaringskärl för mat och annan utrustning som används i köket. Maskiner och inventarier bokförs på konto ’1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar’ och konto ’1220 Inventarier’.

 5460. Förbrukningsmaterial

På detta konto redovisas utgifter för förbrukningsmaterial av allmän karaktär. Förbrukningsmaterial är material av mycket kort varaktighet eller material av mindre värde. Periodisering bör ske över flera månader för att få ett rättvisande månadsresultat. Det är dock vanligt att dela upp kostnadsslagen på olika konton:

 5461. El-material och datatillbehör

Här bokförs el-material, till exempel glödlampor, lysrör, säkringar, sladdar, kontakter, el-uttag och strömbrytare. Här bokförs även inköp av datakablar, skrivarkablar, mus, musmattor, bildskärmsfilter, uppgradering av minne och hårddisk, utbyte av tangentbord, modem, modemkablar, nätverkskablar, nätverksuttag, service samt mindre reparationer av datautrustning.

 5462. Blommor och dekorationer

På detta konto redovisas kostnaden för blommor och dekorationer, bland annat snittblommor, växter (levande och konstgjorda), skötselavtal växter, stearinljus, värmeljus, ljuslyktor, vaser, skyltar, konstgjorda råvaror för dekoration, dekorationsbröd, tavlor av enklare slag (inte äkta konst), prydnadssaker, juldekorationer och andra säsongsdekorationer.

55. Reparationer och underhåll

I kontogruppen redovisas utgifter för reparation och underhåll av maskiner, inventarier, installationer och förbrukningsinventarier. Följande reparations- och underhållskostnader skall inte bokföras i kontogruppen:• Reparation och underhåll av lokal och fastighet. Dessa kostnader bokförs på konto ’7761 Reparation och underhåll av egen fastighet• Reparation och underhåll av egna transportmedel bokförs i kontogrupp 56.’

 5500. Reparation och underhåll

Här redovisas reparationer och underhåll av maskiner och inventarier etc. Kontot kan underindelas vid behov.

 5510. Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar

På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner, d.v.s. sådana maskiner vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar'. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av maskindelar och maskintillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1210.

 5520. Reparation och underhåll av inventarier och datorer med mera

På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av inventarier, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1220 Inventarier'. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av delar och tillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1220.

 5530. Reparationer och underhåll av installationer

På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av installationer, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1230 Installationer'. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av delar och tillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1230.

 5550. Reparation och underhåll av datorer och annan elektronisk utrustning

På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av elektronisk utrustning och datorer, det vill säga anläggningstillgångar vars anskaffningskostnader redovisas på konto ’1250 Datorer’. Dessa kostnader inkluderar även anskaffning av delar och tillbehör. Vid behov kan kontot underindelas i separata konton för respektive huvudavdelning. Se även ytterligare förklaring under 1250.

56. Kostnader för transportmedel

I kontogruppen redovisas utgifter för företagets egna, hyrda eller leasade transportmedel, till exempel personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, båtar och flygplan, som helt eller delvis används i rörelsen. Dessa utgifter omfattar drivmedel (bensin och olja), fordonsskatt, fordonsförsäkringar, reparationer, reservdelar och tillbehör, fordonsbesiktning, parkering, leasingavgifter, med mera.Avskrivning på egna transportmedel, vilka redovisas som anläggningstillgångar i kontoklass 1, redovisas inte i kontogruppen utan tillsammans med andra avskrivningar i kontogrupp 78. Observera att garagehyra redovisas på konto ’7752 Hyra för garage’.Samtliga kostnader för de bilar som disponeras av den anställde och som utgör naturaförmån för den anställde skall bokföras på konto ’7385 Kostnader för fri bil’.Om en anställd, ägare eller närstående delvis disponerar företagets transportmedel för privat bruk skall denna förmån beskattas. Företaget blir då skyldigt att redovisa detta som en förmån och betala sociala och andra avgifter enligt lag och avtal på förmånsvärdet. Fordonen bör även ha en uppställningsplats som kontrolleras av företaget när fordonen inte används.OBS! Hänsyn ska tas till de speciella momsregler som gäller för leasing och hyra av personbilar. 50 % avdrag medges om bilen används i mer än ringa omfattning i näringsverksamheten. Det belopp som inte är avdragsgillt läggs till leasing- eller hyreskostnaden.

 5610. Personbilskostnader

På detta konto redovisas kostnader för företagets egna personbilar som används för transporter i rörelsen. Dessa kostnader omfattar drivmedel, fordonsskatt, fordonsförsäkring, reparationer, reservdelar och tillbehör, besiktning, parkeringskostnader och leasingavgifterUtgifter för förmånsbil som utgör löneförmån bokförs på konto ’7385 Kostnader för fri bil’. Utgifter för hyrbilar som tillfälligt används i samband med tjänsteresor bokförs som resekostnader på konto ’5820 Hyrbilskostnader’.Vid behov bör underkonton läggas upp enligt följande:

 5611. Drivmedel för personbilar

 5612. Försäkring och skatt för personbilar

 5613. Reparation och underhåll av personbilar

 5615. Leasing av personbilar

 5616. Vägtull/Trängselskatt, avdragsgill

På detta konto bokförs trängselskatt som erläggs för tjänstebil och som avser resor i tjänsten. Kontot används både när skatten betalas direkt av företaget och när den anställde får ersättning för skatt som denne betalat privat.

 5619. Övriga personbilskostnader

 5620. Lastbilskostnader

 5660. Motorcykel, moped och skoterkostnader

 5670. Båt, flyg och helikopterkostnad

 5690. Övriga kostnader för transportmedel

På kontot redovisas sådana utgifter för transportmedel som uppgår till mindre belopp och för vilka inga särskilda konton lagts upp i kontogruppen. Här kan till exempel utgifter för cyklar redovisas.Vid behov kan underkonton läggas upp enligt exemplet ovan avseende personbilskostnader.

57. Frakter och transporter

I kontogruppen redovisas utgifter för varutransporter (utfrakter) som utförts av externt företag. Till frakt- och transportkostnader räknas även de särskilda utgifter som är förenade med transporter, till exempel tull, transportförsäkringar och legaliseringshandlingar för sålda varor. Exempel på transporter i hotell- och restaurangbranschen som skall bokföras i denna kontogrupp är transporter i samband med cateringarrangemang.I kontogruppen redovisas även sådana frakter som inte avser varutransporter, till exempel transporter av inventarier i samband med flyttning.

 5700. Frakter och övriga transportkostnader

På detta konto redovisas utgifter för varutransporter av sålda varor, som utförs av extern fraktförare. På detta konto redovisas även kostnader för frakter och övriga transporter, till exempel transport av inventarier och bud till tryckeri eller reklambyrå.Infrakter, som avser köpta varors anskaffningskostnad bokförs inte på detta konto. Dessa bokförs antingen som varukostnad i kontoklass 4, som kostnad i kontoklass 5 eller 6 alternativt som anläggningstillgångars anskaffningsvärde i kontogrupp 12.

58. Resekostnader

Resande innebär ibland omfattande kostnader för verksamheten och därför kan det vara klokt att formulera en policy där man kan ange att målsättningen är att tjänsteresandet skall ske så kostnadseffektivt som möjligt. Medarbetare som reser i tjänsten har skyldighet att i god tid planera och beställa sitt resande så att de möjligheter som finns till olika prisreduktioner kan utnyttjas. Man kan komplettera resepolicyn med en ambition att samåka i möjligaste mån, vad som gäller avseende mat och logi i samband med resor, bokning av resor, leverantörer, försäkringar, ersättning för resor med egen bil med mera. I kontogruppen redovisas utgifter i samband med anställdas resor i tjänsten. Fakturor och räkningar från kontokortsföretag, transportföretag eller resebyråer bokförs i denna kontogrupp. Även utgifter anställda har i samband med tjänsteresa som styrks med kvitton bokförs här.Traktamenten utgör en kostnadsersättning och bokförs på konto ’7320 Traktamenten vid tjänsteresa’. Även bilersättning utgör en kostnadsersättning och bokförs på konto ’7330 Bilersättningar’.

 5800. Resekostnader (gruppkonto)

 5810. Biljetter

På detta konto redovisas kostnaden för flyg, tåg- och båtbiljetter. Paketresor (resa och logi) delas upp på konto ’5810 Biljetter’ och konto ’5830 Kost och logi’.På detta konto redovisas kostnaden för lokala resor i tjänsten och parkeringsavgifter.Företaget kan aldrig enligt lag betala parkeringsböter. En parkeringsbot betalas alltid av den som parkerat bilen och förs därför upp som fordran på personal på konto ’1610 Kortfristiga fordringar hos anställda’ och regleras i samband med löneutbetalning.Resor till och från arbetet skall betalas av den anställde. Betalar företaget dessa resor skall de föras som naturaförmån till den anställde och företaget skall betala sociala och andra avgifter enligt lag och avtal på den skattepliktiga förmånen.

 5820. Hyrbilskostnader

På detta konto redovisas kostnader för hyrbil i samband med resor i tjänsten. Här bokförs samtliga kostnader för hyrbil, inklusive hyreskostnad, försäkringar, bensin och parkering.

 5830. Kost och logi

På detta konto redovisas kostnaden för kost och logi vid tjänsteresor. Logi vid utbildningar se konto ’7610 Utbildning’.

 5890. Övriga resekostnader

På detta konto redovisas övriga resekostnader i tjänsten för vilka inga särskilda konton lagts upp i kontogruppen.

59. Reklam och PR

I kontogruppen redovisas kostnader för företagets reklam och PR som syftar till att göra företaget känt, till exempel annonsering, införande i kataloger, skyltning, matsedlar och prislistor, broschyrer, med meraMed PR (Public Relations) menas allmän extern goodwillskapande verksamhet.Löner och ersättningar till personer som arbetar med reklam och PR och som är anställda hos företaget redovisas i kontoklass 7.Debiterad reklamskatt ska ingå i den reklamutgift som den hänför sig till och därmed bokföras i denna kontogrupp.

 5910. Annonsering

På detta konto redovisas utgifter för reklamannonser, omfattande både utgifter för framställning och införande. Kontot används inte för anställningsannonser, som bokförs på konto ’7691 Personalrekrytering’. Periodisering bör ske per månad för den tid annonsen beräknas ha effekt, till exempel ett år när det gäller annonsering i telefonkataloger. I större verksamheter är det vanligt att dela upp annonskostnaderna efter typ av annonsering:

 5911. Annonsering, tidningar

På detta konto redovisas kostnader för annonser i dagspress, bland annat dagstidningar, lokala annonstidningar och populärpress, bland annat allmänna veckotidningar och tidskrifter. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.

 5912. Annonsering, kataloger

På detta konto redovisas kostnader för annonsering i kataloger, till exempel World Travel Index, Gula Sidorna, Telefonkatalogen, mötesguider och liknande publikationer. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.

 5913. Annonsering, fackpress

På detta konto redovisas kostnader för annonsering i fackpress, det vill säga tidskrifter som är riktade till en viss bestämd målgrupp, till exempel restaurangtidningar, mötestidningar och resetidningar. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.

 5914. Annonsering, övrig tryckt annonsering

På detta konto redovisas annonsering som inte särredovisas på konto 5911-5913.

 5915. Annonsering, distributionssystem

På detta konto redovisas kostnader för annonsering i distributionssystem, till exempel GDS (Global Distribution Systems), IDS (Internet Distribution Systems), etcetera. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.

 5916. Annonsering, banners och andra webbannonser

På detta konto redovisas kostnader för annonsering på Internet, till exempel genom banners och andra annonser. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.

 5917. Annonsering, sökmotorer

På detta konto redovisas kostnader för annonsering i sökmotorer på Internet, till exempel Google, AltaVista, och Yahoo. I dessa kostnader innefattas både kostnader för framställning av annons och införande.

 5919. Annonsering, övrig elektronisk annonsering

På detta konto redovisas kostnader för elektronisk annonsering som inte särredovisas på konto 5915-5917.

 5920. Utomhus och trafikreklam

På detta konto redovisas kostnader för framställning och hyra av skyltar, affischer, ljusreklam, taxireklam, bussreklam, tågreklam, flygreklam, arenareklam, med mera. Skyltar för användning i och kring hotellet eller restaurangen bokförs på konto ’5950 Anläggningsreklam och skyltning’.

 5930. Reklamtrycksaker och direktreklam

På kontot redovisas kostnader för framställning och extern distribution inklusive porto (men inte företagets utgifter för allmän postbefordran, till exempel fakturor och brev) av reklambroschyrer, säljbrev och andra reklamtrycksaker. Periodisering bör ske per månad för den tid trycksaken beräknas ha effekt, till exempel ett år om en broschyr beräknas räcka under ett helt år. I större verksamheter är det vanligt att dela upp reklamkostnaderna efter typ av reklam.Kontot används inte för utgifter för trycksaker utan reklamkaraktär, till exempel brevpapper, kuvert, blanketter. Dessa bokförs på konto ’6150 Trycksaker’.Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 5931. Reklam, broschyrer och säljmaterial

På detta konto redovisas kostnader för framställning och extern distribution av reklambroschyrer, till exempel rack-folders (hotellbroschyrer), mötesbroschyrer, SPAbroschyrer, etcetera samt kostnader för framtagning och distribution av säljmaterial, till exempel säljmappar, produktblad, säljpresentationer och bilder.

 5932. Reklam, elektroniska nyhetsbrev

På detta konto redovisas kostnader för framtagning och distribution av elektroniska nyhetsbrev, e-postutskick och annan elektronisk kommunikation med gäster, kunder, återförsäljare, etcetera.

 5935. Stamgästprogram

På detta konto redovisas kostnader för utveckling, framställning och drift av egna stamgästprogram eller deltagande i andra företags stamgästprogram. Här bokförs kostnader för medlemskort, broschyrer, utskick till stamgäster samt bonuskostnader vid inlösen av intjänade förmåner. Vid behov kan ytterligare konton läggas upp:

 5936. Medlemskort, broschyrer

 5937. Utskick stamgäster

 5938. Bonuskostnader stamgäster

 5939. Övrig direktreklam

På detta konto redovisas kostnader för direktreklam, bland annat framtagande av flygblad, nyhetsbrev, säljbrev, kuvert, brevpapper och extern distribution.

 5940. Visningar, utställningar och mässor

På detta konto redovisas kostnader för visningar, utställningar och mässor, bland annat mat och dryck, lokal, arrangemang, monterhyra, monterinredning, monterbyggnad, hyra av utrustning och inredning i monter, transporter av monter och material, flygblad, presentreklam, eventuellt speciella arbetskläder, transporter till och från mässan samt ersättningar till ej anställd personal. Lön till egen anställd personal bokförs i kontoklass 7. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 5941. Utställningar och mässor

På detta konto redovisas kostnader för utställningar och mässor, bland annat mat och dryck, lokal, monterhyra, monterinredning, monterbyggnad, hyra av utrustning och inredning i monter, transporter av monter och material, flygblad, presentreklam, eventuellt speciella arbetskläder, transporter till och från mässan samt ersättningar till ej anställd personal.

 5942. Workshops och säljaktiviteter

På detta konto redovisas kostnader för svenska och internationella workshops/säljaktiviteter med potentiella kunder. Här redovisas bland annat avgifter för deltagande, produktion av material, inbjudningar, presentreklam, med mera frakter av utrustning, material och broschyrer samt ersättningar till ej anställd personal.

 5945. Visningar

På detta konto redovisas kostnader för visningar av anläggningen för potentiella gäster/kunder. Här redovisas bland annat mat och dryck, arrangemang, produktion av material, inbjudningar, flygblad, presentreklam, med mera eventuella transporter samt ersättningar till ej anställd personal.

 5950. Anläggningsreklam och skyltning

På detta konto redovisas kostnader för framställning av reklam som används i och i nära anslutning till anläggningen (hotell, restaurang, möten, SPA) för att informera och öka försäljningen, såsom inre och yttre skyltning, affischer, skyltningsmaterial, skyltställ, TV-skärmar och presentationer, menyer, menytavlor samt fast inredning av reklamkaraktär. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 5951. Fast skyltning

På detta konto redovisas kostnader för fast inre och yttre skyltning, bland annat ljusskyltar, hänvisningsskyltar, rumsnummer, möteslokaler, elektroniska skyltsystem, menytavlor, etcetera.

 5952. Skyltningsmaterial

På detta konto redovisas kostnader för affischer, tillfälliga reklamskyltar, skyltningsmaterial, skyltställ, produktion av elektroniskt skyltmaterial (innehåll), etcetera.

 5953. Menyer

På detta konto redovisas kostnader för menyer. Detta är bland annat restaurangmenyer, vinlistor, drinklistor, barmenyer, andra varuförteckningar samt prislistor för hotell, restaurang, möten, SPA, etcetera.

 5960. Gåvor, presentreklam, tävlingar

På detta konto redovisas kostnader för gåvor, presentreklam och priser i tävlingar. Reklamgåvor är skattemässigt avdragsgilla om det är fråga om "artiklar av förhållandevis ringa värde, som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller utgörs av enklare så kallade presentartiklar till exempel almanackor, vilka överlämnas till ett större antal personer och saknar inslag av personlig karaktär". Den här typen av gåva är ofta försedd med företagets logotyp eller firmanamn. Till gåvor hör även julklappar.Inom hotell- och restaurangbranschen kan gåvor i form av övernattningar, mat och dryck riktade till en viss målgrupp bokföras på detta konto. Värdet för en fri övernattning vid en tidpunkt då hotellet inte är fullbokat är för givaren (hotellet) kostnaden för städning, tvätt och frukost.Beloppen för gåvor och presentreklam är avdragsgillt för företaget och skattefritt för mottagaren om värdet är under de belopp som årsvis fastställs av skattemyndigheterna. Se Skatteverkets informationssidor på internet: www.skatteverket.se, eller kontakta Skatteverket direkt för informationRepresentationsgåvor, som är avdragsgilla, redovisas på konto ’6071 Representation, avdragsgill’. Ej avdragsgilla representationsgåvor redovisas på konto ’6072 Representation, ej avdragsgill’..Gåva som utgör personalkostnad redovisas på konto ’7631 Personalrepresentation, avdragsgill’ eller konto ’7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill’.

 5970. Film-, radio-, TV- och Internetreklam

På detta konto redovisas kostnader för reklam som bedrivs i form av filmförevisningar, radio- och TV-inslag. På kontot redovisas även kostnader för framställning, underhåll och distribution av egna webbsidor på Internet (till exempel hyra på webbhotell) eller motsvarande. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 5971. Produktion av reklamfilm och radioreklam

På detta konto redovisas kostnader för produktion av reklamfilm för visning på bio, TV eller Internet samt radioreklam för sändning på radio och Internet.

 5972. Radio- och TV-reklam

På detta konto redovisas kostnader för sändning av radio- och TV-reklam.

 5975. Produktion av egen webbplats

På detta konto redovisas kostnader för produktion, utveckling och löpande uppdatering av innehåll av egen webbplats, till exempel kostnader för domänregistrering, kostnader för framtagning av texter, bilder och annat innehåll samt ersättningar till ej egen anställd personal, såsom översättare, copyrighter, fotograf, programmerare, webbyrå etcetera.

 5976. Drift och underhåll av egen webbplats

På detta konto redovisas kostnader för drift och underhåll av egen webbplats, till exempel access, webbhotell, distribution, löpande serviceavtal, etcetera.

 5977. Sökmotoroptimering av egen webbplats

På detta konto redovisas kostnader för sökmotoroptimering, länkning, etcetera. med syfte att öka antal besökare till webbplatsen. Annonsering på Internet redovisas på konto 5916-5919.

 5980. PR, institutionell reklam och sponsring

På detta konto redovisas kostnader för sponsring av ideella föreningar, idrottsföreningar eller motsvarande. Dessa kostnader innefattar kontanta bidrag, produktion av material, mat och dryck, deltagande i arrangemang, inbjudningar av kunder/gäster med mera

 5990. Övriga kostnader för reklam och PR

På kontot redovisas kostnader för övrig reklam för vilka inga speciella konton lagts upp i kontogruppen. Här redovisas bland annat lämnat reklambidrag (vid samannonsering), reklamadministration, telemarketing och bokning av säljbesök.

 5998. Erhållna reklambidrag

Här bokförs erhållna reklambidrag (i kredit) från andra företag, till exempel vid samannonsering. Moms på erhållna reklambidrag krediteras konto ’2640 Ingående moms’.

60. Övriga försäljningskostnader

I kontogruppen redovisas övriga utgifter för företagets försäljningsverksamhet. Här redovisas fasta årsavgifter för medlemskap i boknings- och turistorganisationer, kreditförsäljningskostnader samt representation. I kontogruppen redovisas inte kostnader som avser reklam och PR (kontogrupp 59) eller löner och ersättningar till personer som är anställda i företaget (kontoklass 7).

 6000. Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)

 6010. Kataloger, prislistor, matsedlar och vinlistor

På detta konto redovisas externa kostnader för framställning och distribution för kataloger, faktablad, prislistor, matsedlar, vinlistor, barmenyer, produktblad samt övriga prislistor, t.ex. för möteslokaler och utrustning som inte har reklamkaraktär.

 6020. Egna facktidskrifter

På detta konto redovisas externa utgifter som avser produktion av egna facktidskrifter som har produktinformativ karaktär. Här redovisas kostnader för formgivning, bilder, översättning samt externa utgifter för tryckning. Exempel är egna tidningar på hotellrum, hotellpärmar på hotellrum samt tryckta nyhetsbrev för hotell, restaurang, mötes- och spaanläggningar.

 6030. Speciella orderkostnader och distributionskostnader

På detta konto redovisas fasta avgifter till försäljnings-, boknings- och turistorganisationen samt elektroniska reservationssystem.Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 6031. Avgifter till försäljnings-, boknings- och turistorganisationer

På detta konto redovisas fasta kostnader som erläggs till försäljnings-, boknings- och turistorganisationer, till exempel frivilliga medlemskedjor, CountrySide Sweden och Best Western, Sveriges Turistråd, lokala turist- och mötesorganisationer samt andra kommersiella bokningsföretag.På detta konto bokförs även avgifter som avser marknadsföring av kedjans varumärke och produkter som betalas till franchisegivare.

 6032. Avgifter till elektroniska reservationssystem

På detta konto redovisas fasta avgifter för reservationssystem. Detta gäller bland annat löpande avgifter, serviceavgifter, abonnemang och rörliga avgifter för modem/datex. På kontot bokförs inte rörliga avgifter per bokning. Dessa avgifter bokförs på konto ’3083 Rörliga bokningsavgifter’.

 6050. Försäljningsprovisioner

På detta konto redovisas fasta avgifter till reservationssystem, försäljnings-, boknings- och turistorganisationer. Periodisering bör ske per månad för den tid avgiften avser, till exempel ett år vid betalning av årsvisa avgifter. I större verksamheter är det vanligt att dela upp försäljningsprovisionerna efter avgiftstyp eller organisation.På kontot bokförs inte:• Rörliga avgifter per bokning eller procentuella försäljningsprovisioner. Dessa avgifter bokförs som intäktsreduktioner (debet) på konton i kontoklass 3, bland annat på konto ’3083 Rörliga bokningsavgifter’ och konto ’3085 Provisioner till resebyråer.• Serviceavgifter till näringslivets organisationer och branschorganisationer skall bokföras på konto ’6560 Serviceavgifter till branschorganisationer’. • Medlemsavgifter till näringslivets organisationer skall bokföras på konto ’6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla’ eller på konto ’6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla’.• Franchiseavgifter bokförs på konto ’7721 Franchiseavgifter’.

 6060. Kreditförsäljningskostnader

På detta konto redovisas kostnader för kreditupplysning, kreditkontroll, inkasso- och ansökningsavgifter hos kronofogdemyndigheten. Även premier för kreditförsäkring och utgifter i samband med factoring debiteras detta konto. En god regel för att undvika kreditförluster är att kontrollera samtliga kunder som vill faktureras.

 6070. Representation

Detta konto är huvudkonto för representation. För att representation i samband med affärsförhandlingar skall anses ha ett omedelbart samband med verksamheten bör representationen ingå som ett led i förhandlingarna. Representationen bör därvid uttrycka en i dessa sammanhang sedvanlig gästfrihet, till exempel i form av värdskap vid inledande av affärsförhandlingar, under sådana eller som en avslutning av förhandlingarna. Försiktighet bör iakttagas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. I sådan representation kan föreligga inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt. Vad avser andra personer än dem som har en direkt anknytning till affärsförhandlingar bör utgift för sådan representation inte vara avdragsgill. Även vad avser valet av den ort där representationen utövas bör försiktighet iakttagas. Så kan till exempel representation på annan ort än verksamhetsorten vara ett tecken på att omedelbart samband saknas.Exempel på situationer där omedelbart samband kan anses föreligga är vidare större jubileer, invigningar och demonstrationer och dylikt där representationen används som ett led i företagets marknadsföring och PR-verksamhet. Om representationen utövas i samband med en skattskyldigs personliga högtidsdag bör dock avdrag inte medges. Således bör avdrag inte medges för kostnader i samband med till exempel bjudning för affärsvänner i anslutning till skattskyldigs femtioårsdagAvdrag för måltidsutgifter som avser lunch, middag eller supé medges inte med större belopp än 90 kronor exkl. moms per person. Beloppen fastställdes för 1997 tills vidare. Måltidsutgifterna bör till huvudsaklig del gå åt för att täcka kostnaderna för mat. Avdragsramen får inte överskridas. Den gäller till exempel även vid representation gentemot utomnordiska gäster..När representationen avser andra måltidsutgifter än lunch, middag eller supé medges med högst 60 kronor per person. Skälig avdragsgill kostnad till exempel för teaterbiljett eller, vid extern representation, för greenfee vid golfspel får anses vara högst 180 kronor plus mervärdesskatt per person. Avdragsramen bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig. En billig representation vid ett tillfälle bör således inte få kvittas mot representation vid annat tillfälle, där utgiften överstigit avdragsramen.På detta konto bokförs all representation utanför den egna anläggningen oavsett vilken typ av affärsförhandlingar med direkt samband med verksamheten som skett i samband med representationen. Inom den egna anläggningen skall all representation i samband med affärsförhandlingar, till exempel lunch eller middag med hyresvärd, advokat, revisor, konsult, leverantör, säljare och allmänna affärskontakter bokföras på detta konto.Företaget bör genom anteckning på restaurangnota eller liknande verifikat som utvisar representationsutgifternas storlek, kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och den skattskyldiges förvärvsverksamhet. Detta kan ske genom att på verifikat antecknas uppgift om datum för representationen, namn, yrke eller funktion i företaget avseende samtliga personer mot vilka representationen utövats och det eller de företag som de företräder samt syftet med representationen. Uppgift på verifikat bör antecknas på varaktigt sätt.Avdrag för ingående mervärdesskatt medges endast i den mån mervärdesskatt belöper på utgifter för representation med mera som ligger inom ramen för vad som är avdragsgillt enligt nämnda bestämmelse.Kontot används även för representationsgåvor vilka är avsedda att bidra till goda affärsmässiga förbindelser mellan företagen. Sådana gåvor är avdragsgilla under förutsättning att det uteslutande är fråga om att inleda eller bibehålla affärsförbindelser. Gåvorna måste ha ett omedelbart samband med verksamheten i förvärvskällan. Inom hotell och restaurang kan dessa gåvor vara i form av övernattning, lunch, middag, mat eller dryck.Visningar (inklusive övernattning, mat och dryck) av anläggningen (hotellet och/eller restaurangen) för potentiella kunder/gäster är produkttest och skall bokföras på konto ’5945 Visningar’.Studiebesök på andra hotell, restauranger, mötes- och hälsa och rekreationsanläggningar bokförs på konto ’6650 Studiebesök’.För ytterligare information om aktuella skatteregler, kontakta Skatteverket eller deras hemsida www.skatteverket.se.För att skilja på avdragsgill och ej avdragsgill representation skall kontot underindelas i:

 6071. Representation, avdragsgill

 6072. Representation, ej avdragsgill

Belopp över vad som enligt Skatteverkets anvisningar är avdragsgillt, för närvarande 90 kronor exklusive moms. Observera att ingående moms på beloppet utöver 90 kronor inte är avdragsgill.

 6090. Övriga försäljningskostnader

På kontot redovisas speciella försäljningskostnader som uppgår till mindre belopp och för vilka det inte lagts upp några särskilda konton i kontogruppen.

61. Kontorsmateriel och trycksaker

I kontogruppen redovisas kostnader av förbrukningskaraktär, till exempel:• Förbrukningsinventarier för kontorsändamål, med längre varaktighet men av mindre värde, till exempel hålslag och häftapparat.• Förbrukningsmaterial för kontorsändamål med kort varaktighet, till exempel färgband, toner för skrivare och pennor.• Trycksaker omfattande alla slags blanketter, brevpapper, med meraReklamtrycksaker och reklambroschyrer redovisas under reklamkostnader i kontogrupp 59.

 6100. Kontorsmaterial och trycksaker (gruppkonto)

 6110. Kontorsmaterial

På detta konto redovisas kostnader för kontorsmaterial, kontorsinventarier och datatillbehör av obetydligt värde, till exempel brevbackar, häftapparater, hålslag, mappar, pärmar, stämplar, kopieringspapper, block, pennor, räknemaskinrullar, tejp, etiketter, almanackor, arkiveringslådor, toner till laserskrivare, färgband, disketter med mera

 6150. Trycksaker

På detta konto redovisas kostnader för alla slags trycksaker, till exempel blanketter, brevpapper, kuvert och visitkort. Här redovisas även kostnaden för framtagning av dessa trycksaker, till exempel design och repro.

62. Tele och post

I kontogruppen redovisas företagets allmänna kommunikationskostnader, det vill säga post, tele och data.

 6200. Tele och post (gruppkonto)

 6210. Telekommunikation

På detta konto redovisas kostnader för direkttelefoner, faxar och telex samt för markeringar på administrativa växelanknytningar. Detta är bland annat abonnemangsavgifter, markeringar, leasing av faxar, serviceavtal faxar och telefonväxel, faxpapper med mera Vid behov kan följande underkonton läggas upp:

 6211. Fast telefoni

 6212. Mobiltelefon

 6230. Datakommunikation

Här bokförs kostnader för datakommunikation vid dataöverföring via hyrda ledningar och via allmänt datanät. Detta är bland annat inträdesavgifter, abonnemang, trafikavgifter, hyra för modem, hyra för hemsidor på Internet och emailadresser.

 6250. Postbefordran

På detta konto redovisas kostnader för post- och paketbefordran. Här bokförs bland annat frankeringsavgifter, frimärken, paketporton och lösenavgifter.Här redovisas kostnader för att skicka kvarglömda effekter, broschyrer, etcetera, bud till tryckerier, med mera.

63. Företagsförsäkring och övriga riskkostnader

I kontogruppen redovisas dels utgifter för försäkringspremier som företaget betalar till försäkringsföretag eller motsvarande för att skydda sig mot vissa oförutsebara händelser, dels utgifter för risker i samband med företagets verksamhet som företaget självt står för.Till risker som i regel inte täcks av försäkringar hör mindre kostnader till följd av strömavbrott (förstörd mat eller råvaror i kylar och frys) och vattenskador. I hotell och restaurangbranschen är det alltid en viss risk för att gästens tillhörigheter skadas eller förstörs, till exempel att servisen spiller mat eller dryck på gästens kläder.Till risker hör även smitnotor och kundförluster.

 6300. Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)

 6310. Företagsförsäkring

På detta konto redovisas kostnader för erlagda försäkringspremier som företaget betalar till försäkringsbolag. Här redovisas samtliga försäkringar som har samband med företagets affärsverksamhet såsom brand-, avbrotts-, inbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarighetsgaranti- och kreditförsäkringar. Följande försäkringar redovisas inte på detta konto: Personförsäkringar, pensionsförsäkringar, bilförsäkringar, transportförsäkringar och fastighetsförsäkringar.

 6320. Självrisk vid skada

På detta konto redovisas kostnader för självrisker som företaget tvingas betala i samband med försäkringsskador av olika slag. På detta konto redovisas även kostnader till följd av strömavbrott, vattenskador, trasiga kyl- eller frysrum eller liknande händelser. Detta kan röra sig om förstörda råvaror eller färdiglagad mat.

 6330. Kompensation till gäster till följd av stöld eller skador

På detta konto redovisas skadeersättningar till gäster, till exempel skadade kläder, stulna kläder och andra tillhörigheter. Vid stölder skall gästen polisanmält skadan och försäkringsfrågan utredas. Både hotell och restauranger bör vid obevakade garderober sätta upp skyltar som tydligt visar att restaurangen/hotellet inte ansvarar för gästens tillhörigheter (kläder, väskor, med mera) för att minimera eventuella skadeståndsanspråk från gäster. Om skylt saknas är företaget skyldigt att ersätta gästen.

 6350. Förluster på kundfordringar och smitnotor

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 6351. Konstaterade förluster på kundfordringar och smitnotor

På detta konto redovisas kostnader som företaget har i samband med kreditgivning genom att vissa kunder/gäster inte fullgör sina betalningsförpliktelser. På detta konto redovisas förluster där kunden/gästen gått i konkurs, beviljats ackord, saknat utmätningsbara tillgångar eller är okänd och försvunnen. Kontot debiteras med nettobelopp exkl. moms för fordringen. Mombeloppet debiteras konto 2610-2630 Utgående moms, vilket reducerar den utgående momsen. Kontona 1510-1570 krediteras för bruttobeloppet. Om reservering skett tidigare för befarad kundförlust/smitnota debiteras konto 1515 och krediteras konto 1510 för reserverat belopp.

 6352. Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor

På detta konto redovisas osäkra kundfordringar beträffande vilka kundförluster befaras (men ännu inte slutgiltigt konstaterats). Fordran skall så länge förlusten inte är realiserad kvarstå på ursprungskontot.Alla företag har olika regler för hur gammal en kundfordran får bli innan den automatiskt betraktas som osäker. En rekommendation är att objektivt bedöma varje gammal kundfordran var för sig. En schablonregel är dock att samtliga kundfordringar som är äldre än 90 dagar alltid bör betraktas som osäker och därmed en befarad kundförlust.

 6360. Garantikostnader

Exempelvis snö- och solgaranti. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 6361. Förändring av garantiavsättning

 6362. Faktiska garantikostnader

 6370. Kostnader för bevakning och larm

På kontot redovisas utgifter som avser bevakning av lokaler eller fastighet utförd av externt vaktbolag, kostnader för överfallslarm, rånlarm, anslutning till larmcentral, larm av lokaler eller fastighet, övervakningskameror, med mera.

64. Förvaltningskostnader

I kontogruppen redovisas de speciella utgifter som avser ett företags förvaltning.På arvoden till fysiska personer (till exempel styrelsearvoden) utgår som regel sociala avgifter eller löneskatt. Källskatt skall innehållas och kontrolluppgift skall lämnas.

 6400. Förvaltningskostnader (gruppkonto)

 6410. Styrelsearvoden som inte är lön

På kontot redovisas arvoden till styrelseledamöter som inte är anställda i företaget och arvoden till anställda i deras egenskap av styrelsemedlemmar.

 6420. Ersättningar till revisor

Här redovisas företagets kostnader för revisionsarvoden till av stämman valda revisorer. Kostnaden för revision skall alltid belasta det år revisionen avser, det vill säga revision/granskning som sker 2008 avseende 2007 års räkenskaper skall belasta 2007 års resultat. I månadsbokslutet bör en reservering göras för en tolftedel av totalkostnaden för revisionen. I samband med bokslut eller slutfakturan från revisionsbyrån justeras eventuellt det reserverade beloppet. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 6421. Revision

 6422. Revisionsverksamhet utöver revision

 6423. Skatterådgivning- revisor

 6424. Övriga tjänster- revisor

 6440. Årsredovisning och delårsrapporter

Här bokförs företagets kostnader för årsredovisning, delårsrapporter och annan information till företagets ägare.

 6450. Bolagsstämma/årsstämma

På detta konto redovisas kostnader i samband med företagets stämma.

 6490. Övriga förvaltningskostnader

På kontot bokförs övriga förvaltningskostnader för vilka inget särskilt konto lagts upp inom kontogruppen.

65. Övriga externa tjänster

I kontogruppen redovisas kostnader för externa främmande tjänster som inte avser arbete i driften av hotell- och restaurangverksamheten. Dessa tjänster kan köpas av andra företag eller enskilda personer som inte är anställda i företaget.Följande tjänster redovisas på dessa konton: • Kostnader för bokföring utförd av extern redovisningsbyrå eller inhyrd ekonom• databehandlingskostnader • konsultarvoden för speciella utredningar• serviceersättningar till branschorganisationer, till exempel Visita • advokat- och rättegångskostnader • bankkostnader, med mera Följande kostnader för främmande tjänster skall inte redovisas i den här kontogruppen• Externt anlitad arbetskraft för städ och disk (kontogrupp 71 Entreprenader)• Tjänster som avser personalrekrytering (konto 7691)• Reparationer och underhåll (kontogrupp 50, 55 och 77)• Reparation och underhåll av bilar och andra transportmedel (kontogrupp 56)• Frakter och transporter (kontogrupp 57)• Tjänster som avser reklam (kontogrupp 59)• Tjänster som avser tele och post (kontogrupp 62)

 6500. Övriga externa tjänster (gruppkonto)

 6530. Redovisningstjänster

Här redovisas kostnader för bokföringshjälp av redovisningsbyrå, redovisningskonsult eller revisor. Utöver bokföringshjälp redovisas här kostnader för extern hjälp med upprättande av moms- och skattedeklarationer, bokslut- års- och koncernredovisning samt budgetering och kalkylering. Revisionsarvoden bokförs på konto ’6420 Ersättningar till revisor’.

 6540. IT-tjänster

På detta konto redovisas kostnader för datasystem, bland annat service- och supportavtal för hotell- och restaurangsystem, nyttjandeavgifter för vissa programvaror, utvecklingsavgifter för vissa programvaror, serviceavtal på hårdvara, konsultarvoden för till exempel förändring av programvaror, m m, som har direkt koppling till serviceavtal för hotell- och restaurangdatasystem. Leasing av datautrustning bokförs på konto ’7712 Hyra datorsystem’. Inköp av dataprogram bokförs på konto ’5420 Dataprogram’. Inköp av datatillbehör bokförs på konto ’5461 El-material och datatillbehör’

 6550. Konsultarvoden

Här redovisas kostnader för konsulter avseende utredningar, administrativa, tekniska, skatterättsliga eller ekonomiska frågor. Kontot används inte för:• reklamundersökningar (konto ”5990 Övriga kostnader för reklam och PR”)• konsultarvoden som avser personalrekrytering (konto ”7691 Personalrekrytering”)• Advokatkostnader och andra kostnader för juridisk hjälp (konto ”6580 Advokat- och rättegångskostnader”) • Konceptutveckling vad gäller inredning, mat och dryck, service och driftsmetoder (konto ”6660 Produktutveckling”)

 6570. Bankkostnader

På detta konto redovisas sådana avgifter och provisioner till banker som avser bankers tjänster i samband med betalningsförmedling, valutatransaktioner, kassahantering m m.Aviavgifter i samband med amortering och räntebetalning på lån kan betraktas som ränta och bokföras på konto ’8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder’. Kontot används inte för inkasso, som redovisas på konto ’6060 Kreditförsäljningskostnader’. Utgifter för kontokortshantering (även om den utförs av banken) betraktas som intäktskorrigeringar och bokförs på konto ’3760 Bank- och kreditkortsavgifter’.

 6580. Advokat- och rättegångskostnader

Här redovisas sådana advokat- och rättegångskostnader som har direkt samband med företagets affärsverksamhet och som gäller juridiskt biträde angående till exempel avtalsfrågor, hyresförhandlingar, varumärkesfrågor, skadeståndskrav i samband med affärsverksamhet samt rättsskydd.

 6590. Övriga externa tjänster

På kontot redovisas kostnader för övriga externa tjänster för vilka inte något särskilt konto lagts upp.

66. Undersökningar och produktutveckling

I kontogruppen redovisas kostnader för undersökningar och produktutveckling. Denna kontogrupp är en branschanpassning från BAS för att tydligt urskilja kostnader för utveckling inom hotell och restaurang. I denna kontogrupp redovisas alla kostnader som avser någon form av produktutveckling. Exempel på produktutveckling är test av nya maträtter, studiebesök på andra hotell och restauranger, inköp av statistik, marknadsundersökningar bland gäster samt kostnader för utveckling och/eller förbättring av koncept för mat, dryck, service och driftsmetoder.

 6610. Marknadsundersökningar

På detta konto bokförs kostnader för gästundersökningar, marknadskartläggningar och andra undersökningar som är av vikt för att utveckla verksamheten. På kontot kan trycksaker, kostnader för intervjuer, sammanställningar och presentationer bokföras.

 6620. Branschstatistik

På detta konto redovisas inköp av statistik från bland annat Visita, SCB, regionala organisationer och frivilliga medlemsorganisationer.

 6650. Studiebesök

Här redovisas kostnader i samband med studiebesök på andra hotell, restauranger, mötes och hälsa och rekreationsanläggningar.Huvudsyftet med ett studiebesök skall vara att få nya idéer och kunskaper som direkt är användbara i hotellets eller restaurangens verksamhet. Exempel är att bo på konkurrerande hotell eller att besöka konkurrerande restaurang eller andra hotell och restauranger som är intressanta för den egna verksamheten avseende mat och dryck, service, hotellrum, inredning och driftsmetoder. För att utveckla den egna verksamheten bör en löpande bevakning ske av nya idéer och koncept. Företaget bör utarbeta regler för hur studiebesöken skall gå till och följas upp.På detta konto bokförs inte representation som görs med företagets kunder. Kostnader för detta bokförs på konto ’6071 Representation, avdragsgill’ och ’6072 Representation, ej avdragsgill’.På detta konto bokförs inte heller personalrepresentation (konto 7631 och 7632) eller kost och logi i samband med resor (konto 5830).

 6660. Produktutveckling

Här bokförs kostnader för utveckling av nya koncept för hotell och restauranger. Exempel är kostnader för arkitekter, ritningar, skisser, varuprover, konsultarvoden för konceptutveckling och presentationer.

 6670. Provköp och produkttester

På detta konto redovisas provköp av till exempel mat och drycker för att användas vid utveckling av nya maträtter och drycker. Huvudsyftet att avskilja kostnaden för produktutveckling är att öka kontrollen på varukostnaden i förhållande till försäljningen.

67. Fri grupp

68. Fri grupp

69. Övriga externa kostnader

Kontot debiteras för utgifter för varumärkesansökningar, såsom inlämningsavgift, prioriteringshandling och förnyelseavgift för varumärken. Kontot debiteras även för utgifter för mönsteransökningar, såsom ritningar, inlämningsavgift, överlåtelse- och prioriteringshandling samt förnyelseavgift för mönster.

 6900. Övriga externa kostnader (gruppkonto)

 6910. Licensavgifter och royalties

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 6911. Radio, TV, dvd

På detta konto debiteras kostnader för TV-licenser (En för påbörjat tiotal gästrum), kabel-TV-avgifter och avgifter till TV-kanaler (till exempel CNN, MTV, Eurosport, Filmnet, med flera) och inhyrd dvd-film för gratis visning. Kostnaden för Betal-TV redovisas på ’4115 TV'.

 6912. STIM-avgifter

På detta konto debiteras kostnader för STIM-avgifter.

 6913. SAMI/IFPI-avgifter

På detta konto debiteras avgifter till SAMI och IFPI.

 6930. Kostnader för varumärken med mera

Kontot debiteras för utgifter för varumärkesansökningar, såsom inlämningsavgift, prioriteringshandling och förnyelseavgift för varumärken. Kontot debiteras även för utgifter för mönsteransökningar, såsom ritningar, inlämningsavgift, överlåtelse- och prioriteringshandling samt förnyelseavgift för mönster.Även ombudsarvoden för utländska varumärken och varumärkesansökningar, mönster och mönsteransökningar redovisas på detta konto.

 6940. Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter

Här bokförs avgifter till statliga kontroll- respektive provningsanstalter för utförda kontroller och prov, som föreskrivs enligt lag. Detta avser bland annat hygienkontroller och hissprovning. På detta konto bokförs även andra avgifter som tas ut av myndigheter, till exempel för tillstånd och falsklarm samt stämpelavgifter. Det kan i vissa fall vara lämpligt att dela upp de olika avgiftstyperna på underkonton. Livsmedelslagen - egenkontroll Egenkontroll innebär att företaget själv kontrollerar renlighet, temperaturer och hygien. Kontrollerna skall dokumenteras skriftligen. Genom att kontrollera temperaturen på ankommande frysvaror, i kyl- och frysrum och på kyld och varmhållen mat samt genom kontroll att rengöringen är effektiv får företaget garantier för att produkterna håller hög kvalitet och att de inte är hälsofarliga. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna kontrollerar att företagen sköter egenkontrollen och gör en noggrannare kontroll om behov föreligger.

 6950. Tillsynsavgifter myndigheter

På kontot redovisas avgifter som företaget betalar till myndigheter gällande kontroll och tillsyn över företagets tillämpning av fastställda regler, till exempel hantering av miljöfarligt avfall. Liksom för konto ’6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter’, kan det vara lämpligt att lägga upp underkonton.

 6970. Tidningar, tidskrifter och facklitteratur

På detta konto redovisas kostnader för prenumerationer och inköp av tidningar, tidskrifter, facklitteratur samt CD-information.

 6981. Serviceavgifter, avdragsgilla

Här redovisas serviceavgifter till branschorganisationer och andra intresseorganisationer, exempelvis Visita och Svenskt Näringsliv, som är skattemässigt avdragsgilla.

 6982. Medlemsavgifter, ej avdragsgilla

Här redovisas medlemsavgifter till branschorganisationer och andra intresseorganisationer, exempelvis Visita och Svenskt Näringsliv, som inte är skattemässigt avdragsgilla.

 6991. Övriga externa kostnader, avdragsgilla

På kontot redovisas samtliga övriga avdragsgilla kostnader om särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 50-69.

 6992. Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla

På kontot redovisas samtliga övriga kostnader som inte är avdragsgilla om särskilda konton inte lagts upp i kontogrupperna 50-69.

 6993. Lämnade bidrag och gåvor

På detta konto redovisas bidrag, donationer och gåvor (större belopp) som inte har direkt samband med företagets ordinarie verksamhet och inte har klassificerats som extraordinära. Exempel är bidrag till stipendiefonder, stiftelser och välgörande ändamål.

7. Kostnader för personal

I kontogrupperna 70-76 redovisas samtliga kostnader för företagets personal. Med företagets personal avses dels olika kategorier av anställda, som kollektivanställda (inom HRF: s och SMF: s avtalsområde), tjänstemän (inom Unionens avtalsområde) och företagsledare, dels uppdragstagare som enligt sociallagstiftningen likställs med anställda, till exempel ej kollektivanställda musiker. I kontoklassen bokförs även utgifter som avser tidigare anställda som pensionerats. Mer informations finns i vår kontoplan i PDF format enl länk http://visita.se/Branschfragor/branschfragor1/Kontoplan/

70. Löner till kollektivanställda

I den här kontogruppen redovisas bruttolöner till anställda inom HRF: s och SMF: s avtalsområde. Här redovisas bruttolöner till samtliga anställda i driften, till exempel kockar, servitörer, bartendrar, diskare, städare, receptionister, mötesvärdar, fastighetsskötare, vaktmästare, med flera.Arbetande driftsledare räknas som kollektivanställd personal. Hit kan räknas arbetande assisterande husfruar, hovmästare och receptionschefer.Vid behov kan konto läggas upp för löner till kollektivanställda (utlandsanställda). Se även BAS-boken.

 7010. Löner till kollektivanställda

 7011. Löner till fast anställd personal kollektivanställda

Här redovisas bruttolön för alla fast anställda inom HRF: s avtalsområde, till exempel receptionister, städpersonal, kockar, servitriser och fastighetsskötare.

 7012. Vinstandelar/bonus till kollektivanställda

Här bokförs utbetald bonus till kollektivanställda. Semesterersättning utgår oftast inte på beloppet, vilket skall framgå av vinstdelnings- eller bonusavtal.

 7013. Löner till kollektivanställda ungdomar födda 1987 och senare.

Här bokförs utbetald bruttolön till kollektivanställda som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Under 2013 gäller nedsättningen för ungdomar födda 1987 och senare (sociala avgifter 15,49 %). För personer födda 1986 och tidigare ska avgifterna betalas utan nedsättning (sociala avgifter 31,42 %).

 7015. Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)

Kontot debiteras för redovisning av bruttolöner till kollektivanställda som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.

 7016. Vinstandelar till kollektivanställda

Kontot debiteras för särredovisning av utbetalning av vinstandelar till kollektivanställda som är födda 1937 eller tidigare.

 7017. Övriga semesterlönegrundande löneavdrag kollektivanställda

Här krediteras övriga semesterlönegrundande avdrag från ordinarie bruttolön. Detta är till exempel föräldraledighet. Detta konto läggs upp i system utan eget lönesystem och i ekonomisystem som möjliggör automatkontering.

 7019. Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda

Kontot används för innestående löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid och mertid som skall sparas och ännu ej tagits ut i till exempel ledighet, ”komptidsskuld”. All övertid respektive mertid bör bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. Motkonto är ’2910 Upplupna löner'.

 7030. Löner till extrapersonal

Här konteras bruttolön för all extrapersonal inom HRF: s avtalsområde, till exempel receptionister, städpersonal, kockar, servitriser och fastighetsskötare. Vid löneberäkning är det vanligt, och rekommenderas av VISITA, att semesterersättning utbetalas samtidigt med lönen.

 7040. Löner till musiker och underhållare

Här konteras bruttolön till musiker och underhållare som är tillfälligt anställda av hotellet/restaurangen. Vid löneberäkning skall semesterersättning utbetalas samtidigt med lönen. Om musiker hyrts in mot faktura för vidare debitering till gästen/mötet skall till exempel konto ’4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader’ eller konto ’3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa’ användas.

 7080. Lön till kollektivanställda för ej arbetad tid

Här bokförs lön som utbetalas för ej arbetad tid, till exempel extra ledighetsdagar.Sjukfrånvaro För att den anställde skall få sjuklön måste han/hon anmäla sjukfrånvaro till företaget. Där registreras datum och tid för sjukanmälan, orsak, beräknad återkomst samt var och när han/hon kan nås. Sjuklön betalas av företaget t o m den 14: e sjukdagen. Den 15: e sjukdagen ska företaget sjukanmäla den anställde till Försäkringskassan. Företaget är skyldigt att föra statistik på sjukfrånvaron.

 7082. Utbetald sjuklön till kollektivanställda

Här bokförs sjuklön, vilket utbetalas först efter det att den anställde lämnat försäkran om sjukdomens omfattning och orsak.För den första sjukfrånvarodagen eller del av dag, som skulle ha varit arbetsdag, utges ingen sjuklön (karensdag). Antal karensdagar är maximalt tio under en tolvmånadersperiod. Återinsjuknande inom fem kalenderdagar räknas som fortsättning på samma sjukperiod.

 7083. Föräldraersättning till kollektivanställda

 7085. Semesterlöner till kollektivanställda

 7088. Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid

Här redovisas kostnader för röda dagar.

 7090. Förändring semesterlöneskuld

I samband med utbetalning av semesterlön skall semesterlöneskulden justeras med motsvarande belopp. Kontot skall tillsammans med konto ‘7290 Förändring av semesterlöneskuld’ utgöra mellanskillnaden mellan föregående år och årets reservering på konto ’2920 Upplupna semesterlöner’.Exempel på semesterreserveringKollektivanställda har enligt semesterlagen 25 semesterdagar per år. Enligt avtal skall ett påslag på 12,72 procent beräknas på utbetald lön. Varje månad skall 12,72 procent av lönesumman avsättas till en semesterlöneskuld. Vid semester skall medel tas från denna reserv. Vid årets slut görs en avstämning av reserven mot innestående semester.Detta bokföringssätt gör att semesterkostnaden fördelas jämnt över året (alltid 12,72 procent av lönesumman) vilket gör att jämförelserna mellan månaderna blir rättvisare och företagets resultat blir rättvisande även vid semesterNär den anställde har semester skall bruttolönen och semesterersättning bokföras på konto ’7082 Semesterlöner till kollektivanställda’ istället för på konto ’7011 Löner till fast anställd personal'. Motsvarande belopp återförs från 2920 'Upplupna semesterlöner' till 7090 'Förändring semesterlöneskuld'.Vid behov läggs konton upp för semesterreservering:.

 7091. Beräknad semesterlön

 7092. Utbetald semesterlön

71. Kostnader för entreprenader

Alla former av kostnader för arbetskraft skall jämställas med personalkostnader för att företaget skall kunna använda branschens nyckeltal och för att få ökad jämförbarhet mellan branschens företag. Detta innebär att entreprenader har fått ett eget konto. På dessa konton skall endast den typen av entreprenader bokföras som avser den löpande driften av hotellet eller restaurangen. Dessa skall också ingå i statistiken för antal arbetade timmar, se kontoklass 9.I denna kontogrupp skall inte följande tjänster bokföras:• Redovisningstjänster, se konto ’6530 Redovisningstjänster’.• IT-tjänster, se konto ’6540 IT-tjänster’.• Konsultarvoden, se konto ’6550 Konsultarvoden’ och konto ’6660 Produktutveckling’.• Advokatkostnader, se konto ’6580 Advokat- och rättegångskostnader’.• Revisionsarvoden, se konto ’6420 Ersättningar till revisor’.

 7100. Entreprenader

Vid behov kan kontot underindelas i följande konton:

 7111. Entreprenader, städning

 7112. Entreprenader, disk

 7113. Entreprenader, kök

 7114. Entreprenader, servering

 7115. Entreprenader, bevakning

(avser dörrvakter och vakter vid tillställningar) Bevakning som avser rondering och larm bokförs på konto ’6370 Kostnader för bevakning och larm’.

 7116. Entreprenader, musik

 7117. Entreprenader, garderob

 7118. Entreprenader, reception

 7119. Entreprenader, möblering

 7190. Utlånad/utfakturerad personal

Detta konto används till exempel när man tillfälligt hyr ut personal. Detta är ganska vanligt i en koncern där medarbetare lånas ut mellan bolagen. Förslagsvis används rent praktiskt ett konto i 39-serien (övriga rörelseintäkter). Detta för att kunna stämma av mervärdeskatten. Därefter omförs summan via ett korrektivkonto i samma serie, vilket krediteras konto ’7190, Utlånad/utfakturerad personal’.

72. Löner till tjänstemän och företagsledare

I den här kontogruppen redovisas bruttolöner till tjänstemän inom Unionens med fleras avtalsområde samt företagsledare. Till tjänstemän hör teamledare, hotell- och restaurangchefer, säljare, administrativ personal med flera.Vid behov kan särskilt konto läggas upp för löner till utlandsanställda tjänstemän och företagsledare. Se även BAS-boken.

 7210. Löner till tjänstemän

 7211. Löner till fast anställd personal tjänstemän

Här konteras bruttolön för alla tjänstemän, till exempel teamledare, hotell- och restaurangchefer, säljare, administrativ personal och företagsledning (födda 1948 och senare sociala avgifter 31,42 % födda 1938-1947 sociala avgifter 10,21 %)

 7212. Vinstandelar/bonus till tjänstemän

Här bokförs utbetald bonus till tjänstemän. Semesterersättning utgår oftast inte på beloppet, vilket skall framgå av vinstdelnings- eller bonusavtal.

 7213. Löner till tjänstemän ungdomar födda 1987 och senare

Här bokförs utbetald bruttolön till tjänstemän som vid årets ingång inte har fyllt 26 år Under 2013 gäller nedsättningen för födda 1987 och senare (sociala avgifter 15,49 %). För personer födda 1986 och tidigare ska avgifterna betalas utan nedsättning. (Sociala avgifter 31,42 %).

 7215. Löner till tjänstemän

Kontot debiteras för bruttolöner till tjänstemän som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.

 7216. Vinstandelar till tjänstemän

Kontot debiteras för särredovisning av vinstandelar till tjänstemän som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.

 7217. Övriga semesterlönegrundande löneavdrag tjänstemän

Här krediteras övriga semesterlönegrundande avdrag från ordinarie bruttolön. Detta är till exempel föräldraledighet. Detta konto läggs upp i system utan eget lönesystem och i ekonomisystem som möjliggör automatkontering.

 7219. Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän

Kontot används för innestående löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid och mertid som skall sparas och ännu ej tagits ut i till exempel ledighet ”komptidsskuld”. All övertid respektive mertid skall bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. Motkonto blir ’2910 Upplupna löner'.

 7220. Löner till företagsledare

Här redovisas lön till företagsledare/verkställande direktör.

 7222. Tantiem till företagsledare

Här redovisas tantiem till företagsledare/verkställande direktör.

 7223. Löner till företagsledare ungdomar födda 1987 och senare

Här bokförs utbetald bruttolön till företagsledare som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Under 2013 gäller nedsättningen för födda 1987 och senare (sociala avgifter 15,49 %). För personer födda 1986 och tidigare ska avgifterna betalas utan nedsättning (sociala avgifter 31,42 %)

 7225. Löner till företagsledare (avgiftsbefriade)

Kontot debiteras för bruttolöner till företagsledare som är födda 1937 eller tidigare. För denna kategori anställda ska inga sociala avgifter betalas.

 7229. Upplupna löner och vinstandelar till företagsledare

Kontot används för innestående löner, det vill säga löner som har intjänats men inte betalats ut. Detta gäller till exempel övertid och mertid som skall sparas och ännu ej tagits ut i till exempel ledighet. All övertid respektive mertid skall bokföras, eftersom det annars ofta uppstår en kraftig kostnad vid slutlön. Motkonto blir ’2910 Upplupna löner'.

 7230. Löner till extra anställda tjänstemän

Här redovisas bruttolön för all extrapersonal inom Unionens avtalsområde, till exempel teamledare, hotell- och restaurangchefer och säljare. Vid löneberäkning är det vanligt att semesterersättning utbetalas samtidigt med lönen.

 7240. Styrelsearvoden

På kontot redovisas arvoden till styrelseledamöten som är anställda i företaget

 7280. Lön till tjänstemän för ej arbetad tid

Här bokförs lön för ej arbetad tid, till exempel extra ledighetsdagar.

 7282. Utbetald sjuklön till tjänstemän

Sjuklön utbetalas först efter det att den anställde lämnat försäkran om sjukdomens omfattning och orsak.För den första sjukfrånvarodagen eller del av dag, som skulle ha varit arbetsdag, utges ingen sjuklön (karensdag). Antal karensdagar är maximalt tio under en tolvmånadersperiod. Återinsjuknande inom fem kalenderdagar räknas som fortsättning på samma sjukperiodÄven sjuklönereservering bokförs här..

 7283. Föräldraersättning till tjänstemän

 7284. Föräldraersättning till företagsledare

 7285. Semesterlöner till tjänstemän

 7286. Semesterlöner till företagsledare

 7289. Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid

 7290. Förändring semesterlöneskuld

I samband med utbetalning av semesterlön skall semesterlöneskulden justeras med motsvarande belopp.Kontot skall tillsammans med konto ‘7090 Förändring av semesterlöneskuld’ utgöra mellanskillnaden mellan föregående år och årets reservering på konto ’2920 Upplupna semesterlöner’.Exempel på semesterreserveringTjänstemän har enligt semesterlagen 25 semesterdagar per år, men har ofta fler dagar enligt individuellt avtal. Ibland ersätter en extra semestervecka särskild ersättning för ob eller övertidsersättning. Varje månad beräknas antal intjänande semesterdagar. Det kan t ex vara 31 dagar/365 dagar x 25 dagars semesterrätt = 2,1 dagar. Värdet per dag utgörs av 5,4% av månadslönen. Den framräknade summan avsätts till en semesterlöneskuld. Vid semester skall medel tas från denna reserv. Vid bokslut görs en avstämning av reserven mot innestående semester.Detta bokföringssätt gör att semesterkostnaden fördelas jämnt över året vilket gör att jämförelserna mellan månaderna blir rättvisare och företagets resultat blir rättvisande även vid semester.När den anställde har semester skall bruttolönen och semesterersättning bokföras på konto ”7285 Semesterlöner till tjänstemän” i stället för på konto ”7211 Löner till fast anställd personal”. Motsvarande belopp återförs från ”2920 Upplupna semesterlöner” till ”7290 Förändring semesterlöneskuld”.Vid behov läggs konton upp för semesterreservering:

 7291. Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän

 7292. Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare

73. Kostnadsersättningar och naturaförmåner

I kontogruppen redovisas individuellt utgående kostnadsersättningar utöver lön samt kontanta ersättningar som betalas ut till personal för kostnader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen. Sådana ersättningar kan vara skattefria inom av Skatteverket (www.skatteverket.se) fastställda gränser. För överskjutande belopp skall källskatt innehållas och sociala avgifter erläggas.

 7300. Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

 7312. Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar

På kontot redovisas kontanta ersättningar från förslagsverksamheten för förslag och ersättningar för uppfinningar.

 7319. Övriga kontanta extraersättningar

Kontot debiteras för övriga ersättningar för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. På kontot kan även ersättningar till anställda avseende egenavgifter i offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård debiteras. Även ersättningar avseende egenavgift vid läkemedelsinköp debiteras kontot.

 7320. Traktamenten vid tjänsteresa

Kontot används för schablonmässigt beräknade ersättningar till personal för kostnader för kost vid tjänsteresa. För att ett traktamente skall vara skattefritt för mottagaren krävs alltid att tjänsteresan varit förknippad med övernattning och att beloppet ryms inom de beloppsramar som anges av Skatteverket (www.skatteverket.se). Endagstraktamenten är till sin helhet skattepliktiga och betraktas som lön vid upprättande av kontrolluppgift. Vid behov kan kontot underindelas.

 7321. Skattefria traktamenten, Sverige

 7322. Skattepliktiga traktamenten, Sverige

 7323. Skattefria traktamenten, utlandet

 7324. Skattepliktiga traktamenten, utlandet

 7330. Bilersättningar

Bilersättning som betalas ut till anställd kan delas upp på skattefri del som fastställs av Skatteverket (www.skatteverket.se) och en överskjutande skattepliktig del. För skattefria utbetalningar skall källskatt inte innehållas eller arbetsgivaravgifter erläggas. Bilersättning som överstiger det skattefria beloppet betraktas som lön för vilken källskatt skall dras och arbetsgivaravgifter betalas. Den skattefria bilersättningen uppgår för 2013 till 18:50 kronor per mil.

 7331. Skattefria bilersättningar

 7332. Skattepliktiga bilersättningar

 7333. Ersättning för trängselskatt, skattefri

Ersättning till anställda för trängselskatt som avser egen bil och resor i tjänsten bokförs på detta konto.

 7380. Kostnader för förmåner till anställda

På kontot redovisas företagets kostnader för förmåner till anställda, om dessa kostnader kan särredovisas. På dessa skall sociala avgifter beräknas och källskatt dras. Vid behov kan kontot underindelas:

 7381. Kostnader för fri bostad

På kontot redovisas de hyresutgifter för bostäder som företaget hyr för den anställdes räkning och som utgör förmån för den anställde.

 7382. Kostnader för fria eller subventionerade måltider

På kontot redovisas företagets utgifter för fria eller subventionerade måltider, som utgör förmån för den anställde.Kost på arbetsplatsen omfattar normalt en måltid samt ett kaffemål. För kost betalar den anställde en i kollektivavtalet fastställd summa, oftast genom löneavdrag. Från 2008-05-01 betalar den anställde 34 kr per måltid. Under 2008 uppgår kostförmånsvärdet enligt Skatteverket till 70 kr (inkl moms). Mellanskillnaden (f n alltså 36 kr) utgör kostförmån, vilken är underlag för arbetsgivaravgift. Intäkten bokförs på ”3230 Personalmat”. Rent praktiskt krediteras alltså kostavdraget på konto 3230 (reducerat med 25% moms). Kostförmånen debiteras konto 7382 och ett korrektivkonto krediteras med motsvarande belopp. På beloppet som bokförs på konto 7382 utgår arbetsgivaravgifter. Kostnaden för kost för medarbetaren utgörs av kostavdraget samt skatt på kostförmånen.

 7383. Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen

På kontot redovisas företagets utgifter för transporter av anställda till och från arbetsplatsen, som utgör förmån för den anställde.

 7384. Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder

Arbetskläder är skattefria om med arbetskläder avses, förutom skyddskläder och överdragskläder, kläder som är särskilt avpassade för arbetet och inte lämpligen kan användas privat. Samtliga arbetskläder, som inte är att betrakta som speciell uniform, är skattepliktiga. På detta konto skall även tvätt av arbetskläder redovisas.

 7385. Kostnader för fri bil

På kontot redovisas företagets utgifter för de bilar som disponeras av den anställde och som utgör förmån för den anställde.

 7386. Subventionerad ränta

På kontot redovisas förmån av subventionerade lån

 7387. Kostnader för lånedatorer

På kontot redovisas utgifter för datorer sin disponeras av den anställde och som utgör förmån för den anställde. Från och med 1 januari, 2007 ska för privat bruk använda en datorutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller inom ramen för ett s.k. lånedatorprogram i fortsättningen tas upp till beskattning och värderas till 2 400 kronor per år.

 7388. Anställdas ersättning för erhållna förmåner

Kontot krediteras för de ersättningar som anställda erlägger, till exempel genom löneavdrag, för en erhållen förmån.

 7389. Övriga kostnader för förmåner

På detta konto redovisas företagets kostnader för övriga skattepliktiga förmåner som uppgår till mindre belopp och inte omfattas av ovanstående konton. Detta kan till exempel vara städning, fri dagstidning, fri telefon och fri semesterbostad. I regel är alla förmåner som tillhandahålls på grund av tjänsten skattepliktiga. Vissa undantag finns emellertid. Dessa är bland annat avtalsgrupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring, fri hälso- och sjukvård, företagshälsovård, fria läkemedel, fria arbetskläder och fri uniform, julgåvor av mindre värde till anställda och personalvårdsförmåner (till exempel fritt kaffe, sedvanliga rabatter, enklare slag av motion).

 7391. Kostnad för vägtull/trängselskatteförmån

Trängselskatt som erläggs för tjänstebil och som avser privata resor bokförs på detta konto.

 7392. Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

74. Pensionskostnader

I kontogruppen redovisas arbetsgivarens utgifter för kompletterande pensionsförmåner. Observera!Pensionskostnader skall aldrig periodiseras över åren.

 7400. Pensionskostnader (gruppkonto)

 7410. Pensionsförsäkringspremier

På detta konto redovisas avgifter för såväl kollektivt tecknade pensionsförsäkringar som tillkommit genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som individuellt tecknade pensionsförsäkringar. Här skall bland annat avgifter till Alecta och andra försäkringsbolag redovisas. På de flesta pensionsförsäkringsavgifterna skall särskild löneskatt betalas.Vid behov kan kontot underindelas:

 7411. Premier för kollektiva pensionsförsäkringar

 7412. Premier för individuella pensionsförsäkringar

 7420. Förändring av pensionsskuld

Kontot används om arbetsgivaren säkerställer sin pensionsutfästelse genom redovisning av pensionsskuld enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse. På detta konto redovisas kostnaden för nettoförändring i pensionsskuld, medan pensionsutbetalningarna debiteras på konto ’7460 Pensionsutbetalningar’.

 7430. Avdrag för räntedel i pensionskostnad

 7460. Pensionsutbetalningar

 7490. Övriga pensionskostnader

Kontot debiteras för övriga pensionskostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

75. Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

I kontogruppen redovisas sociala och andra avgifter enligt lag och avtal omfattande lagstadgade arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatt samt sociala avgifter enligt avtal.

 7510. Lagstadgade arbetsgivaravgifter

På kontot redovisas de lagstadgade arbetsgivaravgifter som företaget betalar enligt skattedeklaration. De omfattar avgifter för ATP, folkpension (AFP), sjukförsäkring, grupplivförsäkring, avgångsbidrag, avgångsersättning, trygghetsförsäkring, med mera Vid behov kan kontot underindelas:

 7511. Arbetsgivaravgifter för lön och ersättningar

Arbetsgivaravgifter skall erläggas för utbetalda löner och skattepliktiga ersättningar, på minst 1 000 kronor per år, som har betalats till någon i form av kontant lön eller skattepliktiga förmåner. Arbetsgivaravgifter utgår inte på ersättning till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Istället betalar arbetsgivaren löneskatt. Kontot debiteras för den beräknade arbetsgivaravgiften och konto ’2730 Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift’ krediteras.

 7512. Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden

Skatteverket fastställer värdet av de förmåner för vilka källskatt och arbetsgivaravgifter skall beräknas (se www.skatteverket.se). Dessa värden ligger till grund för arbetsgivaravgiften, som inte baseras på faktiska kostnader. Kontot debiteras för den beräknade arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet, och konto ’2730 Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift’ krediteras.

 7515. Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar

På detta konto bokförs arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (med underlag från kontogrupp 73).

 7516. Sociala avgifter på arvoden

På detta konto bokförs arbetsgivaravgifter på arvoden, till exempel styrelsearvoden (konto ’6410 Styrelsearvoden’).

 7519. Arbetsgivaravgifter semesterreserv och löneskuld

På detta konto bokförs arbetsgivaravgifter på semesterreserv och upplupna ej utbetalda löner.

 7530. Särskild löneskatt

Särskild löneskatt utgår på löner och ersättningar till anställda som året innan fyllt 65 år. Skatten betalas genom redovisning på skattedeklarationen, enligt en särskilt fastställd procentsats och enligt samma regler som för arbetsgivaravgifter. Motkonto är konto ’2732 Avräkning för särskild löneskatt’. Särskild löneskatt på upplupna löner och ersättningar har motkonto ’2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader’.Dessutom utgår särskild löneskatt på arbetsgivarens pensionskostnad med samma procentsats med redovisningen sker via företagets Inkomstdeklaration en gång per år.Vid behov kan kontot underindelas:

 7531. Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar

 7550. Avkastningsskatt på pensionsmedel

Kontot debiteras för avkastningsskatt på pensionsmedel för arbetsgivare som i sin balansräkning gjort en avsättning i kontogrupp 22.

 7560. Arbetsgivaravgifter ungdomar födda 1987 och senare

Här bokförs arbetsgivaravgifter till anställda som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Under 2013 gäller nedsättningen för födda 1987 eller senare. För dessa personer betalar arbetsgivaren under 2013 en avgift på 15,49 %. För personer födda 1986 och tidigare ska avgifterna betalas utan nedsättning 31,42 %.

 7570. Premier för arbetsmarknadsförsäkringar

På detta konto redovisas av arbetsgivaren erlagda avgifter till AFA/FORA. Avgifterna, som inkluderar premier, redovisas i en tabell under avsnittet ”Arbetsmarknadsförsäkringar”.

 7571. Arbetsmarknadsförsäkringar

Kontot debiteras i den löpande redovisningen för utgifter för arbetsmarknadsförsäkringar från FORA mm. I bokslutet används kontot för arbetsmarknadsförsäkringar, utom de som avser pensionsförsäkringspremier som inte skall dras av och som bokförs på konto 7572 och 2959. Motkonto 1688 och 2951.

 7572. Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost

Kontot debiteras i bokslutet för den del av kostnaderna för arbetsmarknadsförsäkringar som avser pensionsförsäkringspremier som inte ska dras av vid årets beskattning, motkonto 2959

 7580. Gruppförsäkringspremier

På kontot redovisas grupplivförsäkringspremier.

 7590. Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Här bokförs övriga sociala avgifter för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

76. Övriga personalkostnader

I kontogruppen redovisas övriga personalkostnader, såsom för utbildning, sjuk- och hälsovård samt övriga kostnader för personalsocial verksamhet. Här ingår av arbetsgivaren direkt betalda utgifter för sådana ändamål.

 7610. Utbildning

På kontot redovisas direkt betalda utgifter för utbildning avseende inskolning, fortbildning, omskolning och vidareutbildning samt avgifter för externa kurser.Utgifter för utbildning inom företaget i form av interna kurser skall omfatta endast särkostnaderna för sådan utbildning, till exempel arvoden till utomstående lärare, utgifter för hyrda hjälpmedel, etcetera. Utgifter för företagets egna resurser, till exempel lokaler, hjälpmedel, personal, redovisas på tillämplig kontonResekostnader i samband med utbildning redovisas på konton i kontogrupp 58. Observera! Utgifter för utbildning kan inte aktiveras som immateriell anläggningstillgång. .

 7620. Sjuk- och hälsovård

Eftersom arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön är tanken att företagen skall värna mer om sina anställdas hälsa och arbetsmiljö. Det torde därför vara lönsamt att tänka till kring dessa frågor och upprätta en plan på förebyggande hälsovård och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Om arbetsgivaren ersätter den anställde för vård, det vill säga patientavgifter och dylikt, gäller generellt att fri offentligt finansierad hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån samt avdragsgill för företaget. Detta gäller även om vården ges av privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, naprapater, tandläkare etcetera, som är anslutna till Försäkringskassan, då även detta räknas som offentligt finansierad vård. Läkemedel som ersätts av arbetsgivaren innebär också en skattepliktig förmån. Förmån av fri icke offentligt finansierad vård är däremot skattefri för den anställde samt ej avdragsgill för företaget. Kontot används för:• sjukvårdsmaterial, såsom förbands- och förbrukningsartiklar, huvudvärkstabletter, plåster etcetera.• företagshälsovård•läkemedel och vaccin •läkarvårdsersättning • terminalglasögon för arbete vid bildskärm• externa undersökningar i form av specialundersökningar•rehabiliteringVid behov kan kontot underindelas:

 7621. Sjuk- och hälsovård, avdragsgill

 7622. Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill

 7623. Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill

 7630. Personalrepresentation

På kontot redovisas kostnader för representation mot personal i samband med informationsmöten, personalfester och liknande. Även gåvor som utgör personalkostnad bokförs här.Avdragsrätt föreligger i princip oavsett omfattningen av den verksamhet som den skattskyldige bedriver och utan avseende på om representationen vänder sig till en större eller mindre krets. Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art.Avdrag för måltidsutgifter vid intern representation medges med högst 90 kronor plus mervärdesskatt per person.För företagets kringkostnader vid personalfest bland annat lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande bör avdrag medges med skäligt belopp dock högst 180 kronor plus mervärdesskatt per person. Avdrag för utgifter för personalfest bör inte avse fler personalfester än högst två per år. Om anställdas familjemedlemmar eller pensionerade befattningshavare inbjudits att deltaga i personalfest bör avdrag medges även för den andel av utgiften som belöper på dessa personer.Vid behov kan kontot underindelas.

 7631. Personalrepresentation, avdragsgill

 7632. Personalrepresentation, ej avdragsgill

 7650. Sjuklöneförsäkringar

På kontot redovisas kostnader för premie för mindre företags försäkring mot sjuklönekostnader. Försäkringsersättning bokförs på konto ’3997 Sjuklöneersättning’.

 7690. Övriga personalkostnader

På kontot redovisas övriga personalkostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. Vid behov kan kontot underindelas:

 7691. Personalrekrytering

På kontot redovisas kostnader som arbetsgivaren har i samband med rekrytering av personal arbetssökandens, såsom:• resor från annan ort för intervju betalda av arbetsgivaren• bidrag till uppehälle och bostad i samband med rekryteringen• kostnader för språkundervisning före anställningens början• kostnader för anställningsannonser• arvoden till rekryteringskonsulter

 7693. Friskvård och motionsverksamhet

Arbetsgivare kan erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde. Det spelar ingen roll om möjligheten att utöva motionen sker i arbetsgivarens regi eller vid en motionsanläggning som ligger skilt från arbetsplatsen. Antingen kan arbetsgivaren faktureras direkt eller så kan den anställde själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, tennis, badminton, volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Sådana friskvårdsaktiviteter som till exempel Tha Chi, Qi Gong, kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria liksom andra aktiviteter av liknande slag, till exempel enklare former av motionsdans som bugg, folkdans och jazzdans etcetera. Arbetsgivare kan också erbjuda alla sina anställda s.k. kontorsmassage som skattefri förmån. I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning behandlingar av olika slag. Förutom vanlig kroppsmassage kan det exempelvis vara rosenterapi, akupressur, zonterapi och floating. Kurser om rökavvänjning kan erbjudas personalen som friskvård. Detsamma gäller kurser med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning om erbjudandet riktar sig till alla.Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Ett årskort till en gymanläggning till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovanSkattefriheten förutsätter att motions- eller friskvårdsförmånen riktar sig till hela personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier med flera..

 7699. Övriga personalkostnader

På kontot redovisas övriga personalkostnader för vilka speciella underkonton inte har lagts upp under huvudkontot. Här kan till exempel redovisas utgifter för barntillsyn, personaltidning, uppvaktningar och begravningsblommor.

77. Hyror, fastighetskostnader och leasing samt nedskrivningar

I den här kontogruppen redovisas hyra för lokaler, maskiner och inventarier mm, samt nedskrivningar. Hotell- och restaurangkontoplanen avviker från BAS-boken 2008 genom att hyreskostnad samt kapitalkostnader redovisas i enlighet med internationell praxis. Det betyder att vi i resultaträkningen tillför en resultatnivå som gör det möjligt att skilja ut den operativa delen av driften, så att man kan jämföra verksamheter som är ägda och verksamheter som är hyrda. Resultatnivån benämns ofta GOP (Gross Operating Profit).Hyror, fastighetskostnader och leasing

 7710. Hyra/leasing maskiner och inventarier

På detta konto redovisas hyra och leasingkostnader för maskiner och inventarier som används i driften av verksamheten.

 7711. Hyra/leasing hotell-TV

På detta konto redovisas hyreskostnader för TV-apparater/TV-system i hotellrummen.

 7712. Hyra/leasing datorsystem

På detta konto redovisas leasingkostnader för datorsystem, skrivare, telefonväxlar, faxar och annan kommunikationsutrustning.

 7713. Hyra/leasing övriga kontorsmaskiner

På detta konto redovisas leasingkostnader för kontorsmaskiner, till exempel frankeringsmaskiner, kopiatorer och skrivmaskiner.

 7714. Hyra/leasing övriga maskiner

På detta konto redovisas leasingkostnader för maskiner.

 7715. Fasta avgifter telefonväxel

Här redovisas alla fasta avgifter för telefonväxeln, till exempel abonnemang, serviceavgifter, leasingavgifter, reparationer och annat som avser telefonväxeln. Fasta avgifter för direkttelefoner skall belasta konto ’6210 Telekommunikation' för respektive avdelning.

 7721. Franchiseavgifter

På detta konto redovisas kostnader för franchiseavtal, som företaget betalar för rätten att utnyttja exempelvis namn och driftskoncept.

 7722. Varumärkesavgift

På detta konto redovisas kostnaden för rätten att använda varumärken enligt upprättade avtal med varumärkesinnehavaren. Den del av franchiseavgiften som avser varumärket redovisas här om den redovisas separat.

 7730. Management fee

På detta konto redovisas kostnader för managementavtal, som företaget betalar till externt bolag för drift av hotellet och/eller restaurangen.Fr.o.m. 2010 ska tjänster som omfattas av rubriken faktureras utan moms till utländska näringsidkare. När tjänster som omfattas av huvudregeln faktureras utan moms till näringsidkare i andra länder ska det på fakturan anges att omvänd skattskyldighet tillämpas med hänvisning till huvudregeln

 7740. Hyra och arrende för rörelsen

På detta konto redovisas hyra och arrende för rörelsen, det vill säga när företaget inte äger lokaler och/eller inredning utan arrenderar hela rörelsen.

 7750. Lokalhyra

På detta konto redovisas hyreskostnader för hyrda lokaler. Samtliga hyreskostnader kan debiteras detta konto. Såsom hyra bokförs det av fastighetsägaren debiterade beloppet, bestående av grundhyra och de hyrestillägg som ingår i hyresbeloppet, till exempel vatten och avlopp, bränsle/uppvärmning, om dessa inte är specificerade. Finns specifikation bokförs respektive kostnadsslag på där för avsett konto. Vid behov kan underkonton enligt nedan läggas upp:

 7751. Hyra för speciella lokaler

 7752. Hyra för garage

 7756. Hyra för personalbostäder

 7760. Fastighetskostnader, hyrda lokaler och egen fastighet

Detta konto används om fastigheten ägs i verksamheten. Vid behov kan kontot underindelas.

 7761. Reparation och underhåll av egen fastighet

På detta konto redovisas kostnader för reparation och underhåll av fastighet. Dessa kostnader avser alltid fastigheten och ej rörelsen. Här bokförs även inredningsarbeten av förändringskaraktär, såsom nedtagning och uppsättning av väggar, upptagande av dörrar, renovering av fönsterramar, badrum med mera Dessa kostnader kan aktiveras genom att överföras till konto ’1110 Byggnader’.I hyrda fastigheter åligger reparation och underhåll egen fastighet i regel hyresvärden. Kontrollera därför hyresavtalet innan reparationer eller underhåll påbörjas. Betalas reparation och underhåll av rörelsen i hyrda lokaler skall dessa kostnader bokföras på konto ’5070 Reparation och underhåll av lokaler’.

 7762. Försäkringspremier för fastighet

På detta konto redovisas försäkringspremier för fastighetsförsäkring eller den del av den totala försäkringen som kan hänföras till fastigheten.

 7763. Tomträttsavgäld/Markhyra

På detta konto redovisas tomträttsavgäld och/eller annan markhyra.

 7764. Fastighetsskatt

Här redovisas fastighetsskatt, som för närvarande (2008) är 1 % på kommersiella fastigheter. Eftersom fastighetsskatten skall belasta månadens resultat skall den periodiseras jämnt över året. Fastighetsskatten kan även ingå i hyran utan att vara specificerad. Den bokförs då på konto ’7750 Lokalhyra’.

 7769. Övriga kostnader för fastighet

På detta konto redovisas kostnader som inte särredovisats på konto 7700-7768.Nedskrivningar och återföring av nedskrivningarPå dessa konton redovisas nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar samt vissa omsättningstillgångar. Dessutom redovisas även återföringar av nedskrivningar på dessa konton. Nedskrivning skall göras om värdet på tillgången gått ned och denna nedgång bedöms som varaktig. För ytterligare information hänvisas till Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och FAR: s rekommendationer. Notera att nedan konton har fått andra kontonummer än vad BAS08 anger.

 7780. Nedskrivningar av anläggningstillgångar och vissa omsättningstillgångar

Vid behov kan underkonton läggas upp:

 7781. Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar

 7782. Nedskrivning av byggnader och mark

 7783. Nedskrivning av maskiner och inventarier

 7784. Nedskrivning av vissa omsättningstillgångar

 7790. Återföring av nedskrivningar

Vid behov kan underkonton läggas upp:

78. Avskrivningar enligt plan

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall immateriella och materiella anläggningstillgångar med begränsad livslängd skrivas av på ett systematiskt sätt över denna livslängd.

 7810. Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

På kontot redovisas avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstillgångar, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 10.Kostnader för förvärv av franchisekontrakt och rättigheter att använda varumärken skrivs normalt av över kontraktstidens längd.Kostnader för förvärv av hyresrätter skrivs normalt av över kontraktstidens längd.Vid behov kan underkonton läggas upp för de olika slagen av immateriella anläggningstillgångar:

 7811. Avskrivningar på balanserade utgifter

 7812. Avskrivningar på koncessioner med mera

 7814. Avskrivningar på licenser

 7815. Avskrivningar på varumärken

 7816. Avskrivningar på hyresrätter

 7817. Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter

 7819. Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar

 7820. Avskrivningar på byggnader och markanläggningar

På kontot redovisas avskrivningar enligt plan på byggnader och mark, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 11. Se tabellen ovan för uppgift om lämpliga avskrivningstider.Vid behov kan underkonton läggas upp för de olika slagen av byggnader och markanläggningar:

 7821. Avskrivningar på byggnader

 7824. Avskrivningar på markanläggningar

 7829. Avskrivningar på övriga byggnader

 7830. Avskrivningar på maskiner och inventarier

På detta konto redovisas avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier, det vill säga anläggningstillgångar som omfattas av kontogrupp 12. Vid behov kan underkonton läggas upp för de olika slagen av maskiner och inventarier:

 7831. Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

På detta konto redovisas avskrivningar på maskiner som finns på konto ’1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar’.

 7832. Avskrivningar på inventarier

På detta konto redovisas avskrivningar på inventarier som finns på konto ’1220 Inventarier’.

 7833. Avskrivningar på installationer

På detta konto redovisas avskrivningar på installationer som finns på konto ’1230 Installationer’.

 7834. Avskrivningar på bilar och andra transportmedel

På detta konto redovisas avskrivningar på bilar och andra transportmedel som finns på konto ’1240 Bilar och andra transportmedel’.

 7835. Avskrivningar på datorer

På detta konto redovisas avskrivningar på datautrustning/elektronik som finns på konto ’1250 Datorer’.

 7836. Avskrivningar på leasade tillgångar

På detta konto redovisas avskrivningar på leasingavtal som finns på konto ’1260 Leasade tillgångar’.

 7839. Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

 7840. Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

79. Övriga rörelsekostnader

I kontogruppen redovisas övriga rörelsekostnader. För dessa gäller motsvarande vad som återfinns i instruktionerna till kontogrupp 39 Övriga rörelseintäkter. Poster av engångskaraktär, som tidigare redovisades här, har utgått. Rubriceringen saknar stöd i ÅRL och har därför strukits.

 7940. Orealiserade positiva värdeförändringar på säkringsinstrument

 7960. Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

På kontot redovisas valutakursförluster som har samband med kortfristiga fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Valutakursvinster som har samband med kortfristiga fordringar och skulder av rörelsekaraktär bokförs på konto ’3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär’.

 7970. Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

På detta konto redovisas förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 39. Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 7971. Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar

 7972. Förlust vid avyttring av byggnader och mark

 7973. Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier

 7974. Lösen av leasingbil och försäljning av bil, mellanskillnad

 7990. Övriga rörelsekostnader

På kontot redovisas övriga rörelsekostnader för vilka inte särskilda konton lagts upp inom kontogruppen.

80. Resultat från aktier och andelar i koncernföretag

I kontogruppen redovisas företagets samlade inkomster och utgifter från koncernföretag förutom ränteintäkter och räntekostnader. Endast ett fåtal företag i branschen använder dessa konton som kan läggas upp vid behov, se BAS-Kontoplanen.

 8010. Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8012. Utdelning på aktier och andelar i dotterföretag

 8013. Utdelning på aktier och andelar i andra koncernföretag

 8014. Koncernbidrag

 8016. Insatsemission koncernföretag

 8019. Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag

 8020. Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8022. Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag

 8023. Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag

 8030. Resultatandelar från handelsbolag (dotterbolag)

 8070. Nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8072. Nedskrivningar av andelar i dotterföretag

 8073. Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag

 8076. Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag

 8077. Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag

 8078. Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

 8080. Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8082. Återföring av nedskrivningar av andelar i dotterföretag

 8083. Återföring av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag

 8086. Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag

 8087. Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag

 8088. Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

81. Resultat från aktier och andelar i intresseföretag

I kontogruppen redovisas företagets samlade inkomster och utgifter från intresseföretag förutom ränteintäkter och räntekostnader. Endast ett fåtal företag i branschen använder dessa konton som kan läggas upp vid behov se BAS-Kontoplanen.

 8110. Utdelning på aktier och andelar i intresseföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8112. Utdelningar från intresseföretag

 8116. Insatsemission, intresseföretag

 8120. Resultat vid försäljning av aktier och andelar i intresseföretag

 8130. Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)

 8170. Nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8171. Nedskrivningar av andelar i intresseföretag

 8172. Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

 8180. Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8181. Återföring av nedskrivningar av andelar i intresseföretag

 8182. Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

82. Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

I kontogruppen redovisas intäkter och kostnader från övriga aktier och andelar som är anläggningstillgångar, till exempel börsnoterade aktier samt andelar och långfristiga fordringar hos andra än koncern- eller intresseföretag. I kontogruppen redovisas även ränteintäkter från finansiella anläggningstillgångar.

 8210. Utdelning på andelar i andra företag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8212. Utdelningar, övriga företag

 8216. Insatsemission, övriga företag

 8220. Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8221. Resultat vid försäljning av andelar i andra företag (från konto 1350)

 8222. Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag (från konto 138x)

 8230. Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8231. Valutakursvinster på långfristiga fordringar

 8236. Valutakursförluster på långfristiga fordringar

 8240. Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)

 8250. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8251. Ränteintäkter från långfristiga fordringar

 8252. Ränteintäkter från övriga värdepapper

 8254. Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar

På kontot redovisas skattefria ränteintäkter från långfristiga värdepappersinnehav,

 8260. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8261. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag

 8262. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag

 8263. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

 8270. Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8271. Nedskrivningar av andelar i andra företag

 8272. Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag

 8273. Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag

 8280. Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar, hos andra företag

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8281. Återföring av nedskrivningar av andelar i andra företag

 8282. Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag

 8283. Återföring av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag

 8290. Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar

 8291. Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar

 8295. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument

83. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

I den här kontogruppen redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar, kundfordringar och andra omsättningstillgångar samt de realisations- och valutakursdifferenser som avser ovan tillgångar. De vanligaste kontona är ränteintäkter på banktillgodohavanden samt dröjsmålsräntor på kundfordringar.Om företaget har ränteintäkter från koncernföretag bör dessa särredovisas för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.

 8300. Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)

 8310. Ränteintäkter från omsättningstillgångar

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8311. Ränteintäkter från bank

På detta konto redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden m m.

 8312. Ränteintäkter från kortfristiga placeringar

 8313. Ränteintäkter på kundfordringar

På detta konto redovisas erhållna dröjsmålsräntor på kundfordringar.

 8314. Skattefria ränteintäkter

På kontot bokförs ränteintäkter som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto (konto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)’). OBSERVERA att ränteintäkter och räntekostnader inte får kvittas och därför ska motsvarande räntekostnader som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto istället ska bokföras på konto ’8423 Räntekostnader för skatter och avgifter’.På kontot redovisas också ränteintäkter som inte beskattas under den redovisningsperiod som ränteintäkten bokförs (ränta på skogskonto, upphovsmannakonto mm) utan först när de insatta medlen tas ut från banken.

 8320. Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8321. Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar

 8325. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.tillg.)

 8330. Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8331. Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar

 8336. Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar

 8340. Utdelning på kortfristiga placeringar

 8350. Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar

 8360. Övriga ränteintäkter från koncernföretag

Om företaget har ränteintäkter från koncernföretag bör dessa särredovisas på detta konto för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8361. Övriga ränteintäkter från moderföretag

 8362. Övriga ränteintäkter från dotterföretag

 8363. Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag

 8370. Nedskrivningar av kortfristiga placeringar

 8380. Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar

 8390. Övriga finansiella intäkter

84. Räntekostnader och liknande resultatposter

I den här kontogruppen redovisas företagets räntekostnader som avser lånat, i rörelsen investerat kapital och företagets kreditutnyttjande i olika former inklusive leverantörskrediter. De vanligaste kontona är räntekostnader samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder.Om företaget har räntekostnader från koncernföretag bör dessa särredovisas för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.

 8400. Räntekostnader (gruppkonto)

 8410. Räntekostnader för långfristiga skulder

På detta konto redovisas räntekostnader på i näringsverksamheten investerat kapital och räntekostnader som avser företagets kreditutnyttjande såsom räntekostnader på checkräkningskredit. Vid behov kan underkonton läggas upp, till exempel:

 8411. Räntekostnader för obligations-, förlags-, och konvertibla lån

 8412. Räntedel i årets pensionskostnad

 8413. Räntekostnader för checkräkningskredit

Kontot används för räntekostnader på sådana lån som finns redovisade på konto ’2330 Checkräkningskredit’. Kreditavgifter i samband med checkräkningskredit betraktas som räntekostnader. Detsamma gäller aviavgifter eller motsvarande bankavgifter.

 8415. Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut

 8417. Räntekostnader för dold räntekompensation med mera

 8418. Avdragspost för räntesubventioner

 8419. Övriga räntekostnader för långfristiga skulder

 8420. Räntekostnader för kortfristiga skulder

På kontot redovisas räntekostnader för företagets kortfristiga skulder. Vid behov kan underkonton läggas upp, till exempel:

 8421. Räntekostnader till kreditinstitut

Här bokförs övriga räntekostnader på kortfristiga lån som finns redovisade på konto ’2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut’.

 8422. Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder

På detta konto redovisas utbetalda dröjsmålsräntor som avser leverantörsskulder redovisade på konto 2440.

 8423. Räntekostnader för skatter och avgifter

På kontot bokförs räntekostnader som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto (konto ’1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)’). OBSERVERA att ränteintäkter och räntekostnader inte får kvittas och därför ska motsvarande ränteintäkter som uppkommer på Skatteverkets avräkningskonto istället ska bokföras på konto ’8314 Skattefria ränteintäkter’.

 8429. Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder

 8430. Valutakursdifferenser på skulder

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8431. Valutakursvinster på skulder

 8436. Valutakursförluster på skulder

 8440. Erhållna räntebidrag

 8450. Orealiserade värdeförändringar på skulder

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8451. Orealiserade värdeförändringar på skulder

 8455. Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument

 8460. Räntekostnader till koncernföretag

Om företaget har räntekostnader från koncernföretag bör dessa särredovisas på konto 8460 för att underlätta den obligatoriska redovisningen av dessa i årsredovisningen.Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8461. Räntekostnader till moderföretag

 8462. Räntekostnader till dotterföretag

 8463. Räntekostnader till andra koncernföretag

 8480. Aktiverade ränteutgifter

 8490. Övriga skuldrelaterade poster

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonto:

 8491. Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut med mera

85. Fri grupp

86. Fri grupp

87. Extraordinära intäkter och kostnader

I kontogruppen redovisas extraordinära intäkter och kostnader, det vill säga intäkter och kostnader som är mycket ovanliga, till exempel förluster på grund av jordbävningar, krigshändelser eller liknande händelser. I övrigt hänförs intäkter och kostnader, som påverkar företagets nettoresultat till företagets normala affärsverksamhet och skall ingå i rörelseresultatet, det vill säga bokföras i klasserna 3-8.

 8710. Extraordinära intäkter

Kontot används för extraordinära intäkter.

 8750. Extraordinära kostnader

Kontot används för extraordinära kostnader.

88. Bokslutsdispositioner

I den här kontogruppen redovisas olika skattemässigt resultatreglerande åtgärder som vidtas i samband med bokslut.

 8810. Förändring av periodiseringsfond

Vid behov kan ytterligare konton läggas upp i denna kontogrupp:

 8811. Avsättning till periodiseringsfond

 8819. Återföring från periodiseringsfond

 8850. Förändring av överavskrivningar

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8851. Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar

 8852. Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggnignar

 8853. Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier

 8860. Förändring av ersättningsfond

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8861. Avsättning till ersättningsfond för inventarier

 8862. Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

 8863. Avsättning till ersättningsfond för mark

 8864. Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

 8865. Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar

 8866. Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar

 8869. Återföring från ersättningsfond

 8880. Förändring av obeskattade intäkter

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8881. Avsättning till upphovsmannakonto

 8882. Återföring från upphovsmannakonto

 8885. Avsättning till skogskonto

 8886. Återföring från skogskonto

 8890. Övriga bokslutsdispositioner

Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton:

 8891. Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld

 8892. Nedskrivning av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar

 8893. Mottagna koncernbidrag

 8894. Lämnade koncernbidrag

 8895. Förändring av lagerreserv

 8899. Övriga bokslutsdispositioner

89. Skatter och årets resultat

I kontogruppen redovisas inkomstskatt för de juridiska personer som beskattas för inkomst, till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar. Följande skatter redovisas inte i kontogruppen:• Särskild löneskatt på pensionskostnader som debiteras konto ’7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader’.• Ränta på överskjutande skatt som krediteras konto ’8314 Skattefria ränteintäkter’.• Kvarskatteavgift som debiteras konto ’8423 Räntekostnader för skatter och avgifter’.• Fastighetsskatt som debiteras konto ’7764 Fastighetsskatt’• Avkastningsskatt på pensionsmedel debiteras konto ’7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel’..• Kostnadsränta, beräknad på underskott som uppkommer på skattekontot debiteras konto ’8423 Räntekostnader för skatter och avgifter’.

 8910. Skatt på årets beskattningsbara resultat

Vid bokslut debiteras detta konto med beräknad skatt för det aktuella räkenskapsåret, med konto ’2510 Skatteskulder’ som motkonto. Efter denna periodisering utvisar kontot summan av den skatt som belöper på det aktuella räkenskapsåret och av eventuell differens mellan slutlig skatt och beräknad skatt för tidigare räkenskapsår.

 8920. Skatt på grund av ändrad taxering

 8930. Restituerad skatt

 8940. Uppskjuten skatt

 8999. Årets resultat

9. STATISTIK

 9300. ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM

 9301. ANTAL SÅLDA RUM

 9303. ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM ÖPPNA DAGAR

 9305. ANTAL GÄSTNÄTTER

 9311. ANTAL MATGÄSTER

 9316. ANTAL MIDDAGSGÄSTER

 9360. ANTAL DAGMÖTEN

 9361. ANTAL ÖVERNATTNINGSMÖTEN

 9370. ANTAL BEHANDLINGAR

 9500. ANTAL ARBETADE TIMMAR

 9998. MOTKONTO VID BOKFÖRING STATISTIKUPPGIFTER